ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 – ܠܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܵܐ ܝܘܸܢ ܕܝܵܕܥܹܢ ܒܘܼܬ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS؟

ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS. ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܠ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ (ܟܹܐܢܹ̈ܐ) ܩܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS. ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܹܕ ܦܵܝܫܝܼ ܦܪܝܼܥܹܐ ܡ̣ܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕ NDIS.

ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS (ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܝܲܢ ܟܠܲܝܗܝ ܕܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ). ܟܝܼܣܬܵܐ ܕܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (Provider Toolkit on the NDIS website) ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܡܣܲܓܲܠܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ.

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܗܘܵܝܵܐ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (the NDIS website).

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܘܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܗܵܘܝܵܐ ܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ:

  • ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ
  • ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ݇ܪܹܫܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܕܲܒܘܼܪܹܗ ܝܬܘܿܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܕܲܒܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ)
  • ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܝܵܡܹ̈ܐ (ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ) ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ
  • ܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܫܲܪܘܼܟܲܝܗܝ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ:

ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܝܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܝܲܢ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܘܼܒܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ. ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܩܸܪܝܵܐ ܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ (Service Agreement). ܐܲܢܹܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܦܫܝܼܛܹܐ ܝܢܵܐ ܘܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܘܐܝܼܡܲܢ ܩܵܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܡܵܢܝܼ ܝܠܹܗ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܢܲܝܗܝ. ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܵܦ ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܚܲܕܘܼܬܘܿܗ̇ ܝܲܢ ܠܸܡܒܲܛܘܼܠܘܿܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ.

ܩܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS.

ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܐܸܢ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܣܘܼܙܓܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܚܙܹܐ ܨܸܦܝܵܐܝܼܬ:

  • ܨܒܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܕܘܼܒܪܹܐ
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܲܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܝܲܢ ܕܡܒܲܛܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ.

ܐܲܝܟ݂ ܟܠܲܝܗܝ ܩܝܵܡܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܵܥܢܵܐ ܥܲܠ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܗܲܡܵܫܵܐ ܠܵܐ ܣܲܙܓܸܪܝܼ ܥܲܡ ܫܘܼܚܠܵܦܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܕܵܩܪܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܐܲܟܘܼܕܹܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܦܵܠܸܚ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ، ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܡܵܢܝܼ ܡܲܩܪܸܒ݂ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ. ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ، ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܒܝܼܪܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܠܝܼܠܹܐ (ܡܲܥܩܘܼܠܹܐ) ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܣܒܵܪܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܥܲܡܲܝܗܝ.

NDIA ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܩܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܕܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܘܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܕܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ. ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ:

www.ndis.gov.au/document/service-agreements-providers

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܠܬܲܪܘܼܨܹܐ ܚܲܕ ܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܕܠܵܚܸܡ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܩܘܼܘܸܡܠܵܗ̇ ܘܣܘܼܙܓܵܪܵܐ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܒܘܼܛܠܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܚܲܕ ܓܹܝܒܵܐ ܠܵܐ ܡܘܼܒܝܸܢ ܠܹܗ (“no show”)،  ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܘܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS.

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܵܗ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡܲܝܗܝ ܘܥܲܠ ܣܵܥܲܬܲܝܗ̈ܝ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܫܘܼܓ݂ܠܵܢܲܝܗ̈ܝ. ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܕܲܒܘܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܝܲܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕ NDIS.

ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕܪܹܫܵܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܡܲܩܪܘܼܒܲܝܗܝ ܝܢܵܐ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܘܼܙܵܓ݂ܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹ̈ܐ ܠܟܸܣ NDIA، ܘܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܒܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܡܲܘܲܠܬܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܩܵܐ ܟܠ ܚܲܕ ܡܸܢܲܝܗܝ.

ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܡܲܕܲܐܬܵܐ، ܘܣܘܼܦܲܪܐܵܢܝܘܿܒ݂ܵܝܫܵܢ، ܘܥܲܪܵܒ݂ܘܼܝܵܬܹ̈ܐ، ܘܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܓ݂ܪܵܐ (ܡܘܼܥܵܫܵܐ) ܘܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܸܓ݂ܠܹ̈ܐ ܕܪܲܫܝܼܥܹ̈ܐ ܘܫܲܪܟܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ndis.gov.au/participant/self-managing-budgets ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܕܡܲܣܲܐܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܸܣܦܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ:

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ