Bước 6 -Cám ơn quý vị sử dụng reimagine.today

Cám ơn quý vị sử dụng nguồn thông tin reimagine.today!

reimagine.today được những người mắc bệnh tâm thần đồng phác thảo. Nhiều người tham gia vào việc tạo ra reimagine.today đã có kinh nghiệm sống về NDIS. Họ đã chia sẻ kinh nghiệm của họ để giúp người mắc bệnh tâm thần hiểu rõ hơn về NDIS. reimagine.today hỗ trợ sự hồi phục cho dù quý vị có nhận được kế hoạch NDIS hay không.

Chúng tôi hy vọng reimagine.today hữu ích về việc hình dung lại cuộc sống của quý vị.

Nếu quý vị muốn hỏi thêm về NDIS và khuyết tật tâm lý, xin vui lòng liên lạc Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (National Disability Insurance Agency): 1800 800 110.

Nếu quý vị có phản hồi về nguồn thông tin reimagine.today, xin vui lòng liên hệ Hội đồng Điều hợp Sức khỏe Tâm thần: reimagine@mhcc.org.au

Phản hồi của quý vị sẽ giúp chúng tôi cải thiện nguồn thông tin reimagine.today chứ không phải NDIS.

Chú thích cuối cùng…

Kinh nghiệm của mọi người đặc biệt khác nhau. Nhu cầu của mọi người về dịch vụ y tế và khuyết tật có thể thay đổi theo thời gian. NDIA đang làm việc để đáp ứng nhu cầu của những người bị khuyết tật tâm lý và sẽ tiếp tục xem xét lại NDIS từ quan điểm sức khỏe tâm thần.

Trong ‘Báo cáo quốc gia năm 2016 về Sức khỏe Tâm thần và Phòng chống Tự tử’, Ủy ban Sức khỏe Tâm thần Quốc gia tuyên bố NDIS rất quan trọng. Họ cũng bày tỏ mối quan ngại về NDIS cho những người mắc bệnh tâm thần, bao gồm:

  • Sự hội đủ điều kiện cho người bị khuyết tật tâm lý
  • Chương trình sức khỏe tâm thần nào nên được bao gồm trong NDIS
  • Chất lượng/giá cả cho việc hỗ trợ tâm lý
  • Những thiếu xót nảy ra trong dịch vụ
  • Hỗ trợ người chăm sóc cho người bị khuyết tật tâm lý
  • Có sẵn các dịch vụ để giúp mọi người sớm hơn
  • Hỗ trợ mọi người, nhân viên và dịch vụ về việc chuyển tiếp
  • Tác động của các cuộc cải cách sức khỏe tâm thần khác, như các cuộc cải cách trong hệ thống y tế và khuyết tật chính mạch.

Những điều này và các thử thách NDIS khác không phải là trọng tâm của nguồn thông tin reimagine.today. reimagine.today được phát triển để giúp mọi người tiếp cậnNDIS.

Các bài học từ NDIS sẽ tiếp tục phát sinh trong nhiều năm. NDIA và những người khác sẽ làm việc để cải tiến NDIS dựa trên phản hồi của mọi người. Điều này bao gồm việc xem xét nhu cầu hỗ trợ, kết quả và sự hài lòng của mọi người.

Cám ơn và chúc mọi điều tốt đẹp.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước