ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 – ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕܝܼ ܒܪܫܵܡܬܵܐ ܕܢܝܼܫܹ̈ܐ

ܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ؟

ܐܲܢܹܐ ܝܼܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܛܵܒܹ̈ܐ.

ܫܡܘܿܥܘܼܢ ܠܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܟܲܕ ܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܲܝܗ̈ܝ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ NDIS ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܲܝܗܝ:

ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܠܹܗ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܨܚܵܚܵܐ-ܢܝܼܫܹ̈ܐ (Transcript-Goals)

ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܚܲܦܛܝܼܬܘܿܢ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ. ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܝܲܢ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ، ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܝܲܢ ܟܸܪܝܵܐ، ܩܸܛܪܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ. ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܝܵܕܐܝܼܬ ܦܵܝܫܝܼ ܟܝܼܠܹܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܼܠܹܗ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܒܝܼܘܿܗ̇ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܡܸܛܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ ܝܼܢܵܐ ܣܲܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܚܸܠܡܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܘܩܸܛܪܵܢܹ̈ܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܒܩܸܫܝܘܼܬܵܐ ܘܕܡܲܥܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܵܒܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ. ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܦܲܠܸܓ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܝܘܼܐܵܒܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹ̈ܐ ܠܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ. ܐܵܦ ܐܲܢܹܐ ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܫ ܙܥܘܿܪܹ̈ܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼ ܢܝܼܫܹ̈ܐ.

ܫܒ݂ܘܿܩܘܼܢ ܕܚܵܫܒܲܚ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܡܲܚܒܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܨܲܝܵܪܘܼܬܵܐ ܘܪܵܫܘܿܡܘܼܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܝܘܼܐܵܒ݂ܵܐ ܠܫܲܬܐܘܼܣܹܐ ܚܕܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣ ܙܥܘܿܪܬܵܐ ܠܙܲܒܘܼܢܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ. ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܕܘܼܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣ ܙܥܘܿܪܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܒܸܕ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕܡܸܛܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܢܝܼܫܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܕܘܼܪܬܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ. ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܩܵܐ ܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܥܘܿܪܬܵܐ.

ܩܵܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ؟

ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ:

  • ܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܝܲܢ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܹܗ
  • ܫܵܒ݂ܩܝܼ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܟܡܵܐ ܨܦܵܝ ܒܪܸܚܫܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ
  • ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܚܲܦܛܵܢܹܐ، ܩܵܐ ܕܠܵܐ ܡܬܲܘܚܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ
  • ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܣܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܚܙܘܼܩܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܹܒܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ.

ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today (ܝܲܢ ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ app) ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܕܘܼܟܬܵܐ ܠܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ ܘܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܬܲܡܸܡܝܼ ܒܫܲܪܝܼܪܘܼܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ