Bối cảnh dự án

Chúng tôi hy vọng reimagine.today thật hữu ích cho quý vị khi hình dung lại cuộc sống của mình cho dù quý vị có được là người tham gia NDIS hay không.

reimagine.today được đồng thiết kế cùng với những người có vấn đề về sức khỏe tâm thần bao gồm khuyết tật về tâm lý xã hội. Nhiều người trong số những người tham gia reimagine.today đã trải nghiệm thực tế về NDIS. Họ sử dụng kinh nghiệm của mình để giúp quý vị hiểu rõ hơn về NDIS và các cơ hội cho người mang khuyết tật về tâm lý xã hội.

Vui lòng liên hệ vớ Cơ quan Bảo hiểm Khuyết tật Quốc gia: 1800 800 110.

Nếu quý vị có góp ý về nguồn tài liệu của reimagine.today, vui lòng liên hệ với Hội đồng Điều phối Sức khỏe Tâm thần: reimagine@mhcc.org.au

Phản hồi của quý vị giúp chúng tôi cải thiện nguồn tài liệu của reimagine.today, không phải về NDIS.

Trải nghiệm và nhu cầu của người có vấn đề về sức khỏe tâm thần là riêng biệt. NDIA đang làm việc nhằm đảm bảo NDIS đáp ứng nhu cầu của những người bị khuyết tật về tâm lý xã hội.

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
  • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước