Bước 6 – Chuẩn bị cho Kế hoạch NDIS

Bước này dành cho những người hội đủ điều kiện với kế hoạch NDIS. Đây là thông tin cơ bản giúp quý vị chuẩn bị cho tiến trình lập kế hoạch NDIS. Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia, Điều Hợp viên Khu vực Địa phương (LAC) của quý vị hoặc Điều Hợp viên Hỗ trợ (nếu quý vị có dịch vụ này), sẽ cung cấp thêm hỗ trợ để giúp phát triển kế hoạch của quý vị.

Những người tham gia NDIS cho chúng tôi biết là quý vị càng có nhiều suy nghĩ đưa vào tầm nhìn của mình để có một cuộc sống có ý nghĩa, sẽ càng tốt hơn cho tiến trình lập kế hoạch của quý vị. Hãy tham khảo phần ‘Hình dung lại Đời sống của Quý vị’ (Reimagine Your Life) trong sách bài tập reimagine.today.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước