ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 – ܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ NDIA؟

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=JZvnB5g7HB0&feature=emb_logo

NDIA ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠ National Disability Insurance Agency (ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ). ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ ܕܡܸܫܬܲܐܠܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕ NDIS .NDIA ܒܸܬܪܵܨܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ NDIS ܘܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ.

ܡܵܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܪܚܸܛܝܼܠܵܗ̇ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ

NDIA ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ، ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܦܲܪ̈ܢܣܘܵܬܹܐ ܡܫܲܚܠܦܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܘܣܲܗܡܹ̈ܐ ܕ NDIA:

 • ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (ndis.gov.au)
 • ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕ NDIS (1800 800 110)
 • ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܲܠܵܚܹܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ (Business Support Officers or Regional Support Officers) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܡܲܟܡܘܼܠܲܝܗܝ ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ، ܘܕܟܹܐ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܠܗܘܿܢ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܘܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܒܫܲܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܣܲܚܒܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܕܩܘܼܒܵܠܵܐ ܓܵܘ ܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܕ NDIS
 • ܝܲܗܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ (National Access Team) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܫܵܩܠܝܼܠܗܘܿܢ ܛܠܵܒܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܣܲܗܕܘܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܩܵܛܥܝܼ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠ ‘ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ’ ܕ NDIS ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS (ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܛܵܠܒܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܬܝܵܢܹ̈ܐ).
 • ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ (National Access Team Mental Health Specialists) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܢܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS
 • ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܘܼܥܪܵܢܹ̈ܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ (National Access Team Business Support Officers) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܡܲܚܒܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕܒܸܕ ܣܵܢܕܵܐ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ
 • ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܘܕܣܢܵܕܬܵܐ (Planning and Support Coordinators) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܵܛܥܝܼ ܐܲܝܢܝܼ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܙܘܼܙܵܢܵܝܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܚܘܼܫܒܸܢܬܵܐ ‘ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ’ ܘ ‘ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ’
 • ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ ܕܡܲܪܝܸܙܵܢܘܼܬܵܐ (Engagement Officers) – ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼ ܥܲܡ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܘܥܲܡ ܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܘܼܬ NDIS\NDIA، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܕܦܲܪܡܝܼܠܹܗ ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ
 • ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܕܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܘܕܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ (Information, Linkages and Capacity Building (ILC) services) :

  • ܒܸܐ݇ܣܵܪܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ
  • ܗܲܝܘܼܪܲܝܗܝ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܚܵܒ݂ܘܿܫܹ̈ܐ ܘܗܕܝܼܪܹ̈ܐ ܠܸܡܠܵܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ
  • ܡܲܘܘܼܠܲܝܗܝ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܕܹܐ ܒܬܲܚܘܝܼܵܬܹ̈ܐ (ܙܵܒܸܛܘܼܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܟܹܐ ܡܲܥܒܸܕܝܼ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ ܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ.
 • ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪ̈ܝܼܵܬܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ (Local Area Coordinators (LACs)) – ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܚܘܼܛܵܛܲܝܗ̈ܝ ܕ NDIS ܘܕܐܵܣܪܝܼ ܥܲܡ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܲܝܗܝ. ܐܵܗܵܐ ܫܲܪܒܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܦܘܼܫܩܵܐ ܒܘܼܫ ܦܨܝܼܠܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܦܵܣܘܿܩܵܐ ܐܵܬܝܵܢܵܐ.
ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܒܘܼܬ NDIS

ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܲܟܬܒܹ̈ܐ ܕ NDIS

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ