Bước 4 – Yêu cầu Tái xét Quyết định

Tái xét quyết định về việc ‘không hội đủ điều kiện’

Đối với một số người, chứng minh khuyết tật tâm lý có thể phức tạp hơn so với chứng minh khuyết tật thể chất. Quý vị có thể thấy rằng đơn xin đầu tiên của quý vị nhận được một quyết định “không hội đủ điều kiện”.

Quý vị chưa cần phải bỏ cuộc! Nếu quý vị nghĩ quyết định của NDIA là sai, quý vị có thể yêu cầu tái xét nội bộ về quyết định (internal review of a decision).

Nếu vẫn không hài lòng sau khi tái xét nội bộ, quý vị có thể nộp đơn xin tái xét bên ngoài với Tòa Kháng án Hành chính (external review by the Administrative Appeals Tribunal) (AAT), là cơ quan riêng biệt với NDIA.

Tái xét nội bộ

Quý vị có thể yêu cầu tái xét nội bộ tại một văn phòng NDIA, qua điện thoại trên đường dây hỗ trợ NDIA hoặc yêu cầu bằng văn bản. Điều này cần thực hiện trong vòng 3 tháng khi nhận được thư quyết định của họ (trả lời đơn xin của quý vị).

Hãy nhớ rằng, quý vị có quyền yêu cầu xin tái xét quyết định về việc xin gia nhập hoặc các quyết định khác về kế hoạch NDIS của quý vị. Quý vị cũng có thể yêu cầu người nhà, bạn bè, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người đại diện giúp đỡ để trả lời quyết định này.

Một khi quý vị đã yêu cầu xin tái xét quyết định, NDIA hoặc là:

  • giữ quyết định ban đầu,
  • đảo ngược quyết định hoặc
  • thay đổi hoặc thay thế quyết định.

Họ sẽ làm điều này ngay khi có thể, cứu xét mọi điều cần thiết để tái xét quyết định.

Nộp đơn xin NDIS tái xét

Để biết chi tiết về việc gửi yêu cầu xin tái xét và các chi tiết liên lạc vào trang mạng NDIS.

Tái xét bên ngoài

Tòa Kháng án Hành chánh (The Administrative Appeals Tribunal (AAT)) tái xét nhiều quyết định của Chính phủ Úc. Trước khi yêu cầu AAT tái xét, quý vị phải qua tái xét nội bộ với NDIA. Một khi nhận được trả lời của NDIA, quý vị vẫn còn không hài lòng quý vị có thể yêu cầu AAT tái xét – lưu ý, quý vị phải liên lạc với AAT trong vòng 28 ngày sau khi nhận được quyết định của NDIA (mặc dù đôi khi họ cho gia hạn).

Tòa Kháng án Hành chánh (Administrative Appeals Tribunal)

www.aat.gov.au

ĐT: 1800 228 333

Nhân viên của Văn phòng Thanh tra Liên bang (Commonwealth Ombudsman’s Office) cũng hỗ trợ những người có mối quan tâm về việc xin gia nhập với NDIA (ĐT: 1300 362 072). Chương trình Đại diện Khuyết tật Quốc gia (National Disability Advocacy Program) cũng có thể giúp.

Các quyết định khác về kế hoạch NDIS của quý vị

Nếu xin gia nhập NDIS, quý vị có thể không phải lúc nào cũng đồng ý với các quyết định khác của NDIA về kế hoạch của mình. Theo Đạo luật NDIS (2013), hầu hết các quyết định của NDIA đều ‘có thể xem xét lại’. Để biết thêm thông tin, liên hệ với NDIA hoặc AAT.

Để yêu cầu tái xét các quyết định khác về kế hoạch của quý vị:

Nhân viên Văn phòng Thanh tra Liên bang không có vai trò trong quyết định về kế hoạch của quý vị, ngoài việc xin gia nhập. Họ có thể hướng dẫn quý vị đến các cơ quan chính phủ khác.

Quyền của quý vị

Khi trả tiền cho một sản phẩm hoặc dịch vụ với tư cách là người tham gia NDIS, quý vị có quyền được hưởng dịch vụ tốt theo Luật Người Tiêu thụ Úc. Nếu không hài lòng với dịch vụ quý vị nhận được, Ủy ban Cạnh tranh và Người Tiêu thụ Úc (Australian Competition and Consumer Commission) (ACCC) là một nơi khác để đến xin giúp đỡ hoặc lấy thông tin về quyền của người tiêu thụ:

ACCC

ĐT: 1300 302 502

www.accc.gov.au

 

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước