ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2- ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ NDIS؟

NDIS ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܹܗ ܠ National Disability Insurance Scheme (ܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ). ܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ ܕܡܲܩܪܲܒ݂ܬܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ (ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ).

ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܹܗ NDIS ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܓܲܒܘܼܝܲܝܗܝ ܝܢܵܐ.

ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، NDIS ܒܸܕ ܡܲܡܨܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܥܲܡܵܥܲܡ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ.

NDIS ܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܝܠܹܗ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܛܵܦܝܼ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܟܠ ܥܸܕܵܢܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܘܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܕ ܣܵܢܸܩ ܐܸܠܲܝܗܝ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ.

ܚܲܕ ܡ̣ܢ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܡܵܠܵܐ ܠܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܡܚܲܦܲܛܬܵܐ ܕܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܘܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܐ، ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܟܲܕ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ، NDIS ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܒܢܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܡܩܲܢܛܪܵܢܬܵܐ ܥܲܠ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܘܥܲܠ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܡܲܡܨܘܼܝܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܵܘܹܐ ܠܗܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܹ̈ܐ ܘܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ.

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013

ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013 (https://www.legislation.gov.au/Details/C2013A00020) ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܗܘܼܝܸܪܹܗ ܒܫܲܬܐܲܣܬܵܐ ܕNDIS ܘ ܕNDIA. ܦܲܪܡܵܝܬܵܐ ܕܩܵܢܘܿܢܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܝܠܹܗ ܫܲܘܬܲܦܬܹܗ ܓܵܘ NDIS.

ܐܲܢܹܐ ܝܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܗܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܦܲܫܘܼܩܲܝܗܝ ܝܠܹܗ:

  • ܐܵܢܝܼ ܐܸܣܛܘܿܟ݂ܣܹ̈ܐ ܕܬܚܘܿܬܲܝܗܝ NDIS ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܓܵܘ NDIS
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܒܸܢܝܵܐ ܥܲܠ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ، ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܡܗܘܼܕܪܵܐ ܘܡܨܘܼܚܨܸܝܵܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ NDIA ܟܹܐ ܡܲܟܫܸܛܵܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕ ‘ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ’ ܝܢܵܐ ܘ ‘ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ’
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ
  • ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ NDIA، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܪܹܫܵܢܘܿܗ̇ ܡܫܲܪܸܪܵܢܵܐ ܩܲܕܡܵܝܵܐ (CEO)، ܘܣܝܼܥܬܘܿܗ̇ ܡܕܲܒܪܵܢܝܼܬܵܐ (Board)، ܘܡܵܘܬܒ݂ܘܿܗ̇ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܝܵܐ ܫܲܪܝܵܐ (Independent Advisory Council)، ܘܚܲܒܝܼܪ̈ܘܿܗ̇ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ (Actuaries)
  • ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܘܒܲܪܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS.
ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܒܘܼܬ (NDIS)
NDIS ܗܕܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ
ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܐܸܣܟܹܝܡܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013
ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ: NDIS ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ