ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 – ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ NDIS ܕܣܵܢܸܕܠܵܗ̇ ܒܣܵܡܬܵܐ؟

ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܦܝܼܫܠܹܗ ܡܬܘܼܪܨܵܐ ܒܝܲܕ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܢܝܘܿ ܣܵܘܬ̣ ܘܵܝܠܣ (NSW Mental Health Commission). ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܕ  NDIS ܕܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܒܣܵܡܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܚܝܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܚܲܝܘܼܬܵܐ ܡܠܝܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܪܵܓ݂ܘܿܫܬܵܢܵܝܬܵܐ، ܟܲܕ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܸܚܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܒܣܵܡܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܘܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܫܸܩܬܵܐ ܒܟܠ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܐܵܢܝܼ ܒܸܚܙܵܝܘܿܗ̇ ܝܢܵܐ.

ܢܝܼܫܵܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗ̇ܝ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇. ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܟܠܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ NDIS ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂:

 1. ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܕܹܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 2. ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ:
  • ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܬܲܡܲܙܬܵܐ ܘܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܓܵܘ ܓܲܢܬܵܐ، ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܗܝܼܪܘܼܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܒܲܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒ݂ܝܼܩܵܐ ܒܐܲܓ݂ܪܵܐ (ܒܟܸܪܝܼ)
  • ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܲܛܐܲܒ݂ܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܝܵܦܵܐ ܬܚܘܿܬ ܡܝܼܵܐ ܡܘܼܪ̈ܝܸܣܹܐ
 3. ܡܲܩܘܵܝܬܵܐ ܕܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܘܼܒܵܪܵܝܬܵܐ
 4. ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܘܫܘܼܚܠܵܦܹ̈ܐ ܠܡܲܙܝܘܼܕܘܿܗ̇ ܫܲܪܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܡܨܲܘܸܬܵܢܵܐ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܙܘܼܗܵܪܹ̈ܐ ܘܡܲܕܟ݂ܪܵܢܹ̈ܐ
 5. ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܝܬܵܝܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܣܢܵܕܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܠܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘܘܿܗ̇
 6. ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܡܹܐܟ݂ܘܼܠܬܵܐ ܚܘܼܠܡܵܢܵܝܬܵܐ ܘܒܢܘܼܦܵܩܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܵܐ (ܐܸܟܣܸܪܣܵܝܣ)
 7. ܝܼܠܵܦܬܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܫܲܪܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܕܘܼܪܬܵܐ
 8. ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܠܸܒܢܵܝܘܿܗ̇ ܫܲܪܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 9. ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ
 10. ܒܘܼܠܓܵܢܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܡܚܲܦܛܵܢܘܼܬܵܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ.

ܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܵܘܬܦܵܝܹ̈ܐ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܩܲܒܠܝܼ ܒܫܲܪܲܝܬܵܐ ܡܼܢ ܣܝܼܩܘܿܡܵܐ ܕ 1 ܬܲܡܘܼܙ 2020 ܝܼܠܵܗܿ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕ NDIS ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܹܗ ܕܣܵܢܹܕ ܠܒܣܵܡܬܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܥܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ.

ܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ: ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܒܣܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܥܒܸܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ NDIS ܕܡܵܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ! ܒܚܲܪܬܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ