ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 – ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS؟

ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕ NDIS ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

  • ܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܘܦܘܼܫܵܩܹ̈ܐ ܨܸܦܝܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ
  • ܚܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܕܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
  • ܚܲܕ ܦܘܼܨܵܠܵܐ ܕܡܲܣܲܐܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܟܸܣܦܵܐ ܩܵܐ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ، ܘ،
  • ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܩܵܐ ܡܢܝܼ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܓܵܘ NDIA.

ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܐܵܢܲܢܩܵܐܝܼܬ ܟܹܐ ܦܲܫܸܩܠܗܘܿܢ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ (ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ). ܗ̇ܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܫܘܼܪܵܝܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐ݇ܚܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܥܹܠܵܩܵܐ) ܥܲܡ NDIS ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܫܸܢܹ̈ܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ. ܟܲܕ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ، ܗܲܪ ܗܵܕܵܐ ܐܵܦ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܫܲܚܠܸܦ. ܟܠ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܠܹܗ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܵܐ ܕܓܵܢܹܗ.

ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܒܘܼܫ ܦܲܫܘܼܩܹܐ ܝܠܹܗ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ:

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS: https://www.ndis.gov.au/participants/creating-your-plan

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܡܕܘܼܒܫܵܐ ܒܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ. ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼ ܒܹܝܠ $30,000 ܘ $50,000 ܒܫܹܢ݇ܬܵܐ.

ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܗܲܡܘܼܢܹܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܵܐ ܟܹܐܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܝܲܢ ܕܒܸܕ ܡܵܠܝܼܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ

ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ NDIA ܕܨܲܚܨܸܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܩܛܵܥܬܵܐ (you can request the NDIA review that decision.)

ܐܸܢ ܡܨܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS، ܒܸܕ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕ NDIA ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܟܵܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ (ܝܲܢ ܬܘܼܠܚܵܡܵܐ App) ܕ reimagine.today ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܗܲܝܸܪܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

NDIA ܒܸܕ ܡܲܦܠܸܚܵܐ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܠܸܡܛܲܘܘܼܪܹܗ ܗ̇ܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܵܐ. ܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܕ NDIA ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܣܦܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܒܸܐܣܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܪܵܫܸܡܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ‘ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ’ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܘܪܵܫܸܡܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܲܠܟܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܬܘܼܚܡܸܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܲܝܗܝ ܟܲܕ ܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܬܘܼܠܚܵܡܵܐ (app) ܕ reimagine.today، ܝܲܢ ܦܵܬܵܐ ܕ ܣܲܒ݂ܪ̈ܝܼ ܘܚܸܠܡܵܢ̈ܝܼ ܒܕܲܥܬܝܼܕ (My future hopes and dreams).

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܟܬܝܼܒ݂ܵܐ، ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܒܸܕ ܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ:

  • ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ
  • ܟܡܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ
  • ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܠܸܦܪܵܫܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ، ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܝܲܢ ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܠܸܢܦܵܩܲܝܗܝ (ܠܸܚܪܵܓ̰ܲܝܗܝ) ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܥܲܠܲܝܗܝ.

ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܵܢܝܼ ܒܸܕ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؛ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܦܲܩܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ