Bước 6 – Kế hoạch NDIS là gì?

Kế hoạch NDIS bao gồm:

  • Một bản kế hoạch đưa ra đơn giản và xác định rõ ràng các hỗ trợ cần tài trợ
  • Một chút về quý vị và các mục tiêu của quý vị
  • Làm thế nào các hỗ trợ được tài trợ giúp đạt được mục tiêu của quý vị
  • Sự phân ra ngân sách của quý vị cho các hỗ trợ khác nhau, và
  • Thông tin về người quý vị liên hệ để được giúp đỡ, bao gồm người quý vị liên hệ đầu tiên tại NDIA.

Về cơ bản, một kế hoạch NDIS sẽ vạch ra mục tiêu, nguyện vọng và hỗ trợ mà quý vị yêu cầu (bao gồm mọi khoản tài trợ quý vị có thể nhận được). Kế hoạch đầu tiên của quý vị là sự bắt đầu mối quan hệ suốt đời với NDIS. Khi cuộc sống của quý vị thay đổi, kế hoạch của quý vị cũng sẽ thay đổi. Mỗi người tham gia NDIS có kế hoạch đặc biệt cho riêng họ.

Video này giải thích thêm một chút về điều này:

Quý vị cũng có thể đọc thêm trên trang mạng NDIS: https://www.ndis.gov.au/participants/creating-your-plan

Có một loạt các khoản tài trợ kèm theo kế hoạch. Hầu hết những người bị khuyết tật tâm lý nhận được từ $30.000 đến $50.000 một năm.

Nếu không tin các hỗ trợ trong kế hoạch đầu tiên của quý vị  là công bằng hoặc không đáp ứng nhu cầu của mình quý vị có thể yêu cầu NDIA tái xét quyết định đó.

Nếu được NDIS chấp nhận quý vị sẽ nói chuyện với nhân viên NDIA về mục tiêu của mình và viết xuống danh sách những điều quý vị cần giúp để đạt đến mục tiêu đó. Đây là nơi Sách Bài tập reimagine.today (hoặc Ứng dụng App) có thể giúp đỡ.

NDIA sẽ sử dụng thông tin về các hỗ trợ hiện có của quý vị để phát triển kế hoạch đầu tiên của quý vị. Nhân viên NDIA sẽ giúp xem xét bất kỳ thiếu xót nào trong hỗ trợ hiện tại của quý vị và cách để liên kết chúng vào mục tiêu của quý vị.

Kế hoạch của quý vị sẽ xác định các hỗ trợ ‘hợp lý và cần thiết’ quý vị cần và xác định hỗ trợ để giúp quý vị đạt được mục tiêu của mình (quý vị có thể đã nghĩ về việc sử dụng sách bài tập reimagine.today, ứng dụng App hoặc trang Hy vọng và ước mơ trong tuơng lai của tôi (My future hopes and dreams)).

Sau khi đã thành văn bản, kế hoạch NDIS của quý vị sẽ cung cấp cho quý vị:

  • Sự mô tả các dịch vụ quý vị có thể nhận được
  • Số tiền tài trợ quý vị sẽ nhận được cho các dịch vụ này
  • Lựa chọn và Kiểm soát để chọn tổ chức, nhân viên hoặc thiết bị để chi tiêu tiền của quý vị.

Quý vị chọn ai sẽ hỗ trợ cho mình; kế hoạch của quý vị không áp đặt điều này.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước