Bước 4 – Ai Có thể Là Người Đại diện cho Quý vị?

Trong khi NDIS nhằm mục đích cung cấp cho quý vị sự lựa chọn và kiểm soát cuộc sống của mình, một số người thấy khó để nói lên những gì họ cần. Đôi khi quý vị có thể cần sự giúp đỡ từ người nhà, bạn bè hoặc nhân viên được trả lương để hỗ trợ việc đăng ký gia nhập NDIS hoặc để thay mặt quý vị thúc đẩy, bảo vệ và bênh vực quyền lợi của quý vị. Họ có thể được gọi là ‘người đại diện’ cho quý vị. Người đại diện, giống như người hỗ trợ, có thể tham gia vào các cuộc gọi điện thoại và các cuộc họp với quý vị hoặc có thể nói chuyện, viết hoặc hành động thay mặt quý vị .

Người này nên:

 • Làm những gì đúng cho quý vị, không phải cho người khác
 • Tập trung vào nhu cầu của quý vị
 • Trung thành với quý vị trong khi vẫn tôn trọng quyền của người khác
 • Lên tiếng khi quý vị cần.

Điều quan trọng phải hiểu rằng NDIA không cung cấp hỗ trợ cho sự đại diện hoặc đại diện luật pháp về việc xin tái xét một quyết định. Đạo luật NDIS (2013) không cho phép điều này.

Chương trình đại diện từ bên ngoài

Có nhiều chương trình cung cấp hỗ trợ cho sự đại diện. Một số chương trình của tiểu bang và lãnh thổ ở đây: www.dss.gov.au

Cũng có Chương trình Đại diện Khuyết tật Quốc gia (National Disability Advocacy Program (NDAP)) có thể giúp hoặc cho quý vị biết về các chương trình địa phương hoặc các hỗ trợ người đồng cảnh ngộ.

Người đại diện có thể là một sự hỗ trợ tuyệt vời khi cố gắng đăng ký gia nhập NDIS, tuy nhiên, không phải tất cả mọi người có người hỗ trợ có thể đại diện cho họ. Chương trình Đại diện Khuyết tật Quốc gia (NDAP) cung cấp cho những người khuyết tật tiếp cận với những người đại diện để thúc đẩy, bảo vệ và đảm bảo sự hưởng thụ nhân quyền bình đẳng, đặc biệt cho những người bị khuyết tật. NDAP bao gồm đại diện khuyết tật trong sáu lĩnh vực chính:

 • Tự đại diện: hỗ trợ người khuyết tật để đại diện cho chính mình hoặc theo nhóm
 • Đại diện gia đình: giúp người nhà đại diện để thay mặt cho người nào đó
 • Đại diện cá nhân: ủng hộ quyền cá nhân bằng cách làm việc chống lại kỳ thị, ngược đãi và bỏ bê
 • Đại diện luật pháp: ủng hộ quyền và lợi ích cá nhân bằng cách giải quyết các khía cạnh pháp lý về kỳ thị, ngược đãi và bỏ bê
 • Đại diện công dân: chọn tình nguyện viên tương xứng với mọi người
 • Đại diện hệ thống: tìm cách xóa bỏ các chướng ngại và giải quyết vấn đề kỳ thị để đảm bảo quyền lợi của mọi người. sử dụng công cụ tìm kiếm đại diện trực tuyến (online advocacy finder) để tìm kiếm các tổ chức hỗ trợ đại diện trong khu vực của quý vị.

Tự Đại diện

Tự đại diện là khi quý vị có sự tự tin tự mình hành động để cải thiện chất lượng cuộc sống của mình. Đó là khi quý vị có thể giải thích nhu cầu của riêng mình và đưa ra các quyết định về sự hỗ trợ quý vị cần.

Chương trình Đại diện Khuyết tật Quốc gia (National Disability Advocacy Program (NDAP)) cũng có thể giúp quý vị phát triển các kỹ năng tự đại diện bằng cách:

 • Giúp quý vị phát triển và xác định nhu cầu và mục tiêu của mình
 • Đảm bảo quý vị hiểu quyền và trách nhiệm của mình
 • Đảm bảo quý vị hiểu các quyết định của mình và quyết định đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình như thế nào
 • Cung cấp hỗ trợ việc xin tái xét. Thí dụ như nếu quý vị quyết định yêu cầu tái xét nội bộ với NDIA, họ có thể giúp quý vị tham gia vào việc tái xét. NDAP cũng có thể giúp quý vị liên lạc với người hỗ trợ nếu quý vị muốn xin tái xét bên ngoài về quyết định của NDIS tại Tòa Kháng án Hành chính (Administrative Appeals Tribunal (AAT)).

Hãy xem www.advokit.org.au, một trang mạng được phát triển bởi Mạng lưới Đại diện Khuyết tật Hữu hạn Úc (Disability Advocacy Network Australia Limited (DANA)), để hỗ trợ đại diện cho người khuyết tật liên quan đến NDIS

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước