Bước 1 – NDIA là ai?

NDIA là chữ viết tắt của National Disability Insurance Agency (Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia). Đây là cơ quan chính phủ Liên Bang chịu trách nhiệm về NDIS. NDIA gồm những người có thể giúp quý vị hiểu về NDIS và xét xem quý vị có hội đủ điều kiện không.

Những người trong Cơ Quan Bảo Hiểm Khuyết Tật Quốc Gia (NDIA)

NDIA có văn phòng ở khắp nước Úc, với nhiều ban làm nhiều việc khác nhau.

Sau đây là một số người và bộ phận của NDIA:

 • Trang mạng NDIS (www.ndis.gov.au)
 • Trung Tâm liên lạc điện thoại NDIS (NDIS Call Centre) (1800 800 110)
 • Nhân viên Yểm Trợ Công Tác (Business Support Officers) hoặc Nhân viên Yểm Trợ Vùng (Regional Support Officers) – những người làm những việc cần làm sau khi nhận những cú điện thoại, trả lời thư điện tử và chào đón những người đến quầy tiếp tân trong văn phòng NDIS.
 • Toán Tiếp Cận Quốc Gia (National Access Team) – những người nhận đơn xin tham gia và bằng chứng của quý vị và quyết định xem quý vị có đáp ứng những ‘yêu cầu xin tham gia’ để có được một kế hoạch NDIS không (xem thêm thông tin về thủ tục tham gia trong các bước kế tiếp)
 • Toán Xét Đơn Tham Gia Cấp Quốc Gia Gồm Các Chuyên Gia Về Sức Khỏe Tâm Thần (National Access Team Mental Health Specialists) – những người giúp đưa ra quyết định về việc cho tham gia đối với những người có bệnh tâm thần và làm đơn với NDIS
 • Toán Xét Đơn Tham Gia Cấp Quốc Gia Gồm Các Nhân Viên Trợ Giúp Công Tác (National Access Team Business Support Officers) – những người có thể liên lạc với quý vị để lấy thêm thông tin hỗ trợ cho đơn xin tham gia của quý vị.
 • Điều Hợp Viên Kế Hoạch và Trợ Giúp (Planning and Support Coordinators) – những người ấn định mức tài trợ nào thì ‘hợp lý’ và ‘cần thiết’
 • Nhân Viên Liên Lạc (Engagement Officers) – những người nói chuyện với những cơ sở cung cấp dịch vụ và cộng đồng về NDIS/NDIA để giúp họ hiểu về chương trình.
 • Dịch Vụ Thông Tin, Liên Kết và Xây Dựng Khả Năng ((Information, Linkages and Capacity Building (ILC)) :

– Liên kết người với sự trợ giúp o Giúp cho các dịch vụ bao quát hơn và đáp ứng nhanh hơn các nhu cầu của những người sống với khuyết tật
– Tài trợ các dịch vụ và trợ giúp dựa trên bằng chứng, những điều này cải thiện những thành quả cá nhân.

 • Những Điều Hợp Viên Địa Phương (Local Area Coordinators (LACs)) – những nhân viên giúp những người liên hệ khai triển kế hoạch NDIS của họ và kết nối với các trợ giúp và dịch vụ trong cộng đồng của họ. Điều này được giải thích chi tiết hơn ở mục kế tiếp.

Những liên kết hữu ích

Nóivề NDIS [Trang mạng]

Danh sách các văn phòng NDIS [Trang mạng]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước