ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 3 – ܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܵܢܕܝܼܠܝܼ

ܐܵܦܐܸܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܵܘܝܼ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ ܘܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ، ܘܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܸܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ:

 • ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ
 • ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency’s list of NDIS registered providers) (ܪܵܒܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕ NDIS)
 • ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (Mental Health Gateway) ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܐ݇ܙܘܿܠ ܠܟܸܣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (Head to Health) (ܚܙܘܼܢ ܠܐܸܠܬܸܚܬ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ)
 • ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܚܹܛܹܐ ܡܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ – ܬܸܪܘܲܝܗܝ، ܐܵܢܝܼ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܝܢܵܐ ܘܐܵܦ ܐܵܢܝܼ ܕܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܡܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ – ܕܒܪܸܚܫܵܐ ܝܢܵܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕ NDIS. ܠܸܝܕܵܥܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܸܩܠܹܝܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘ\ܝܲܢ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܪܹܫܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (ܗ.ܕ. ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܕܟܢܘܼܫܬܵܐ). ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܗܝܼܒ݂ܵܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ.

ܬܲܪܥܵܐ’ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ

ܬܵܡܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܡܲܒܘܼܥܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܩܵܐ ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܟܠܲܝܗܝ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕ ܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (mental health reforms) ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܬܲܪܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܐ݇ܙܘܿܠ ܠܟܸܣ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (Head to Health)  https://headtohealth.gov.au

ܐܵܗܵܐ ܬܲܪܥܵܐ ܟܹܐ ܡܲܚܙܹܐ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܗ̇، ܘܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܵܘܦܵܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܓܵܘ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܢܝܼܫܹܗ ܝܼܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܒܗܵܣܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܡܵܛܝܼ ܠܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܘܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒ:

 • ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܹ̈ܐ ܪܲܩܡܵܝܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܲܣܲܡܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܘܡܲܪ̈ܗܵܛܹܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ
 • ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܗ̇
 • ܡܛܵܝܬܵܐ ܠܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܲܚܘܝܼܵܬܹ̈ܐ (ܙܵܒܸܛܘܼܝܵܬܹ̈ܐ) ܘܒܐ݇ܣܵܪܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ.

ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ

ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS ܘܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܠܹܐ ܩܲܒܠܝܼ.

ACT Health Mental Health Services – Mental Health Triage Ph: 1800 629 354 (ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܹ̈ܐ ܡܫܲܢܝܵܢܹ̈ܐ) Ph: (02) 6205 1065 : http://health.act.gov.au/our-services/mental-health/act-wide-mental-health-services

ACT Mental Health Consumer Network: http://www.actmhcn.org.au

ܫܲܒܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕ ACT (ACT Mental Health Consumer Network) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܗܘܼܕܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܗܸܢܝܵܢܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕ ACT ܓܵܘ ܠܘܼܡܵܕܹ̈ܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܲܝܵܐ ܫܲܒܟܵܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

Mental Health Carers Voice: http://www.carersvoice.com.au

ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (Mental Health Carers Voice) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܪܙܵܐ ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܘܡܛܲܘܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ACT.

Mental Health Community Coalition of ACT: http://www.mhccact.org.au/about

ܡܚܲܝܕܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ACT (Mental Health Community Coalition of the ACT (MHCC ACT))، ܕܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܡܫܘܼܬܐܸܣܬܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ 2004 ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܪܹܫܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ، ܘܟܹܐ ܛܲܐܠܵܐ ܓܲܪܹ̈ܐ ܕܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܘܕܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܕܘܼܒܪܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ACT. ܐܵܗܵܐ ܡܲܩܛܥܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܘܕܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ ܘܕܚܲܣܟ݂ܘܼܬܵܐ ܘܕܡܲܛܐܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

NSW Ministry of Health (Mental Health Branch) Mental Health Line Ph. 1800 011 511

http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/contact-service.aspx

Way Ahead Mental Health Association NSW:   https://wayahead.org.au

ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ (Way Ahead) ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܪܘܝܼܚܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܓܵܘ ܡܚܲܘܝܵܢܲܝܗܝ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ (Way Ahead Directory).

Being: http://being.org.au

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ Being ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܘܦܪܝܼܣܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

Mental Health Carers NSW:  https://www.mentalhealthcarersnsw.org

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕ NSW(Mental Health Carers NSW) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܚܸܙܡܵܢܹ̈ܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ NSW.

Mental Health Coordinating Council:  http://www.mhcc.org.au

ܡܲܘܬܒ݂ܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (Mental Health Coordinating Council (MHCC)) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕ NSW.

Northern Territory Mental Health Line (Mental Health Access Team) Ph. 1800 682 288https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines

Carers NThttps://carersnt.asn.au

ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕ NT (Carers NT) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܠ 30,000 ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܓܵܘ ܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Northern Territory).

Northern Territory Mental Health Coalition:   https://www.ntmhc.org.au

ܡܚܲܝܕܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Northern Territory Mental Health Coalition (NTMHC)) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܕܘܼܒܪܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܬܵܐ (ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ) ܓܵܘ ܐܸܩܠܹܝܡܵܐ ܓܲܪܒܝܵܝܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

Queensland Health Ph.  13 HEALTH (13 43 25 84) : ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ: https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/services/index.html

Mental Health Carers Arafmi QLD:  http://arafmi.com.au

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܐܵܪܵܦ̮ܡܝܼ ܓܵܘ ܟܘܝܼܢܣܠܵܢܕ (Mental Health Carers Arafmi Queensland) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܒܸܪܝܵܐ ܒܝܲܕ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܚܘܼܣܪܵܢܵܐ ܘܠܚܘܼܕܵܝܘܼܬܵܐ ܘܥܲܝܒܵܐ ܘܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܲܒܝܼܒܲܝܗ̈ܝ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܩܸܫܝܵܐ.

Queensland Alliance for Mental Health:  http://qldalliance.org.au

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܝܼܢܣܠܵܢܕ (Queensland Alliance for Mental Health) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ. ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܝܼܢܣܠܵܢܕ ܟܹܐ ܡܲܛܐܸܒ݂ ܘܡܲܩܘܹܐ ܘܡܛܲܘܸܪܠܗܘܿܢ ܛܝܼܡܵܐ ܘܐܘܼܡܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܕܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ، ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܪܚܸܛܹܐ ܡܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܒܣܵܡܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

SA Health Mental Health Triage Service / Assessment and Crisis Intervention Service, Ph. 13 14 65

http://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+services/mental+health+services/acute+mental+health+services

 Health Consumers Alliance of South Australia:  http://www.hcasa.asn.au

ܚܘܼܝܵܕܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (HCA) ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܬܐܸܣܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ 2002 ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ.

Carers South Australia:  http://carers-sa.asn.au

Carers SA ܝܼܠܹܗ ‘ܩܵܠܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ’ ܕܦܪܝܼܣܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ، ܘܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܘܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܠܹܗ ܚܸܠܡܲܬ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܛܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ.

Mental Health Coalition of South Australia:  http://www.mhcsa.org.au

The Mental Health Coalition of South Australia ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܵܘ ܬܲܝܡܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ.

Department of Health and Human Services – Statewide Mental Health Services Ph. 1300 135 513http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas

Flourish Mental Health Action In Our Hands: http://flourishtas.org.au

ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕ Flourish ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܩܵܐ ܕܙܸܕܩܲܝܗ̈ܝ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܪܸ̈ܥܝܵܢܲܝܗܝ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܝܘܼܩܪܹܐ ܒܝܲܕ ܡܲܬܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܟܢܘܼܫܬܵܐ ܬܲܣܡܵܢܵܝܬܵܐ.

Mental Health Carers Tasmania:  https://mhfamiliesfriendstas.org.au

Mental Health Carers Tasmania (MHCTas) ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ.

Mental Health Council of Tasmania:  https://www.mhct.org

The Mental Health Council of Tasmania (MHCT) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܗܸܢܝܵܢܹ̈ܐ (ܡܲܨܠܵܗܵܐ) ܕܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܬܲܣܡܵܢܝܼܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ.

Health Victoria Mental Health Services General Enquiries: 1300 767 299 (9.00 am to 5.00 pm) or 03 9096 8287http://www.health.vic.gov.au/mentalhealthservices

Victorian Mental Illness Awareness Council (VMIAC):  http://www.vmiac.org.au

VMIAC ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܠܵܐ ܝܠܹܗ ܐ݇ܣܝܼܪܵܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܩܸܛܪܹ̈ܐ ܪܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܵܝܹ̈ܐ. VMIAC ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܡܫܲܘܬܦܬܵܐ ܘܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ، ܘܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܘܝܲܗܠܵܢܵܝܬܵܐ ܘܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܬܵܐ، ܘܒܘܼܨܵܝܵܐ ܘܡܛܲܝܡܵܢܬܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܬܘܼܠܡܵܕܵܐ.

Tandem (formerly Victorian Mental Health Carers Network):   http://tandemcarers.org.au

Tandem ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܓ݂ܘܼܫܝܵܐ ܪܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

Psychiatric Disability Services of Victoria (VICSERV):  http://www.vicserv.org.au

VICSERV ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܕܘܼܒܪܹܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

WA Department of Health mental health emergency 24/7 Ph. 1300 555 788 or 1800 522 002 (toll free)

Consumers of Mental Health WAhttp://www.comhwa.org.au

ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܕܠܵܐ ܩܵܐ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܠܸܚ ܡܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܟܠܵܗ̇ ܡܨܵܝܬܹܗ ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܒܣܵܡܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. CoMHWA ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܗܘܼܕܝܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ.

Helping Minds:  http://helpingminds.org.au

Helping Minds ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ، ܕܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܘܕܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ، ܩܵܐ ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܘܟܡܝܼܠܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܘܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܠܵܐ ܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܝܲܢ ܠܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

Western Australian Association for Mental Health:  https://waamh.org.au

The Western Australian Association for Mental Health (WAAMH) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܪܹܫܵܢܵܐ ܕܡܲܩܛܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܕܘܼܒܪܵܐ ܒܝܲܕ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܡܲܥܪܒ݂ܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܘܐܝܼܬܠܹܗ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ 100 ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܘܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܿܕܵܝܹ̈ܐ.

ܐܵܣܘܿܖܹ̈ܐ ܠܦܘܿܬ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ

 • ܩܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ – Children and Young People with a Disability Australia: http://www.cyda.org.au
 • ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ – Young Carers: http://www.youngcarers.net.au
 • ܩܵܐ ܛܸܦܠܹ̈ܐ ܘܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܐܲܒ݂ܵܗܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (COPMI) ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܒܸܣܢܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܛܸܦܠܹ̈ܐ – COPMI: http://www.copmi.net.au
 • ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ – Aged and Disability Advocates Australia: https://adaaustralia.com.au

ܐܵܣܘܿܖܹ̈ܐ ܠܦܘܿܬ ܝܲܗܠܵܐ ܕܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ

·       ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܙܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܬܘܿܪܹܣ – First People’s Disability Network Australia:  http://fpdn.org.au

·       ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܒܲܬܪܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܦܪܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܲܪܕܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ ܘܠܸܫܵܢܵܐܝܼܬ (CALD) – National Ethnic Disability Alliance Australia:  http://www.neda.org.au

 • ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܢܸܩܒܹ̈ܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܐܲܟ݂ܘܵܬܵܢܵܝܹ̈ܐ، ܬܪܲܝܵܢܲܝ ܓܸܢܣܵܐ، ܬܵܒܥܵܢܹ̈ܐ ܠܗ̇ܘ ܓܸܢܣܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܓܸܢܣܵܐ ܡܫܲܚܠܦܵܐ، ܚܒ݂ܝܼܛܲܝ ܓܸܢܣܵܐ ܝܲܢ ܫܢܝܼܙܹ̈ܐ ܓܸܢܣܵܢܵܐܝܼܬ (LGBTIQ+) – National LGBTI Health Alliance: http://lgbtihealth.org.au

ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ

ܐܸܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܒܝܼܚܹܐ ܝܲܢ ܡܘܼܠܝܸܨܹܐ، ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ:

ܚܘܼܛܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܘܫܲܒ݂ܥܵܐ ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ

ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܕܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܕܚܲܝܠܵܐ ܕܡܣܲܬܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Australian Defence Force (ADF)) ܥܲܡ ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܘܼܬܲܝܗܝ

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ:

 • ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ (ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ)

 ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ 000

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܚܕܵܐ ܥܪܝܼܨܘܼܬܵܐ، ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܠܵܬܵܐ ܨܝܼܦܵܪܹ̈ܐ (000) ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ، ܐܲܡܒܘܼܠܵܢܣ ܝܲܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܢܘܼܪܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ