Bước 5 – Quản Lý Kế Hoạch của tôi

Khi quý vị nghĩ đến tương lai của mình với sự tài trợ của NDIS quý vị cần nghĩ đến vài quyết định quan trọng cho kế hoạch của mình. Quý vị không cần phải lấy quyết định bây giờ, nhưng quý vị phải bắt đầu thăm dò các lựa chọn của mình. Ngoài việc suy nghĩ liệu quý vị có muốn sự hỗ trợ của ‘huấn luyện viên phục hồi’ hay không, quý vị cũng cần phải suy nghĩ xem liệu quý vị có muốn có ‘điều hợp trợ giúp’ hay không và quý vị có muốn quản lý tiền trong kế hoạch của mình như thế nào không’.

 

Điều Hợp Hỗ Trợ

Hãy xem video này. Quý vị nghĩ gì về điều hợp hỗ trợ?

Xem bài ghi âm của video này tại đây: Transcript-Support Coordination

‘Điều hợp viên Hỗ trợ là một người độc lập để giúp quý vị học cách lựa chọn và quản lý những dịch vụ hỗ trợ của mình và giúp cho kế hoạch của quý vị được thực hiện. Người đó sẽ giúp quý vị suy nghĩ xem những dịch vụ mà quý vị đang trả tiền có ích lợi không và có thể giúp quý vị tạo ra thay đổi không. Phần lớn những người có khuyết tật tâm lý xã hội sẽ hưởng lợi từ việc có một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ.

Những điều cần xét đến

Nếu quý vị đang trải nghiệm khuyết tật tâm lý xã hội quý vị có thể thấy thật khó để quản lý những dịch vụ được NDIS trả tiền. Nếu quý vị nhận được sự giúp đỡ ít ỏi từ gia đình hoặc bạn bè để lấy quyết định thì một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ có thể giúp đỡ. Dù cho quý vị có thật sự được gia đình và bạn bè giúp đỡ đi nữa thì một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ có thể giúp đảm bảo tất cả những dịch vụ quý vị có đều hữu ích cho quý vị. Điều này đặc biệt đúng khi quý vị nhận được tài trợ lúc đầu. Theo thời gian, họ có thể giúp quý vị phát triển kỹ năng để tự quản lý kế hoạch của mình. Quý vị có thể cần một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ để giúp quản lý kế hoạch của quý vị nếu quý vị cần được giúp đỡ:

  • Làm những công việc hàng ngày
  • Lựa chọn
  • Theo dõi đồng tiền của quý vị
  • Biết phải làm gì nếu có vấn đề.

Trong Bước 6 trong sách bài tập reimagine.today của quý vị có một danh sách những điểm hơn thiệt để giúp quý vị quyết định xem có cần một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ hay không.

Những Lựa Chọn cho Quản Lý Tiền Bạc

Quý vị đọc bài ghi âm của video này tại đây: Transcript-Self-Manage

Với kế hoạch của mình quý vị có thể nhận được tiền để trả cho các hỗ trợ. Có bốn lựa chọn để quản lý các ngân sách khác nhau và tiền tài trợ của quý vị. Quý vị cũng có thể dùng một kết hợp các lựa chọn.

Sau đây là những lựa chọn cho việc quản lý tiền tài trợ NDIS của quý vị. NDIS thực ra không quản lý kế hoạch của quý vị.

Quý vị có thể chọn quản lý ngân sách của mình. Nếu quý vị chọn cách đó NDIS sẽ trả tiền thẳng cho quý vị hoặc người được chỉ định. Quý vị có thể chọn tự quản lý một phần ngân sách của mình nếu quý vị không cảm thấy tự tin để tự quản lý mọi thứ. Quý vị có thể trả tiền cho một người để giúp quý vị học cách tự quản lý ngân sách của mình như là một phần trong kế hoạch của quý vị. Nếu quý vị tự quản lý quý vị sẽ có nhiều lựa chọn và sự kiểm soát hơn trên những hỗ trợ khuyết tật mà quý vị có thể mua.

Đây là người mà quý vị chọn để quản lý tiền bạc của mình.

Nếu quý vị chọn cách này những ngân sách của quý vị được quản lý bởi một Cơ Sở Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý Kế Hoạch. Đây thường là một tổ chức mà quý vị chọn. Với lựa chọn này Cơ Quạn Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia sẽ trả tiền thẳng cho Giám Đốc Kế Hoạch của quý vị.

Nếu quý vị chọn để Cơ Quạn Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia quản lý những ngân sách của quý vị họ sẽ trả tiền thẳng cho các cơ sở cung cấp hỗ trợ của quý vị.

Nếu quý vị trở thành một người tham gia NDIS, quý vị quyết định cách quản lý tiền bạc của quý vị. Quý vị có thể chọn kết hợp các chọn lựa và tự quản lý vài ngân sách của mình trong khi người khác quản lý các ngân sách khác của quý vị. Vấn đề là cách nào làm lợi cho mình nhất. Trong Bước 6 trong sách bài tập reimagine.today của mình quý vị sẽ thấy một danh sách các điều hơn thiệt để giúp quý vị quyết định. Hãy suy nghĩ xem quý vị có muốn có một Điều Hợp Viên Hỗ Trợ hay không và quý vị có muốn được hỗ trợ để quản lý ngân sách của mình hay không. Khi quý vị bắt đầu lên kế hoạch NDIS quý vị có thể xin các hỗ trợ thích hợp để giúp mình. Nếu quý vi đã có hỗ trợ rồi từ một tổ chức quý vị cũng có thể xin tư vấn độc lập từ người khác.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước