ܒܫܲܝܢܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܒܡܸܫܬܲܪܟܵܢܘܼܬܵܐ (ܒܸܪܝܵܐ ܘܒܸܢܝܵܐ) ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ (CALD) ܥܲܡ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܚܸܝܵܐ ܕܢܸܓܵܪܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܘܐܵܦ ܥܲܡ ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܕܝܼܝܲܝܗܝ ܘܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ. ܬܖܹ̈ܝܢ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ، ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ ܓܵܘ ܣܸܕܢܝܼ، ܢܝܘܼ ܣܵܘܬܼ ܘܲܝܠܣ ܘܗܿܝ ܐ݉ܚܹܪ݉ܬܵܐ ܓܵܘ ܡܸܠܒܘܿܪܢ، ܒܼܸܟܬܘܿܪܝܵܐ ܦܠܝܼܚܠܗ݉ܘܿܢ ܥܲܠ ܕܐܲܢܹܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܡܼܢ 18 ܝܲܪܚܹ̈ܐ ܓܵܘ 2019 ــ 2020.
ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ، ܒܥܝܼܠܗ݉ܘܿܢ ܕܫܲܪܸܟܝܼ ܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕ NDIS، ܥܵܒܼܕܝܼ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ، ܘܓܲܫܩܝܼ ܥܲܠ ܚܲܕܟܡܵܐ ܬܘܼܖ̈ܩܵܠܹܐ ܕܩܢܵܝܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܥܒܼܝܼܕܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ــ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟܼܘܿܢ ܓܵܘ ܚܙܘܼܩܝܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS.

ܦܘܿܕܟܵܣܬ ܕܬܢܹܝܡܘܼܢ ܠܨܲܠܡܲܢܬܵܐ ܐܸܕܝܘܿܡ (Reimagine Today Podcast)

ܕܥܵܪܬܵܐ ܠܡܠܘܿܐܹ̈ܐ ܫܸܪܫܵܝܹ̈ܐ ܕ NDIS

ܚܲܠܲܩܬܵܐ 1 ــ ܫܲܦܠܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܫܵܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܬܘܼܖ̈ܩܵܠܹܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ــ ܫܡܸܥܡܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܠܲܩܬܵܐ 01 ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܚܲܠܲܩܬܵܐ01

ܚܲܠܲܩܬܵܐ 2 ــ ܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܹ̈ܐ، ܦܲܪܡܲܝܵܬܹ̈ܐ ܚܸܠܛܹ̈ܐ ܘܪܲܗܛܹ̈ܐ ܕܡܲܡܠܠ̈ܐ ــ ܫܡܸܥܡܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܠܲܩܬܵܐ 02 ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܚܲܠܲܩܬܵܐ02

ܚܲܠܲܩܬܵܐ 3 ــ ܡܝܲܬܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ NDIS ܘܓܲܪܵܐ ܕܡܬܲܖ̈ܓܡܵܢܹܐ ܫܡܸܥܡܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܠܲܩܬܵܐ 03 ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܚܲܠܲܩܬܵܐ03

ܚܲܠܲܩܬܵܐ 4 ــ ܕܲܥܬܝܼܕ ܕ NDIS ــ ܫܡܸܥܡܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܠܲܩܬܵܐ 04 ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܚܲܠܲܩܬܵܐ04

ܣܸܕܖܹ̈ܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܦܩܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܿܕܟܵܣܬܹ̈ܐ ܘܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܚܲܠܲܩܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܲܝܗܝ ܠܲܐܟܼܵܐ: ܣܸܕܖܹ̈ܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܦܩܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܘܿܕܟܵܣܬܹ̈ܐ ــ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܖܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܚܲܠܲܩܬܵܐ

ܬܘܼܢ̈ܝܵܬܲܢ

ܠܐܲܟܼܵܐ، ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܫܲܪܘܼܟܹܐ ܝܢܵܐ ܢܸܣܝܵܢܲܝ̈ܗܝ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܲܕ NDIS ܥܲܡܵܘܟܼܘܿܢ.

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܒܼܸܕ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܒܼܸܕ

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܕܲܝܒܼܸܕ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܝܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܢܕܲܪܝܼܢ:  ܡܵܢܕܲܪܝܼܢ

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܣܵܬܸܫ 

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܣܵܬܸܫ

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܡܲܝܣܵܐܐ ــ ܐܝܼܬܠܝܼ ܗܹܒܼܝܼ ܚܲܕ ܝܵܘܡܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܡܲܝܣܵܐܐ

ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܕܡܲܝܣܵܐܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܥܲܡ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܲܒܵܝܵܐ: ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܲܒܵܝܵܐ

ܠܲܟܵܐ ܡܲܢܟܼܸܦܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܒܼܪܵܢܹ̈ܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܦܲܪܡܲܝܬܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܹܗ ܥܲܡ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܲܒܵܝܵܐ:  ܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܲܒܵܝܵܐ

ܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܝܵܨܘܿܦܵܐ

ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܟܹܐ ܛܲܐܠܝܼ ܚܲܕ ܓܲܪܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܓܵܘ ܚܙܘܼܩܝܲܢ، ܐܵܗܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܡܘܼܢܫܸܝܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ، ܝܼܢܵܐ ܬܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܝܵܨܘܿܦܹ̈ܐ ܕܡܘܼܬܒܼܝܼܠܲܢ ܥܲܡ ܐܸܚܕܵܕܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܒܚܙܘܼܩܝܲܝܗܝ:

ܣܵܡ ܘܡܵܝ ܠܝܼܢܓ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܣܵܡ ܘܡܵܝ ܠܝܼܢܓ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܹܗ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܝܼܢܵܝܵܐ ܕܡܵܢܕܲܪܝܼܢ: ܡܵܢܕܲܪܝܼܢ
ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܣܵܡ ܘܡܵܝ ܠܝܼܢܓ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܟ̰ܝܼܢܵܝܵܐ ــ ܥܝܵܕܵܝܵܐ

ܡܠܘܿܐܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܹܗ ܓܵܘ:

 

ܢܸܟ ܘܓ̰ܘܪܓ̰ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ 

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܢܸܟ ܘܓ̰ܘܪܓ̰ـ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܐܵܦ ܝܼܠܹܗ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܦܵܢܝܵܝܵܐ: ܠܸܫܵܢܵܐ ܣܦܵܢܝܵܝܵܐ
ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܢܸܟ ܘܓ̰ܘܿܪܓ̰ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܣܦܵܢܝܵܝܵܐ

ܡܠܘܿܐܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܹܗ ܓܵܘ:

 

ܓ̰ܝܼܢܵܐ ܘܪܘܿܒܝܼܢܵܐ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ

ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒܼܝܼܕܝܘܿ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܲܫܟܼܲܚܬܘܿܗܿ ܠܐܲܟܼܵܐ: ܐܲܨܲܚܬܵܐ ــ ܓ̰ܝܼܢܵܐ ܘܪܘܿܒܝܼܢܵܐ ــ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ
ܡܠܘܿܐܵܐ ܟܬܝܼܒܼܵܐ ܩܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܬܘܼܢܝܼܬܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܹܗ ܓܵܘ:

 

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܘܟܼܘܿܢ

ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܦܪܝܼܫܹ̈ܐ

ܐܲܚܢܲܢ ܦܠܝܼܚܠܲܢ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܥܵܒܼܕܲܚ ܚܕܵܐ ܐܵܬܘܿܪܵܝܵܐ ܕܟܬܵܒܼܲܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ: 

ܘܐܵܗܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܕܝܠܵܦܬܵܐ

ܥܵܒܼܘܿܕܘܼܬܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗܿ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܡܬܘܼܪܸܨܬܵܐ ܒܝܲܕ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܼܢ ܒܵܬܪܵܘܵܬܹ̈ܐ ܣܲܓܝܼ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܒܦܪܵܩܬܵܐ ܡܼܢ ܬܘܼܖ̈ܩܵܠܹܐ ܟܡܝܼܢܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS. ܓܲܫܩܘܼܢ!

ܦܪܵܩܬܵܐ ܡܼܢ ܬܘܼܖ̈ܩܵܠܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS.

ܘܐܵܗܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ ܐܵܦ ܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܢܵܝܬܘܿܗܿ ܒܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܐܵܣܘܿܖܹ̈ܐ ܡܵܘܬܪܵܢܹ̈ܐ

ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܣܲܓܝܼ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܕܚܦܵܩܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ
ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܣܲܓܝܼ ܠܸܫܵܢܵܝܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ
ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܕܘܸܠܘܵܝܣ ܩܵܐ ܦܲܪܡܲܝܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ
ܥܒܼܵܕܬܵܐ ܕܲܚܕܵܐ ܩܒܼܵܠܬܵܐ ــ ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ ܥܦܝܼܦܹ̈ܐ (ܪܵܒܵܐ)
FECCA: ܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܡܗܝܼܪܬܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ
ܓܵܘ ܒܲܗܪܵܐ: ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܥܲܪܲܒܵܝܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܵܐ
ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܡܬܘܼܖ̈ܓܸܡܹܐ ܕ NDIS