ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 – ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ

ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫ̈ܝܵܬܲܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܛܲܫܝܼܠܗܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܲܝܗ̈ܝ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܠܵܐ ܛܵܠܒܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ.

ܠܲܐܟ݂ܵܐ، ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܫܡܥܲܚ ܠܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܢܲܣܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ:

ܚܲܕ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: Transcript – Stigma and Discrimination

ܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ؟

ܥܲܝܒܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܸܙܝܹܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܵܐ (ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܬܵܐ) ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܲܝܗ̈ܝ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܥܲܝܒܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܥܒܸܕ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܪܵܓ݂ܫܝܼ ܒܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂:

  • ܢܟ݂ܸܦܬܵܐ
  • ܠܵܘܡܵܐ
  • ܦܣܝܼܩܘܼܬ ܣܲܒ݂ܪܵܐ (ܕܠܵܐ ܗܝܼܒ݂ܝܼ)
  • ܥܝܼܩܘܼܬܵܐ

ܥܲܝܒܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܵܒܸܕ ܠܹܗ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ ܘܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܸܕ ܒܵܨܪܵܐ.

ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܡܪܝܼܡܵܢܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܗܝܼܵܝܘܼܬܲܝܗܝ ܓܸܢܣܵܝܬܵܐ، ܓܸܢܣܵܢܵܝܘܼܬܲܝܗܝ، ܛܘܼܗܡܲܝܗܝ ܝܲܢ ܡܲܪܥܲܝܗܝ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܠܹܗ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܘܼܫ ܚܸܪܒܵܐ ܘܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܸܕ ܒܵܨܪܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܙܕܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܥܲܝܒܵܐ ܝܲܢ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ، ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܘܼܬ ܩܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ، ܕܠܵܐ ܡܲܕܲܥܬܵܐ ܕܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܕܦܬܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ 24\7 ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ)، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ:

Lifeline: 13 11 14

Suicide Call Back Service 1300 659 467

Kids Helpline 1800 55 1800

MensLine Australia 1300 78 99 78

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ 24/7 ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ TIS ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131. ܡܲܕܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܐ ܕܠܸܫܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܹܗ ܘܩܵܐ ܐܲܝܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ.

ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܸܬܠܵܚܲܝܗܝ ܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ؟

ܦܠܘܿܫܘܼܢ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܥܲܝܒܵܐ ܝܲܢ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܒܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܒܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܚܲܕܪܘܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܢܵܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܡܵܢܹܐ (ܠܵܐ ܒܲܣܝܼܡܹܐ) ܝܲܢ ܠܵܐ ܫܲܪܝܼܪܹܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܒܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫ̈ܝܵܬܲܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܥܲܝܒܵܐ ܘܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ.

ܦܲܪܓ̰ܘܼܢ ܒܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܥܲܝܒܵܐ:

ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܠܦܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܥܲܝܒܵܐ ܘܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ، ܒܲܠܒܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܢܹܐ ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ.

ܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ