ܒܵܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܲܪܡܝܼܬܵܐ

ܐܝܼܬܠܲܢ ܗܹܒܼܝܼ ܕ (reimagine.today) ܝܼܠܹܗ ܡܵܪܲܬ ܦܵܝܕܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܒܬܢܵܝܬܵܐ ܕܨܲܠܡܲܢܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܘܟܼܘܿܢ ܐܸܢ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܪܸܟܵܢܵܐ ܓܵܘ NDIS ܝܲܢ ܠܵܐ.

reimagine.today ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܒܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܵܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ) ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܸܚܒܼܵܫܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ. ܪܵܒܵܐ ܡܼܢ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܫܘܼܬܸܦܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ reimagine.today ܚܝܹܝܼܠܗ݉ܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕ NDIS. ܐܵܢܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܠܗ݉ܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܲܝܗܝ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܕܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS ܘܦܘܼܖ̈ܣܵܬܹܐ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ.

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܩܪܝܼܡܘܼܢ ܩܵܐ National Disability Insurance Agency ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 110 800 1800.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐܠܵܘܟܼܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܡܵܘܬܒܼܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (Mental Health Coordinating Council) : reimagine@mhcc.org.au

ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܲܢ ܕܡܲܕܪܸܣܲܚ ܠܡܲܒܘܼܥܵܐ ܕ reimagine.today، ܘܠܵܐ ܕܡܲܕܪܸܣܲܚ ܠܹܗ NDIS.

ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܘܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܐܲܝܟܲܢܘܵܬܹ̈ܐ (ܐܵܗܘܵܠܵܬܹ̈ܐ) ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܝܼܢܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ (ܠܲܝܬ ܐܲܝܟܼ ܕܝܼܲܝܗܝ). NDIS ܒܸܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܕܚܲܬܸܬ (ܐܲܟܸܕ) ܕ NDIS ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܝܠܹܗ ܠܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ