Bước 2 – Những gì được tài trợ?

NDIS không có ý giải quyết mọi thứ. NDIS không thay thế những dịch vụ ‘chính mạch’ (‘mainstream services’).

Những gì được tài trợ trong một gói NDIS?

Một số mục tiêu hoặc nhu cầu trong kế hoạch được chấp thuận sẽ bao gồm việc tài trợ của NDIS. Là một người tham gia quý vị cũng có thể nhận được tiền để thực hiện kế hoạch của quý vị. Điều này có thể bao gồm những nhân viên trợ giúp.

Những loại trợ giúp được tài trợ chính là:

 • “Xây dựng khả năng” (‘capacity building’) – những trợ giúp hướng về mục tiêu để xây dựng kỹ năng cho tương lai, thí dụ với sự hỗ trợ từ huấn luyện viên phục hồi hoặc thí dụ trợ giúp về liệu pháp để giảm thiểu tác động của các suy nghĩ và cảm giác đau khổ trên sinh hoạt hàng ngày
 • “cốt lõi” (‘core’) – giúp làm giảm tác động của sức khỏe tâm thần quý vị trên sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày, thí dụ một nhân viên trợ giúp để giúp quý vị đến dự các buổi hẹn và tham gia vào cộng đồng
 • ‘trang thiết bị’ (‘capital’) – trang bị để trợ giúp quý vị tham gia vào cộng đồng, thí dụ một cuốn lịch điện tử để giúp quý vị nhớ các buổi hẹn.

Để xem những thí dụ về những loại trợ giúp này cho những người sống với khuyết tật tâm lý xã hội hãy đọc trang Bằng cách nào NDIS có thể trợ giúp tôi thực hiện những hy vọng và giấc mơ của tôi ? (How can the NDIS support me to achieve my hopes and dreams?

 

Những gì không được tài trợ?

Những trợ giúp không được NDSI tài trợ trọn gói bao gồm những thứ như sau:

 • Không liên quan tới khuyết tật của quý vị
 • Không được coi là “hợp lý” hoặc “cần thiết” (‘reasonable’ or ‘necessary’)
 • Có thể làm hại quý vị
 • Chi phí sinh sống hàng ngày.

Những trợ giúp mà quý vị nhận được từ những dịch vụ chính mạch cũng được ghi vào kế hoạch NDIS của quý vị, ngõ hầu trình bày một hình ảnh đầy đủ những trợ giúp quý vị nhận được. Những dịch vụ này thường không được NDIS tài trợ và được các hệ thống nhà nước khác cung cấp: Chúng bao gồm:

 • Y Tế
 • Sức khỏe tâm thần
 • Phát triển của trẻ sơ sinh
 • Bảo vệ trẻ em và trợ giúp gia đình
 • Giáo dục học đường
 • Giáo dục cao đẳng và Giáo Dục và Huấn Luyện Nghề Nghiệp (Higher education and Vocational Education and Training (VET))
 • Việc làm
 • Nhà cửa và hạ tầng cơ sở cộng đồng
 • Công lý
 • Săn sóc người già

NDIA làm việc bên cạnh những dịch vụ chính mạch để cải thiện cuộc sống của những người có khuyết tật. Một bộ “nguyên tắc” (‘principles’) ấn định những trách nhiệm của NDIS so với những dịch vụ khác. Những nguyên tắc nói là việc điều trị y khoa cho căn bệnh tâm thần của quý vị phải tiếp tục được cung cấp tại nơi mà quý vị đang nhận sự điều trị (thí dụ bác sĩ gia đình (GP), những người cung cấp dịch vụ tư nhân như bác sĩ tâm thần và tâm lý gia, dịch vụ sức khỏe tâm thần công cộng)

Để biết thêm thông tin về những gì được hoặc không được tài trợ bởi NDIS, hãy đọc Hướng dẫn của NDIS về ‘trợ giúp nào đó có thích đáng nhất để được NDIS tài trợ không (NDIS guidance on ‘whether a support is most appropriately funded by the NDIS’).

Quý vị vẫn còn điều muốn hỏi? Hãy vào Bước 2 trong sách bài làm hôm nay và viết xuống danh sách những câu hỏi để hỏi Điều Hợp Viên Địa Phương của quý vị hoặc người đại diện NDIA.

Liên kết hữu ích

Những nguyên tắc để Ấn Định Trách Nhiệm của NDIS và những hệ thống Dịch Vụ khác (Principles to Determine the Responsibilities of the NDIS and Other Service Systems [PDF]

Huấn luyện viên Phục hồi về Tâm lý Xã hội – Tập thông tin (Psychosocial Revovery Coachers – Information booklet) [PDF]

Để yểm trợ đơn xin gia nhập NDIS của quý vị hãy tải xuống Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý (Reimagine Your Life Workbook)

Trong lúc thăm dò sáu bước để gia nhập NDIS, quý vị sẽ được hướng dẫn đến với những sinh hoạt trong Sách Bài Tập Hình Dung Lại Cuộc Sống Của Quý Vị, trong đó quý vị có thể hoàn thành các câu hỏi và sinh hoạt nhằm yểm trợ đơn xin của quý vị.

Được thiết kế cùng với những người sống chung với các vấn đề sức khỏe tâm thần và những mạng lưới hỗ trợ của họ.
 • Được tài trợ bởi

Gia nhập ndis qua 6 Bước