ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 – ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܘܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇

ܓܵܘ NDIS ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ، ܐܲܝܟ݂ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܬܘܼܚܡܸܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ، ܐܲܝܟ݂ ܟܠܟܡܵܐ ܚܲܕ ܦܝܼܫܹܐ ܝܬܘܿܢ ܣܘܼܚܒܸܪܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܝܲܢ ܐܲܝܢܝܼ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܥܵܒ݂ܝܼܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܝܵܘܡܵܐ.

NDIS ܒܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܝܠܵܗ̇ ܗܲܩܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܓܲܒܘܼܝܹܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܓܲܒܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܠܹܐ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܕܪܵܫܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܒܲܩܪܝܼ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܕܕܲܪܫܝܼܠܗܘܿܢ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܣܝܼܡܵܢܹ̈ܐ ܘܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܡܪ̈ܝܼܡܵܢܹܐ (ܨܦܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܘܚܸܪ̈ܒܵܝܘܵܬܹܐ)، ܝܲܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܘܵܐ ܬܘܼܚܡܸܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ.

ܐܝܼܬ ܬܵܡܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܘܕܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ؟ ܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ، ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܓܲܒܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܐܲܝܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܩܪܝܼܬܵܐ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ (supported decision-making).

ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܓܘܼܒܵܝܹ̈ܐ. ܗܲܩܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܥܲܣܩܵܐ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕܟܡܵܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ – ܐܲܝܟ݂ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܡܲܫܟܵܢܬܵܐ (ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܠܸܚܵܝܵܐ ܓܵܘܵܗ̇)، ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܐ݇ܚܝܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܕܲܪ̈ܓܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ.

ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܬܲܚܡܲܢܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܘܩܛܵܥܬܵܐ ܕܐܸܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܝܲܢ ܠܵܐ، ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܝܠܵܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܩܛܵܥܬܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܬܲܚܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܡܘܿܕܝܼ ܝܢܵܐ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܦܵܣܘܿܥܝܵܬܸ̈ܐ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܦܐܸܢ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܠܵܐ ܣܲܙܓܸܪܝܼ ܥܲܡ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܹܗ ܝܬܘܿܢ.

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒ:

  1. ܡܟܲܦܲܫܬܵܐ ܘܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܕܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ
  2. ܓܲܫܲܩܬܵܐ ܥܲܠ ܝܘܼܬܪܵܢܹ̈ܐ ܘܩܸܢܛܹ̈ܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ
  3. ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐܠܵܟ݂ܘܿܢ ܘܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  4. ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܩܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܫܲܪܝܵܐ ܦܠܵܚܵܐ.

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܼܠܹܗ ܒܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܨܝܸܬ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܗ̇ܘ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܠܵܐ ܓ̰ܲܪܒܝܼ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܠܵܗ̇ ܩܛܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ؛  ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܡܝܲܩܪܝܼܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ. ܐܵܢܝܼ ܓܵܪܲܓ ܕܩܵܒܠܝܼ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܵܩܠܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܠܸܥܒ݂ܵܕܘܿܗ̇ ܩܛܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܨܦܵܝ ܒܸܕ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܠܸܕܥܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܫܵܘܦܹ̈ܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ:

www.support-my-decision.org.au

ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܐܲܣܵܢܵܐ ܠܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܘܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ (ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܙܵܝܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܢܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܘܐܵܦ ܕܣܵܢܕܵܢܵܐ).

http://research.healthtalkaustralia.org/supported-decision-making/overview

ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܒ݂ܝܼܕܝܘܿܝܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܹܒܵܐ ܕܚܙܵܝܬܵܐ  ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

NDIS ܬܵܡܵܐ ܝܠܹܗ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ. ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܕܲܒܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܕܝܼܢܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܪܹܫ ܕܐܵܗܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܐܵܦ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܸܦܣܵܥܵܐ ܠܵܓܹܒܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܚܵܠܡܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ.

ܠܸܥܒ݂ܵܕܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ:

  • ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ
  • ܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܪܵܒܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ ܝܲܢ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܒܚܲܕܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ. ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܘܼܬ ܡ̣ܢ ܡܵܢܝܼ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today (ܝܲܢ ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ app)، ܬܚܘܿܬ ‘ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ’، ܣܕܘܿܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܸܕܪܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܙܝܸܕܝܼܬܘܿܢ ܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܟܲܕ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ ܘܓܲܪܘܘܼܣܹܐ.

ܡ̣ܢ ܐܵܗܵܐ ܣܸܕܪܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܝܲܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ، ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܐܵܦ ܡܵܘܬܪܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܥܲܡ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡܹܗ.

ܚܕܵܐ ܕܘܼܟܬܵܐ ܡܲܢܝܸܚܵܢܬܵܐ ܘܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܢܝܸܚܵܢܵܐ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܲܕ ܦܘܼܪܫܵܢܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ!

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ