ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 – ܡܘܿܕܝܼ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܘܼܘܸܠܵܐ؟

ܢܝܼܫܵܐ ܕ NDIS ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܵܪܹܐ ܠܹܗ ܟܠܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ. ܗ̇ܘ ܠܹܐ ܫܲܩܸܠ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܕ ‘ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ’.

ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܩܲܦܠܵܐ ܕ NDIS؟

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܒܸܕ ܚܵܒ݂ܫܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕ NDIS. ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܦ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܲܪܚܲܛܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܗܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒܸܫ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܐܵܢܝܼ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܸܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ:

 • ‘ܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ’ – ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܢܝܼܫܹ̈ܐ ܠܸܒܢܵܝܵܐ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܩܵܐ ܕܲܥܬܝܼܕ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܥܲܡ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܼܢ ܚܲܕ ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܝܲܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܒܲܣܡܵܢܬܵܐ ܠܡܲܒܨܘܼܪܘܿܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܫܵܒܹ̈ܐ ܘܪܸ̈ܓ݂ܫܹܐ ܡܲܦܫܸܡܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ
 • ‘ܩܸܢܬܵܐ’ – ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܠܸܡܩܲܠܩܘܼܠܘܿܗ̇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܥܲܠ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܕܪܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܘܲܥܕܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ
 • ‘ܩܲܪܢܵܐ’ – ܐܲܣܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܕܵܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܲܥܕܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܐܲܢܹܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܨܚܨܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܲܐܬܵܐ ܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ NDIS ܕܣܵܢܸܕܠܝܼ ܕܬܲܡܸܡܸܢ ܠܗܘܿܢ ܣܒܵܪ̈ܝܵܬܝܼ ܘܚܸܠܡܵܢ̈ܝܼ؟.

ܡܘܿܕܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܦܝܼܫܵܐ ܡܘܼܘܸܠܵܐ؟

ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܩܲܦܠܵܐ ܕ NDIS ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂:

 • ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܒܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܐܵܢܝܼ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܡܚܘܼܫܒܸܢܹܐ ‘ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ’ ܝܲܢ ‘ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ’
 • ܐܵܢܝܼ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܒܸܕ ܣܲܒܸܒܝܼ ܚܘܼܙܕܵܓܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܡܲܨܪܵܦܹܐ ܕܚܲܝܘܼܬܵܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ.

ܐܵܦ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܡ̣ܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܹܐ ܘܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܠܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܚܕܵܐ ܨܘܼܪܬܵܐ ܟܡܝܼܠܬܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܝܢܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܦܝܼܫܹܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ ܒܝܲܕ NDIS ܘܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܩܪܸܒܹܐ ܒܝܲܕ ܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ
 • ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ
 • ܡܪܲܒܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܸܦܠܘܼܬܵܐ ܒܟ݂ܝܼܪܵܝܬܵܐ
 • ܡܢܲܛܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܛܸܦܠܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ
 • ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܓܵܘ ܡܲܕܪܲܫܝܵܬܹ̈ܐ
 • ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܥܸܠܵܝܵܐ ܘܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܘܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܐܲܡܢܵܝܵܐ
 • ܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ
 • ܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܘܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܐܸܣܵܝܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ
 • ܟܹܐܢܘܼܬܵܐ
 • ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܒܫܸܢܹ̈ܐ

NDIA ܟܹܐ ܦܵܠܚܵܐ ܒܕܸܦܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܠܸܥܒ݂ܵܕܲܝܗܝ ܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ. ܚܕܵܐ ܕܲܣܬܵܐ ܕ’ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ’ ܟܹܐ ܦܲܫܩܝܼܠܗܘܿܢ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܡܘܼܕܒܸܩܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐܵܢܝܼ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܒܸܐܡܵܪܵܐ ܝܢܵܐ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܐܵܙܵܠ݇ܐ ܠܵܩܵܕܡܵܐ ܡ̣ܢ ܐܲܝܟܵܐ ܕܗܵܕܝܼܵܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ، ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܐܵܣܝܹ̈ܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܐܵܣܝܹ̈ܐ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ، ܘܒܵܬܲܝ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ ܥܲܡܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ).

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܝܲܢ ܠܹܐ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ NDIS، ܚܙܘܼܢ ܠܹܗ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܕ NDIS ܥܲܠ ‘ܐܸܢ ܒܘܼܫ ܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܚܕܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܘܸܠܬܵܐ ܒܝܲܕ NDIS’ (NDIS guidance on ‘whether a support is most appropriately funded by the NDIS’)

ܠܗܵܠܵܐ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ؟ ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 ܕܓܵܘ ܟܘܼܪܵܣܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today ܘܟܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܠܹܗ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܲܩܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡ̣ܢ ܡܣܲܕܪܵܢܵܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܩܲܝܘܼܡܵܐ ܕ NDIA.

ܐܵܣܘܿܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܠܸܡܬܲܚܘܼܡܲܝܗܝ ܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܘܕܛܲܟ݂ܣܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܚܸܠܡܲܬ

ܡܬܲܠܡܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܵܘܬܦܵܝܹ̈ܐ ــ ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ