ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 6 -ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ: ܩܵܐ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ

ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ: ܡܘܿܕܝ݇ ܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ ܝܲܢ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܬܦܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܝܼܲܝܗܝ ܥܲܡ NDIS؟

 ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܹܗ: ܨܚܵܚܵܐ-ܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ (Transcript-Barriers)

NDIS ܠܗܵܠܵܐ ܒܢܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܝܼܕܵܥܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ. ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܬܵܦܩܝܼܬܘܿܢ ܒܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܝܬܘܿܢ ܓܵܘ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܕ NDIS. NDIA ܒܸܕ ܦܵܠܚܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܪܘܼܡܹܗ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕ NDIS ܕܠܵܐ ܫܠܵܝܬܵܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܥܲܠ ܪܸ̈ܥܝܵܢܹܐ ܘܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܡܩܘܼܒܠܹܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܒܐܸܠܬܸܚܬ ܝܼܢܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܢܝܼ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܸܕ ܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼܲܝܗܝ ܘܐܵܦ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܡܕܲܒܪܝܼܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ.

ܟܠ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ، ܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܬܵܡܵܐ ܠܲܝܬ ܡܸܬܚܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܦܘܼܫܩܵܐ ܒܘܼܫ ܦܨܝܼܠܵܐܝܼܬ ܘܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܩܸܛܪܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܒܸܕ ܫܵܩܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܒܘܼܫ ܝܵܪܝܼܟ݂ܬܵܐ. ܓܵܪܲܓ ܕܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܠ ܣܘܼܙܓܵܪܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ. ܩܵܐ ܐܲܝܵܐ ܥܸܠܬܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܕܝܼܪܹܐ ܩܵܐ NDIS. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܐܲܢܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܗܲܠ ܕܡܫܲܢܝܼܬܘܿܢ ܠܓܵܘ NDIS.

ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܡܲܠܝܸܨܵܢܬܵܐ. ܐܵܦ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܕܟ݂ܸܪܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܢܸܣܝܵܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹ̈ܐ ܕܡܲܠܝܸܨܵܢܹ̈ܐ ܝܗܘܵܘ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܲܣܸܡܝܼܬܘܿܢ ܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (look after your health and wellbeing) ܒܥܸܕܵܢܵܐ ܕܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ‘ܣܲܪܢܵܐ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ’ ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܲܚܫܲܚܝܵܬܹ̈ܐ:

Self Care Hub

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕܠܹܐ ܡܵܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܡܨܘܼܚܨܸܝܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܐܵܙܠܝܼܬܘܿܢ ܠܓ̰ܡܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܸܕܟ݂ܵܪܲܝܗܝ:

(ܘܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܲܢ app ܕ reimagine.today ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ) 

 • ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܗܕܝܼܪܹܐ. ܡܟ݂ܲܦܫܘܼܢ ܪܵܒܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܕܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܬܲܚܡܸܢܘܼܢ ܒܘܼܬ ܝܘܼܐܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܢܝܼܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ
 • ܓܲܒܘܼܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܗܵܘܹܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܓ̰ܡܵܥܬܵܐ ܕܩܵܐ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ
 • ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ، ܘܒܲܩܪܘܼܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܡܲܕܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܚܘܼܫܵܒ݂ܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܙܕܘܼܥܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܲܙܓܘܼܪܹܐ ܥܲܡ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ (review) ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ.

ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܝܼܬ ܩܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS ܦܵܐܸܫ ܡܘܼܕܥܸܝܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܐܲܨܲܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܹܐ ܝܢܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܟ݂̈ܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ:

 • ܒܢܲܝ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ، ܘܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ (ܡܲܣܸܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܒܵܠܵܐ) ܝܲܢ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹܐ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܢܲܦ̮ܫܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܘܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ
 • ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܝܲܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܠܸܡܙܲܘܘܼܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ NDIS.

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܝܗܵܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܝܼܠܹܗ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܒܘܼܫ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܣܵܢܕܬܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܡܣܘܼܕܪܸܢܹ̈ܐ. ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܓܵܘܒܵܝܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܘܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܡܕܲܒܪܵܢܹܐ؛ ܠܲܝܬ ܚܲܝܠܵܐ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܦܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܡ̣ܢ ܚܸܠܡܲܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ NDIS ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܪ̈ܡܸܟܹܐ ܥܲܡ ܚܕܵܕܹܐ ܘܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܒܸܠܚܵܡܵܐ ܝܠܵܗ̇. ܒܚܲܒܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܐܸܢ ܐܲܗܘܵܠܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܢܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܡܪܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܠܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIA ܕܨܲܚܨܝܼܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ (ܐܲܟܝܼܕܹܐ) ܕܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܒܸܝܕܵܥܝܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܟܘܼܪ̈ܡܸܟܹܐ، ܘܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܗܵܪܵܐ ܐܸܢ ܒܸܒܥܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܣܘܼܙܓܵܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ).

ܐܲܝܵܐ ܡܲܪܝܲܙܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܬܵܐ ܓܵܘ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܘܐܝܼܡܲܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕ NDIS ܠܸܙܒ݂ܵܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܠܵܐ ܘܕܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܠܗܘܿܢ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܸ̈ܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܙܵܒ݂ܢܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܙܘܼܙܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ:

 • ܟܠܵܣܹ̈ܐ ܩܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܛܸܦܠܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܲܢ ܐܲܒ݂ܵܗܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ. ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܵܐ ܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܸܬܦܵܩܵܐ ܒܒܲܝܬܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܛܝܼܡܵܢܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܡܢܘܼܣܝܹܐ ܝܢܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ
 • ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܒܘܼܬ NDIS ܘܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܪܵܘܚܵܢܵܐ – ܐܵܗܵܐ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܝܠܹܗ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܥܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܸܕܵܢܵܐ ܪܸܚܩܵܐ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܕ ܒܹܝܬ ܡܲܫܪܝܵܐ ܕܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ.

NDIS ܝܼܠܹܗ ܗ̇ܘ ܬܘܼܪܵܨܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܡܹܕܝܼܟܵܝܪ ܥܸܠܸܠ ܡ̣ܢ 30 ܫܸܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܗܵܕܝܼܵܐ. ܒܸܕ ܫܵܩܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗܲܠ ܕܐܵܗܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ ܨܦܵܝ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ. ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕ NDIS ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܡ̣ܢ ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܡܘܼܙܝܸܕܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܢܝܼܫܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܡܘܼܙܝܸܕܬܵܐ  ܝܼܠܹܗ ܠܡܲܙܝܘܼܕܲܝܗܝ ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܘܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ، ܘܩܵܐ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܛܲܟ݂ܣܵܐ ܕܵܩܪܵܢܵܐ!

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܢܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܒܝܲܕ ܐܘܼܚܕܵܢܹ̈ܐ \ ܐܹܩܠܹܝܡܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܗܵܘܝܼ ܪܥܝܼܫܹܐ ܒܫܲܢܵܝܬܲܝܗܝ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܠ NDIS. ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܕܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܘܐܵܦ ܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܵܘ NDIS ܠܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܵܩܪܵܢܬܵܐ، ܗܲܡܙܸܡܘܼܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܝܼܹܗ ܒܘܼܬ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܠܵܐ ܗܵܘܹܐ ܓܘܼܒܵܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܗܵܕܝܼܵܐ، ܝܲܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܘܿܗ̇ ܫܲܘܬܲܦܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ NDIS ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܢ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܒܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ NDIS ܘܬܘܼܪܵܨܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܒܣܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܝܲܢ ܚܲܝܠܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܥܲܣܩܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܫܲܪܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܐܸܢ ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܘܝܼܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܚܸܪܒܵܐ ܒܕܲܥܒ݂ܵܪ. ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܚܸܪܒܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܡܕܵܢܘܼܬܵܐ، ܗܲܪܲܫܬܵܐ، ܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܵܐ. ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܸܬܩܲܒܠܵܢܬܵܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܩܲܘܸܡܝܼ ܥܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܡܲܥܡܲܠܬܵܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܪܒܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܒܸܕ ܙܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܝܲܢ ܕܗܵܘܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܪ̈ܝܼܫܘܼܝܵܬܹܐ ܕܪܸܥܝܵܢܵܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ.

ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܕ:

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ