ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 –  ܡܘܿܕܝ݇ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܡܵܨܹܐ NDIS ܕܥܵܒܸܕ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟

ܨܲܚܨܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܸܫܡܵܥܝܵܐ ܡ̣ܢ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ ܕܚܘܼܪܙܵܐ ܕ NDIS ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܓܵܘ ܚܲܝܲܝܗ̈ܝ.

ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܼܠܹܗ  ܨܚܵܚܵܐ ܕܒ݂ܝܼܕܝܘܿ: ܨܚܵܚܵܐ-ܦܘܼܪܫܘܼܢܝܵܐ (Transcript-Difference)

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܗܲܪ ܐܵܢܝܼ ܙܸܕܩܹ̈ܐ (ܗܲܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܟܠܲܝܗܝ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܠܸܩܛܵܥܝܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܫ ܪܹܫܵܝܵܐ ܩܵܐܠܲܗܝ ܘܕܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܲܝܗ̈ܝ. ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities) ܦܲܫܘܼܩܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܢܹܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ. ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܙܸܕܩܹ̈ܐ.

NDIS ܡܵܨܹܐ ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܸ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ ܘܗܲܝܸܪܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ:

  1. ܗܲܝܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  2. ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܦܵܠܚܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ ܠܸܡܠܵܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  3. ܡܲܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܢܝܼ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܠܸܡܠܵܝܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ
  4. ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܥܲܡ ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܩܵܐ ܫܲܪܸܟܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ.
  5. ܐ݇ܣܵܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ، ܘܒܡܲܦܫܲܛܝܵܬܹ̈ܐ ܘܒܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ
  6. ܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܲܕܬܘܼܬܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܘܡܚܲܦܲܛܬܵܐ ܕܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ.
ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ

ܫܲܒܟܵܐ ܬܹܒܹܝܠܵܝܬܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܘܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܐܵܣܝܘܼܬ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܡܘܼܚܵܐ ܘܕܗܵܘܢܵܐ

ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܵܘܬܦܵܝܹ̈ܐ ــ ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ