Bước 5-Sự lựa chọn trong NDIS

Một nguyên tắc quan trọng của NDIS là việc dành cho quý vị SỰ LỰA CHỌN và KIỂM SOÁT. Có sức mạnh để chọn lựa có nghĩa là quý vị có thể hình dung lại cuộc sống và kiểm soát các quyết định của mình.

Để có thêm thông tin về việc lấy quyết định, quý vị hãy xem xét sinh hoạt ngắn này:

LEARNING ACTIVITY

Decision making: skills for your NDIS Journey

Chúng tôi khuyến khích quý vị luyện tập các kỹ năng lấy quyết định, dù quý vị có một kế hoạch NDIS hay không.

Một số người thấy việc lấy quyết định là việc dễ dàng và những người khác thấy việc đó khó khăn hơn nhiều. Điều này có thể tùy thuộc vào việc quý vị bao lâu lấy quyết định một lần và nếu những quyết định có khó khăn.

Một số quyết định cần thời gian và đối với một số quyết định thì bàn bạc với người khác sẽ giúp ích cho quý vị. Cái gì được tính là một quyết định lớn có thể khác nhau đối với từng người.

Thí dụ, đối với vài người việc quyết định dùng phương tiện công cộng để đi đến một bưổi hẹn là điều họ làm mỗi ngày. Đối với vài người khác thì chuyện này có thể là một quyết định đáng sợ và phức tạp.

Vì vậy, khi chúng ta nghĩ đến việc lấy quyết định chúng ta phải bỏ thời gian, xem xét các lựa chọn của mình và quyết định xem có cần hỗ trợ không. Quý vị đừng quên, lấy quyết định rồi sau này đổi ý là điều chấp nhận được.

Quý vị có thể dùng dụng cụ này để trợ giúp:

Decision-Making-Tool

Hãy nhớ:

  • Quý vị có quyền lấy những quyết định của chính mình
  • Học hỏi bằng cách thử nhiều thứ khác nhau là điều chấp nhận được
  • Nói chuyện với người khác để xin tư vấn là điều chấp nhận được
  • Quý vị có thể đổi ý
  • Lấy những quyết định mà người khác không thích là điều chấp nhận được
  • Quý vị có thể lấy những quyết định của chính mình khác với những quyết định của người khác.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước