Bước 4 – Cung cấp Bằng chứng Hỗ trợ

Để được NDIS tài trợ quý vị cần phải cung cấp bằng chứng quý vị đang sống với khuyết tật tâm lý và những gì căn bệnh tác động lên cuộc sống quý vị.

Lắng nghe một số người tham gia NDIS và người chăm sóc cho lời khuyên của họ về việc đăng ký với NDIS:

Bài ghi âm của video này ở đây: Transcript-Advice

Bằng chứng quý vị cung cấp phải là gần đây (không hơn một năm) và có thể bao gồm những thứ quý vị đã có như thư từ, bản đánh giá hoặc các báo cáo khác từ chuyên gia y tế, gia đình hoặc nhà cung cấp hỗ trợ.

Nếu quý vị không có bằng chứng gần đây, quý vị cần phải có một bản đánh giá mới. Chuyên viên lao động, chuyên viên tâm lý hoặc nhân viên xã hội có thể giúp đỡ việc này. Theo sáng kiến của chính phủ “Better Access” (Tiếp cận Tốt hơn), quý vị có thể nhận một số buổi trị liệu được Medicare tài trợ. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra trang mạng Better Access webpage của Bộ Y Tế. Quý vị cũng có thể yêu cầu giúp đỡ từ bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế khác, thí dụ như bác sĩ chuyên khoa tâm thần.

Bằng chứng phải bao gồm các chi tiết về:

 • Bệnh tâm thần / khuyết tật tâm lý quý vị đang mắc phải
 • Bất kỳ điều trị nào quý vị nhận được từ căn bệnh này
 • Bệnh tâm thần / khuyết tật tâm lý sẽ kéo dài bao lâu (hãy nhớ rằng để đáp ứng các yêu cầu gia nhập, điều cần thiết căn bệnh phải hầu như là vĩnh viễn)
 • Căn bệnh tác động đến cuộc sống hàng ngày của quý vị như thế nào.

 

Một số bằng chứng quý vị có thể cung cấp:

Nếu quý vị không có bằng chứng gần đây, hoặc bằng chứng không cung cấp đủ chi tiết, quý vị có thể cần phải điền Tờ đơn Bằng chứng Hỗ trợ.

Đơn này bao gồm các chi tiết cá nhân cơ bản và một phần được chuyên gia y tế điền. Chuyên gia y tế sẽ cung cấp chi tiết về căn bệnh quý vị mắc phải và các hỗ trợ quý vị cần. Nếu quý vị có bất kỳ đánh giá chính thức nào về khuyết tật tâm lý, quý vị cũng có thể gửi các kết quả này. Quý vị cũng có thể đính kèm thông tin từ những người khác như thân nhân hoặc nhân viên hỗ trợ.

NHẮC NHỠ cho SÁCH BÀI TẬP

Mẫu Đơn Bằng chứng Hỗ trợ (Sample Supporting Evidence Form)

Hãy xem sample Supporting Evidence Form ở đây từ người đồng cảnh ngộ Mohammad trên trang mạng reimagine.today.

Đơn này cho thấy cách bác sĩ gia đình hoặc chuyên gia y tế khác có thể mô tả trải nghiệm của một người suy chức năng và các hỗ trợ họ cần.

NDIA sẽ không luôn luôn hỏi về thư hỗ trợ nhưng những thư này có thể giúp đơn xin của quý vị vững mạnh hơn. Nếu có người trong đời quý vị (thân nhân, bạn bè hoặc hàng xóm) hỗ trợ quý vị, họ có thể gửi Thư Trình bày của Người Chăm sóc. Đây có thể là thư bằng văn bản hoặc họ có thể yêu cầu một cuộc phỏng vấn.

Thư Trình bày của Người Chăm sóc có thể giúp cho thấy bệnh tâm thần ảnh hưởng đến khả năng của quý vị về việc tham gia vào các sinh hoạt hàng ngày.

Không có hướng dẫn chính thức hoặc khuôn mẫu về Thư Trình bày của Người Chăm sóc, nhưng thư có thể bao gồm các thông tin về:

 • bệnh tâm thần của quý vị và căn bệnh tác động đến chức năng hàng ngày của quý vị như thế nào
 • những gì quý vị cần hỗ trợ và những gì người chăm sóc làm để hỗ trợ quý vị
 • nhu cầu và mục tiêu riêng của người chăm sóc và vai trò chăm sóc ảnh hưởng đến họ như thế nào
 • họ có thể tiếp tục chăm sóc cho quý vị như bây giờ trong tương lai hay không
 • những hỗ trợ không chính thức nào quý vị có, chẳng hạn như từ gia đình hoặc bạn bè
 • bất kỳ thông tin quan trọng nào khác để NDIA biết khi đánh giá hỗ trợ quý vị có thể cần.

Để biết thêm thông tin về danh sách kiểm tra dành cho người chăm sóc và một số mẫu Thư Trình bày của Người Chăm sóc xem thông tin Người Chăm sóc ở Úc (Carers Australia) tại  www.carersaustralia.com.au 

NHẮC NHỠ cho SÁCH BÀI TẬP

Mẫu Thư Trình bày của Người Chăm sóc (Sample Carer Statement)

Hãy xem sample Carer Statement, từ người đồng cảnh ngộ Gillian trên trang mạng reimagine.today.

Quý vị có thể dùng thư này làm mẫu cho Thư Trình bày của Người Chăm sóc của riêng mình.

Những người khác hỗ trợ quý vị có thể viết một lá thư hỗ trợ. Bao gồm gia đình hoặc bạn bè của quý vị, nhân viên hỗ trợ hiện tại và các nhân viên y tế khác.

NHẮC NHỠcho SÁCH BÀI TẬP

Mẫu Thư Hỗ trợ (Sample Letter of Support)

Hãy xem sample letter of support từ người đồng cảnh ngộ Bob trên trang mạng reimagine.today. Thư này do Người Hỗ trợ cho Bob viết từ Hội viên Hồi phục (Partners in Recovery). Thư mô tả: Các tác động lên chức năng do khuyết tật tâm lý của Bob, bệnh sử điều trị của Bob, hỗ trợ được đề nghị, thông tin về mục tiêu của Bob và các thông tin khác được yêu cầu trong Đơn xin Gia nhập (Access Request Form).

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước