ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 – ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS؟

ܡܛܲܘܘܼܪܹܐ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܡܫܵܐ ܡܲܫܩܠܹ̈ܐ ܠܸܡܛܲܘܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS:

ܐܲܝܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܒܝܸܢܵܐ ܗܵܣܵܢܵܝ ܩܵܐ ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ. ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܣܵܒܵܒ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܘܼܥܒܸܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܥܲܠ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ. (ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇، ܐܸܢ ܗܲܠ ܗܵܕܝܼܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܦܵܬܵܐ ܕܣܲܒ݂ܪ̈ܝܼ ܘܚܸܠܡܵܢ̈ܝܼ ܒܕܲܥܬܝܼܕ (My future hopes and dreams).

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܪܵܓ݂ܫܝܼܬܘܿܢ ܕܠܲܝܬ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܟܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

NDIS ܟܹܐ ܫܵܒܸܩܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܝܲܢ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ).

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܡ̣ܢ NDIS، ܓܲܒܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܪܫܘܿܡܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (ܝܲܢ ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ app) ܕ reimagine.today، ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܬܘܼܚܡܸܢܹܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܐܲܝܵܐ ܬܲܚܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕ NDIA ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܕܘܼܟܬܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܘܼܬ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܪܵܒܵܐ ܣܘܼܘܵܕܹ̈ܐ (ܗܲܡܙܲܡܝܵܬܹ̈ܐ) ܒܘܼܬ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ، ܐܸܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ.

ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܡܲܬܒ݂ܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܬ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܒܵܠܲܕܬܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܒܲܩܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܘܒܘܼܬ ܣܢܵܕܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܫܵܝܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (ܝܲܢ ܕܬܘܼܠܚܵܡܵܐ app) ܕreimagine.today ، ܘܡܚܲܦܘܼܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܕܠܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܠܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ.

ܫܵܘܝܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ (ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܵܢܕܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܦܪ̈ܝܼܥܹܐ، ܐܲܝܟ݂ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ)، ܘܠܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ (ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ، ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕܵܡܝܵܢܹ̈ܐ ܘܒܵܬܲܝ̈ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܘܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ). ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today  ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܵܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܕܦܲܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܬܒ݂ܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܠܹܗ ܕܦܲܪܡܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܦܲܪܡܹܐ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܠܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܲܠܲܝܗܝ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܕܡܛܲܘܸܪܝܼ ܠܗ̇ܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܠܚܝܼܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܘܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܗܲܕܘܼܪܘܿܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܡܲܕܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܦܫܝܼܛܵܐܝܼܬ ܒܘܼܬ:

 • ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܣܲܒ݂̈ܪܹܐ، ܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܘܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ)
 • ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ (ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܐܲܣܵܢܹ̈ܐ) ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܓ̰ܡܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܝܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܣܢܝܼܕܹܐ ܓܵܘ ܐܲܝܵܐ ܗܲܡܙܲܡܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܕܐܵܬܹܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓ̰ܡܵܥܬܵܐ، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܗܵܘܹܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܗܕܝܼܪܵܐ ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ، ܗܲܡܙܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܵܐ ܠܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ. ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܓ̰ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ.

ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ

ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܹܗ ܩܵܐ ܓ̰ܡܵܥܬܵܘܟܼܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܼܹܐ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ، ܝܼܠܹܗ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܬܲܠܡܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܕܦܵܐܹܫ ܚܒܼܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܘܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܒܬܲܚܡܲܢܬܵܐ، ܝܲܢ ܒܕܘܼܟ݂ܪܵܢܵܐ ܝܲܢ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ، ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܗܵܘܹܐ ܡܗܲܝܸܪܵܢܵܐ. ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܝܼ، ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ (Managing my plan).

 ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ.ܝܲܢ (Recovery coaches).

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܗܲܡܙܲܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ، NDIA ܒܸܕ ܡܛܲܘܸܪܵܐ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS. ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕ NDIS، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܵܐ ܕܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS (What is an NDIS plan?).

ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS

ܠܵܐ ܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܠ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܸܠܝܹܐ. ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܟܲܡܬܵܐ (ܡܘܼܣܘܲܕܵܐ) ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܬܝܼܡܬܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܓ̰ܝܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܢܝܼ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܗܘܵܐ ܕܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܗܘܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܲܝܗܝ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܗܘܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܝܼܗܘܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܚܬܝܼܡܵܐ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ (plan review) ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ. ܐܸܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ، ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܲܪܩܸܠܵܐ ܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܒܸܕ ܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܗܲܠ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܝܲܕ NDIA، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ. ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܝܟ݂…

ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ

ܒܸܕ ܩܲܒܠܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܠܸܦܪܵܥܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕ NDIS ܦܵܝܫܝܼ ܡܕܘܼܒܪܹܐ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܐܲܪܒܥܵܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ:

 1. ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ – ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ
 2. ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ (ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܲܕ ܩܲܝܘܼܡܵܐ) – ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܢܵܛܘܿܪܵܐ ܕܡܕܲܒܸܪ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 3. ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܚܬܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܠܟܸܣ NDIA ܕܡܕܲܒܸܪ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 4. ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܲܕ NDIA ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܕ NDIA ܦܵܪܥܵܐ ܩܵܐ ܡܙܲܘܕܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܓܹܝܒܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܘܕܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܡܕܲܒܸܪ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܲܝܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܝܼܠܵܗ ܒܘܼܬ ܐܲܝܢܝܼ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܦܵܬܵܐ ܕܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܝܼ (Managing my plan).

 

ܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ؟ ܗ̇ܘ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܘܼܬܐܵܣܵܐ ܝܲܢ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡ̣ܢ NDIS. ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܚܲܝܠܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܕܵܥܪܝܼܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܘܼܦܠܸܚܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ ܝܲܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܚܲܕܬܬܵܐ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܪܹܝܢ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܵܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ:

 1. ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܠܟܸܣ NDIA. ܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܫܵܠܡܝܼ ܠܟܝܘܼܠܹ̈ܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܘܕܫܲܝܢܘܼܬܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ݇ܕܲܪܝܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (NDIS website).
 2. ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܚܲܕ݇ܪܹܫܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ) ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ، ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܕ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (NDIS website).

ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ، ܡܛܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܗ. ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 7 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܟܡܸܠܵܐ، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ NDIA ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܐܸܢ NDIA ܠܵܐ ܡܘܼܚܒܸܪܵܗ̇ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ (contact them).

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܝܢ ܕܫܲܪܸܝܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܗ ܚܘܼܛܵܛܝܼ؟

ܸܢ ܛܠܝܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܘܩܘܼܒܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܬܲܠܡܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܩܵܐ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܸܚܵܝܵܐ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܸܢ ܠܲܝܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܗܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ. ܐܸܢ ܡܲܛܠܵܒܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܬܲܠܡܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܩܵܠܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ NDIS، ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܚܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܩܸܪܝܵܐ MyPlace. ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܪܵܥܝܵܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܡܲܣܲܐܝܵܬܹܵܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܚܕܵܐ ܟܘܿܡܦܝܘܿܬܵܪ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼ ܦܸܬܩܹ̈ܐ (ܦ̮ܘܿܪ̈ܝܼܡܹܐ) ܘܲܪܵܩܵܝܹܐ (ܐܲܝܟ݂ ܦܪܵܥܬܵܐ ܕܦܪܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ).

ܝܠܘܿܦܘܼܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ MyPlace ܘܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (Learn more about MyPlace and the user guide on the NDIS website).

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܡܲܦܠܸܚܸܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬ̈ܝܼ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܘܼܛܵܛܝܼ ܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܦܠܵܚܵܐ؟

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (available here). ܐܝܼܢܵܐ ܠܵܐ ܫܵܒ݂ܩܝܼܬܘܿܢ ܕܐܲܢܹܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܡܬܲܚܸܡܝܼܠܵܗ̇ ܬܲܚܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ.

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܠܵܬܵܐ ܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕ NDIS ܡܵܨܹܐ ܕܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܚܲܕ ܓܹܝܒܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܪܫܝܼܡܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܘܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ.

 1. ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܢܝܼܬܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܫܲܪܝܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܡ ܒܣܵܡܬܵܐ.
 2. ܫܸܪܫܵܐ ܐܲܝܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܘܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܗ̇ܝ ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܵܐ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܛܵܒ݂ܬܵܐ.̇
 3. ܩܲܪܢܵܐ ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܬܸܟܢܘܿܠܘܿܓ݂ܝܼܹ̈ܐ ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܘܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܘܕܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܲܝܬܵܐ ܝܲܢ ܓܵܘ ܪܵܕܝܼܬܵܐ.

ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕ NDIS ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܪ̈ܡܸܟܹܐ ܘܡܘܼܦܠܸܚܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܠܵܚܡܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ‘ܫܸܪ̈ܫܵܝܹܐ’ ܘܓܵܘ ܐܲܕܫܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕ ‘ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܲܨܝܵܢܘܼܬܵܐ’. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܝܵܢܹܗ ܝܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܘܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܠܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIA ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ. ܓܵܪܲܓ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܘܼܚܠܵܦܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܠܡܲܕܥܘܼܝܹܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܕܣܘܼܙܓܸܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠܹܗ ܒܸܕ ܦܵܐܹܫ ܚܒ݂ܝܼܫܵܐ ܓܵܘ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ (Service Agreement). ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ.

ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܐܸܢ ܐܲܝܟܲܢܵܝܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܐܹܢ ܡܪܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܠܚܲܡܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܘܠܵܐ ܕܡܝܼܟܹܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ. ܐܲܝܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܦܸܨܠܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ‘ܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܵܩܵܕܡܵܐ’ (‘advance directive’). ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܦܘܼܩܕܵܢܵܐ ܠܵܩܵܕܡܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܝܼܡܲܢ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܒܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ.

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܡܲܘܲܠܬܵܐ ܡܸܬܠܵܚܡܵܢܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܡ̣ܢ NDIS ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܘܐܵܦ ܐܝܼܡܲܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ. ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܕܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܝܲܢ ܕܟܠܲܝܗܝ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ!

ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܨܘܼܚܨܸܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕ NDIA ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ. ܐܸܢ ܡܪܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܢܵܐܝܼܬ ܘܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼܬܘܿܢ ܠܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ، ܡܲܕܥܘܼܢ ܩܵܐ NDIA ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܚܨܘܼܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܕ ܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ:

 • ܡܘܿܕܝܼ ܦܠܝܼܚܵܐ ܝܠܹܗ ܛܵܒ݂ܵܐܝܼܬ
 • ܡܘܿܕܝܼ ܝܬܘܿܢ ܩܸܢܝܹܐ
 • ܐܲܝܢܝܼ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܟܡܸܠܹܐ
 • ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܫܘܼܚܠܸܦܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ.

ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܚܠܘܼܦܹܗ ܝܬܘܿܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܚܨܘܼܝܹܗ ܝܬܘܿܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܒܸܕ ܨܲܚܨܝܼܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ، ܒܗ̇ܝ ܕܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܨܲܚܨܝܼ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܪܸܚܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܘܐܸܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܓ̰ܡܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ ܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܝܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ. ܘܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܠܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ