ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 ــ ܫܲܪܲܝܬܵܐ

ܩܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܡܲܛܠܵܒܵܐ ܕ NDIS ܗܵܙܹܪ ܣܢܝܼܩܹ̈ܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܪܵܒܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼܠܵܗܿ ܐܵܗܵܐ ܪܵܒܵܐ ܡܲܫܓܼܸܫܵܢܬܵܐ ܘܩܛܝܼܪܬܵܐ. ܬܢܝܼ ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ (reimagine.today) ܒܸܕ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܠܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܘܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܲܕܲܪܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ. ܩܵܐ ܕܣܵܢܕܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܬܖܹ̈ܝܢ ܐܵܕܫܹ̈ܐ ܕܡܲܒܘܼܥܹ̈ܐ، ܚܲܕ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܨܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܘܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܡܲܒܠܸܓܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܸܬ. ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܝ݉ܕܸܥܡܘܼܢ ܕܡܲܛܠܵܒܵܐ ܕܟܠ ܚܲܕ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܒܘܼܬ ܗܵܕܟܼܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܕܠܹܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܟܬܝܼܒܼܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ.

Skills to build for your NDIS journey

ܚܲܒܼܪܵܘܵܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܬܢܝܼ ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ

ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܡܹ̈ܐ ܕܬܢܝܼ ܨܵܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܕ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܡܲܒܠܸܓܵܢܹ̈ܐ ܡܼܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܸܬ ܕܝܵܗܒܼܝܼ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܕܵܐܟܼܝܼ ܡܲܟܡܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܒܸܢܝܹ̈ܐ ܥܲܠ ܬܠܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܚܲܝܘܼܬܲܝܗܝ. ܫܩܘܿܠܘܼܢ ܚܲܕܟܡܵܐ ܕܲܩܝܼܩܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ.

Get to know us

ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܕܬܢܝܼ ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ

ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ ܥܒܼܝܼܕܠܲܢ ܐܲܣܵܢܵܐ ܕܬܢܝܼ ܨܲܠܡܲܢܬܵܐ ܕܚܲܝܘܼܬܘܼܟܼ: ܚܲܕ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟܼܘܿܢ. ܐܝܼܡܵܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܒܸܥܒܼܕܵܐ ܫܘܼܓܼ݉ܠܵܐ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܕܫܲܒܼܟܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹ̈ܐ ܠܥܵܒܼܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܬܢܝܼ ܨܵܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܟܵܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܖܸ̈ܥܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܦܘܼܢܵܝܵܘܟܼ̈ܘܿܢ. ܗܿܝܓܵܗ݉ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܛܠܵܒܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS. ܓܵܘ ܟܬܵܒܼܵܘܟܼܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܬܢܝܼ ܨܵܠܡܲܢܬܵܐ.ܐܸܕܝܘܿܡ ܒܸܕ ܡܲܫܟ̰ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܵܡܵܐ ܕܟܹܐ ܦܵܐܹܫ ܩܸܪܝܵܐ ‘ܒܘܼܬ ܕܝܼܠ݉ܝܼ’. ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܝܼܡܵܢ ܕܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܒܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܦܲܪܡܝܼ ܡܵܢܝܼ ܝܬܘܿܢ ܐܲܚܬܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܚܵܒܼܫܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘܹܗ ܪܵܒܵܐ ܝܲܢ ܚܲܟ̰ܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ ܡܲܚܲܒܬܵܘܟܼܘܿܢ. ܗܘܝܼܡܘܼܢ ܐܲܟܝܼܕܹ̈ܐ ܕܡܲܙܝܸܕܝܼܬܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܵܕܥܝܼܠܗ݉ܘܿܢ، ܐܝܼܢܵܐ ܕܟܼܘܪܘܼܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܣܲܠܵܡܲܬ ܘܐܲܚܟ̰ܝܼ ܡܲܬܒܼܘܼܢ ܐܵܢܝܼ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕܪܵܗܲܬ ܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪܲܟܬܲܝܗܝ ܥܲܡ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ.

ܟܬܵܒܼܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܬܵܘܟܼܘܿܢ ܕܟܵܬܒܼܝܼܬܘܿܢ ܠܗ݉ܘܿܢ ܖܸ̈ܥܝܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܦܘܼܢܵܝܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܟܡܵܐ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ.

Workbook (ܡܵܘܕܝܵܢܘܵܬܹ̈ܐ) – Assyrian

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ