Bước 3-Tôi có đủ tiêu chuẩn không?

Để trở thành người tham gia NDIS quý vị cần phải đáp ứng ‘các yêu cầu xin gia nhập’. Nếu quý vị mắc bệnh tâm thần, một trong những yêu cầu là quý vị phải có khuyết tật tâm lý ở mức độ cao.

Nếu có khuyết tật tâm lý quý vị có thể vẫn không hội đủ điều kiện được NDIS tài trợ, đặc biệt là nếu:

  • có rất ít ảnh hưởng đến hoạt động thường ngày của quý vị hoặc
  • bằng chứng quý vị gửi cùng đơn xin không cho thấy bị ảnh hưởng to lớn.

Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia có Danh sách Kiểm tra Gia nhập NDIS (NDIS Access Checklist) rất hữu ích để suy nghĩ xem quý vị có đáp ứng yêu cầu gia nhập hay không. Tuy nhiên, cách duy nhất để chắc chắn quý vị hội đủ điều kiện cho NDIS hỗ trợ là điền đầy đủ Đơn Xin Gia nhập và cung cấp bằng chứng hỗ trợ.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước