Bước 5 – Lên Kế Hoạch Cho Tương Lai Của Tôi bằng cách Lập Mục Tiêu

Những mục tiêu là gì?

Đó là những điều mà quý vị muốn làm trong tương lai, những điều giúp quý vị có một cuộc sống tốt.

Hãy nghe các tham dự viên NDIS và người săn sóc nói về các mục tiêu của họ, và cách mà NDIS đang giúp đỡ họ:

Tìm bài ghi âm của video này tại đây: Transcript-Goals

Những mục tiêu là những điều mà quý vị gắng sức để hoàn thành. Mục tiêu có thể lớn hay nhỏ, dài hay ngắn hạn, phức tạp hay đễ dàng. Mục tiêu thường đo đạc được, nghĩa là có một cách để cho biết liệu quý vị đã hoàn thành chúng hay chưa.

Những khát vọng là những hy vọng và giấc mơ về tương lai quý vị. Đây thường là những mục tiêu lớn và phức tạp. Chúng có thể cần rất nhiều công sức và thời gian để hoàn thành. Thường thì điều hữu ích nên làm là phân chia các khát vọng lớn ra các bước nhỏ hơn. Những bước nhỏ hơn này cũng là những mục tiêu.

Thí dụ quý vị thích vẽ tranh bằng thuốc màu và bằng bút chì. Một khát vọng có thể là lập một doanh nghiệp nhỏ để bán sản phẩm nghệ thuật của quý vị. Một mục tiêu có thể giúp quý vị có  thể là theo học một khóa về quản lý doanh nghiệp nhỏ. Đây là một mục tiêu ngắn hạn hơn, mục tiêu này có thể là một bước hướng đến khát vọng của quý vị. Quý vị biết mình đã hoàn thành mục tiêu này khi quý vị hoàn tất khóa học thành công. Sau đó quý vị đặt ra mục tiêu khác dẫn đến việc thành lập doanh nghiệp nhỏ của mình.

Tại sao những mục tiêu lại quan trọng?

Chúng:

  • Cho quý vị điểm tập trung chú ý hoặc điều gì đó để nhắm tới
  • Cho phép quý vị thấy tiến triển của mình
  • Giúp động viên quý vị, tránh trì hoãn mọi thứ
  • Giúp quý vị đi tới trước trong hành trình hồi phục của mình.

Sách bài tập reimagine.today (hoặc ứng dụng) là nơi để suy nghĩ về những khát vọng cho tương lai của quý vị và làm cho những mục tiêu của quý vị thành sự thật.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước