Bước 1-Khuyết tật tâm lý có ý nghĩa gì với quý vị?

Tìm bài ghi âm của video này ở đây:Transcript-Psychosocial Disability

Trải nghiệm mang tính cá nhân và quý vị có thể trả lời khác nhau về ý tưởng ‘khuyết tật tâm lý’ so với người khác.

Hãy nhớ rằng, ‘khuyết tật tâm lý’ chỉ là một thuật ngữ được Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia (NDIA) sử dụng để mô tả những gì bệnh tâm thần có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của quý vị. Đây chỉ là một cách thể hiện những trải nghiệm và có thể rất khác so với cách quý vị mô tả.  Vì vậy, suy nghĩ về – ‘khuyết tật tâm lý’ có ý nghĩa gì với quý vị?

SINH HOẠT HỌC TẬP  

Sinh hoạt kế tiếp sẽ dẫn đến những câu hỏi để khám phá khuyết tật tâm lý có ý nghĩa gì với quý vị.

KHÁM PHÁ KHUYẾT TẬT TÂM LÝ(EXPLORING PSYCHOSOCIAL DISABILITY) ►

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước