Bước 4 – LỜI KHUYÊN: Về Xử lý các Thách thức Xin Gia nhập

Nghe về những chướng ngại hoặc thách thức mà một số người tham gia NDIS đã phải đối diện với NDIS:

 

Bài ghi âm của video này ở đây: Transcript-Barriers

Quý vị có thể thấy quý vị phải đối diện với những thách thức khi cố gắng đăng ký gia nhập NDIS. NDIA đang tiếp tục làm việc để cải thiện NDIS dựa trên những kinh nghiệm và phản hồi của mọi người.

Hiện nay, một số thách thức mà những người mắc bệnh tâm thần có thể trải nghiệm với NDIS, và các lời khuyên để xử lý:

Đọc trang mạng này, sách bài tập và thử tham gia các sinh hoạt. Nói chuyện với bạn bè, người nhà, nhân viên hoặc người đồng cảnh ngộ về những gì quý vị đang học hỏi. Tham gia một nhóm, thí dụ như trên Facebook, nơi mà người ta nói về kinh nghiệm của họ về NDIS để quý vị có thể chia sẻ và học hỏi từ những người khác.

Để tránh nhận được quyết định ‘không hội đủ điều kiện’, điều quan trọng là phải chuẩn bị càng nhiều thông tin càng tốt trước khi quý vị gửi đơn đăng ký gia nhập.

Một số điều cần nhớ:

 • Hãy dành thời gian để suy nghĩ về sự hỗ trợ quý vị cần để có thể giải thích trong yêu cầu xin gia nhập của quý vị. Quý vị có thể sử dụng tập thông tin ở the reimagine.today để giúp đỡ!
 • Có hy vọng và mục tiêu rõ ràng để làm việc hướng tới
 • Nhờ ai đó giúp quý vị đăng ký hoặc trở thành người đại diện cho quý vị
 • Lên tiếng – đặt câu hỏi và chia sẻ quan điểm và mối quan tâm của quý vị – hãy xem lời khuyên ở trang Chiến lược để duy trì sức khỏe và hạnh phúc của tôi (Self-Care Hub)
 • Thu thập tất cả các thông tin cần thiết trước khi gửi đơn yêu cầu xin gia nhập – sử dụng sách bài tập ở reimagine.today (hoặc ứng dụng App) để giữ thông tin của quý vị ở một chỗ.

Quý vị có thể cần bằng chứng về:

 • Nhập viện thường xuyên vì bệnh tâm thần của quý vị
 • Nhận được chăm sóc và điều trị bệnh tâm thần từ bác sĩ gia đình, dịch vụ sức khỏe tâm thần công, bác sĩ chuyên khoa tâm thần tư hoặc nhân viên y tế khác
 • Ít việc làm, nếu có, trong những năm gần đây
 • Sức khỏe thể chất kém
 • Nhà ở không an toàn
 • Vô cùng cách ly xã hội
 • Có ít hoặc không có hỗ trợ từ gia đình hoặc bạn bè
 • Thông tin về chẩn đoán và điều trị gần đây.

Đạo luật NDIS không đòi hỏi quý vị phải được chẩn đoán vì chương trình tập trung vào các tác động chức năng do bệnh tâm thần lên cuộc sống của quý vị, không phải tập trung vào chẩn đoán của quý vị. Tuy nhiên, chứng minh để hội đủ điều kiện với NDIS có thể dễ dàng hơn với thông tin chẩn đoán và điều trị. Nếu quý vị không tin mình có bệnh tâm thần hoặc có lý do khác về việc không muốn điều trị bệnh tâm thần, thì hãy xem xét thảo luận điều này với NDIA hoặc Điều Hợp viên Khu vực Địa phương (Local Area Coordinator (LAC)) khi đăng ký.

Nếu quý vị không đồng ý với quyết định về việc hội đủ điều kiện, quý vị có thể yêu cầu NDIA hoặc những cơ quan khác tái xét quyết định. Hãy xem trang Yêu cầu tái xét quyết định (Requesting a review of a decision).

Các chương trình sức khỏe tâm thần Liên bang là Đối tác Phục hồi (Partners in Recovery), Người Giúp đỡ và Cố vấn Cá nhân (Personal Helpers and Mentors), Chương trình Sống Hàng ngày và Nghĩ ngơi Sức khỏe Tâm thần: Hỗ trợ Người Chăm sóc (the Day to Day Living Program and Mental Health Respite: Carer Support).

Nếu quý vị đã/đang nhận được hỗ trợ từ một trong những chương trình này, quý vị vẫn sẽ nhận được một số hỗ trợ tiếp tục nếu đăng ký, nhưng sẽ không hội đủ điều kiện gia nhập NDIS. Nếu quý vị chọn không đăng ký NDIS, điều này có thể hạn chế số lượng hỗ trợ có sẵn dành cho quý vị và quý vị có thể mất ‘Bảo đảm Dịch vụ’ của quý vị.

Bảo đảm Dịch vụ

Nếu trước đó quý vị đã nhận được một dịch vụ theo chương trình sức khỏe tâm thần, có sự ‘Bảo đảm Dịch vụ’ trong quá trình chuyển sang NDIS. Điều này có nghĩa là quý vị phải nhận được ít nhất sự hỗ trợ tương tự như quý vị đã nhận được khi trước. Điều quan trọng là nói chuyện với NDIA, Điều Hợp viên Khu vực Địa phương (Local Area Coordinator (LAC)) hoặc một người đại diện về việc này.

Đăng ký với NDIS và quá trình lập kế hoạch có rất nhiều công việc phải làm. NDIS là một hệ thống hỗ trợ mới, vì vậy sẽ không quen thuộc. Điều này có thể làm cho thủ tục dễ gây nhầm lẫn và căng thẳng.

Điều quan trọng là phải chăm sóc sức khỏe, hạnh phúc của quý vị và duy trì các hoạt động chăm sóc bản thân. Nếu có một kế hoạch về sức khỏe và hạnh phúc, quý vị có thể muốn xem lại kế hoạch này và có lẽ làm thêm công việc tự chăm sóc trong lúc này. Hãy xem Trung tâm Tự Chăm sóc (Self-Care Hub) cho các chiến lược bổ sung.

Thật hữu ích để nói chuyện với những người khác đã trải qua quá trình này, vì vậy hãy hỏi những người quý vị biết, kiểm tra xem có một nhóm nào gần quý vị không hoặc tìm kiếm một nhóm trên mạng, thí dụ như trên Facebook.

NDIA hiện đang thực hiện ‘Kế hoạch Đầu tiên của Tôi’ (‘My First Plan’) để quý vị có thời gian tìm hiểu NDIA và họ có thời gian làm quen với quý vị. Điều này làm cho thời gian chờ đợi ngắn hơn cho những người hội đủ điều kiện.

Nếu 21 ngày đã trôi qua kể từ lúc quý vị nghe tin từ NDIA về việc đăng ký hoặc kế hoạch của quý vị, hãy liên hệ với họ. Ghi chép ngày, giờ, người quý vị đã nói chuyện và những gì họ nói. Có khoảng trống trong sách bài tập reimagine.today để ghi lại điều này.

NDIA cố gắng đưa ra quyết định trong vòng 21 ngày sau khi quý vị đăng ký. Mỗi lần họ yêu cầu thêm thông tin, 21 ngày lại bắt đầu. Điều này có thể xảy ra nhiều lần.

Quý vị có thể cần kiên nhẫn khi NDIA giúp rất nhiều người để nhận được hỗ trợ. Nếu 21 ngày đã trôi qua kể từ lúc quý vị nghe tin từ bất cứ ai rồi hãy liên lạc với NDIA. Hãy ghi lại sự liên lạc.

Quý vị có quyền đưa ra phản hồi hoặc khiếu nại. Có thêm thông tin về việc đưa ra phản hồi và khiếu nại trên trang mạng này và trên trang mạng NDIS.

Không phải tất cả mọi người muốn hoặc cần các hỗ trợ hoặc dịch vụ được NDIS tài trợ sẽ hội đủ điều kiện. Trang mạng reimagine.today bao gồm thông tin về nơi những người không hội đủ điều kiện tham gia NDIS có thể được chăm sóc và hỗ trợ. Hãy xem trang Nếu tôi không đáp ứng nhu cầu xin gia nhập. Tôi có thể làm gì? (If I do not meet the access requirements. What can I do?).

Nếu nhu cầu hoặc lựa chọn có thay đổi, quý vị có thể xem xét việc đăng ký lại với NDIS.

NDIS là cải cách xã hội lớn nhất kể từ sự ra đời của Medicare hơn 30 năm trước. Sẽ mất một thời gian để NDIS làm việc tốt cho những người mắc bệnh tâm thần. Những người mắc bệnh tâm thần xin gia nhập NDIS sẽ được hưởng lợi từ mức hỗ trợ tăng lên. Tăng hỗ trợ nhằm mục đích tăng sức khỏe và hạnh phúc và đây là lý do tại sao rất là đáng giá!

Những người nhận được dịch vụ hỗ trợ khuyết tật do tiểu bang/lãnh thổ tài trợ có thể không nhận thấy quá trình chuyển đổi ban đầu của họ sang NDIS. Những người khác, bao gồm những người nhận chương trình sức khỏe tâm thần Liên bang và những người mắc bệnh tâm thần, có thể thấy cả hai việc đăng ký và lập kế hoạch gặp nhiều thử thách.

Nếu cảm thấy việc tham gia vào NDIS là không đáng, nói điều này với những người quý vị tin tưởng. Có thể có thêm trợ giúp cho quý vị để đi đến NDIS và các dịch vụ khác. Chúng tôi khuyến khích quý vị thử và hy vọng lạc quan về NDIS và những cải cách sức khỏe tâm thần khác.

Giao tiếp với những người có quyền lực có thể rất khó khăn. Điều này đặc biệt đúng nếu có những người đã đối xử tệ với quý vị trong quá khứ. Thí dụ về những điều mà người đối xử tệ với quý vị làm là bắt nạt, quấy rầy, ngược đãi và bỏ bê. Những điều này KHÔNG ĐƯỢC xảy ra với quý vị. Nếu bị đối xử tệ, quý vị có thể sợ hãi khi nói chuyện với người khác hoặc sợ có sự khác biệt về quan điểm với mọi người.

Hãy nhớ, nếu quý vị:

 • Đang đăng ký xin gia nhập NDIS có hỗ trợ sẵn có
 • Hội đủ điều kiện để NDIS hỗ trợ, quý vị có thể sử dụng tiền tài trợ để phát triển các kỹ năng và sự tự tin, gặp gỡ những người mới quen hoặc giải quyết các khác biệt quan điểm (đôi khi được gọi là giải quyết xung đột). Nhận trợ giúp có nghĩa là các hoạt động này được bao gồm trong kế hoạch của quý vị
 • Không hội đủ điều kiện với NDIS, điều quan trọng là phải cố gắng luôn hy vọng về sự hồi phục của quý vị và tìm kiếm sự giúp đỡ và cần hỗ trợ điều này.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước