ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 2 – ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܹܐ NDIS ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ؟

ܢܝܼܫܵܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܩܵܐ ܒܲܝܬܘܼܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܘܡܲܣܸܡܵܢܲܝܗ̈ܝ ܕܒܵܠܵܐ، ܠܦܘܿܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܲܝܗ̈ܝ. ܐܲܝܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܦܘܼܠܝܼܓ݂ܬܵܐ ܠܬܪܹܝܢ ܓܘܼܕܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ.

1.  ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠ ‘ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ’ ܠ NDIS (meet the NDIS ‘access requirements’)، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܕ NDIS. ܐܸܢ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕ ‘ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ’ ܝܢܵܐ ܘ ‘ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ’.

ܐܵܗܵܐ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܡܨܘܼܚܨܸܝܵܐ ܒܘܼܫ ܡܵܠܝܵܐܝܼܬ ܥܲܠ ܦܲܐܬܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ (Reasonable and necessary supports).

2. ܟܠܲܝܗܝ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܹ̈ܐ

ܠܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܛܵܠܸܒ ܒܸܕ ܦܵܐܸܫ ܩܒܝܼܠܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܕ NDIS ܘܒܸܕ ܩܲܒܸܠ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹܐ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܗ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܵܝܹܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ ܕ NDIS، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ NDIA ܘ LACs ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܢܝܼ ܕܡܵܨܝܼ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܙܘܼܩܝܵܐ ܕܒܣܵܡܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܚܙܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܦܲܐܬܵܐ ܕ ܐܵܢܵܐ ܠܵܐ ܝܘܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܸܬܡܲܛܝܵܢܘܼܬܵܐ، ܡܘܿܕܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܥܵܒ݂ܕܸܢ؟ (I do not meet the access requirements, what can I do?)

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ ‘ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܢܵܝܬܵܐ ܕܡܵܨܝܵܢܘܼܬܵܐ’، NDIS ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܹܐܬܵܝܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܹܗ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܝܼܠܹܗ ܓܵܘ ܩܸܢܛܵܐ ܕܛܵܦܹܐ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ:

  • ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܟܢܘܼܫܬܲܝܗܝ
  • ܡܲܦܫܲܛܝܵܬܹ̈ܐ ܠܟܸܣ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܝܲܗܠܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܘܒܵܬܲܝ ܣܡܵܟ݂ܵܐ ܝܲܢ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܐ
  • ܚܘܼܛܵܛܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܦܘܼܨܠܹ̈ܐ ܕܠܵܚܡܝܼ ܩܵܐ ܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܣܵܢܸܕ NDIS ܩܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܕ NDIS؟

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܗܘܵܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܕ NDIS، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܸܒܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܵܐ ܕ NDIS ܩܵܐ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܟܹܐ ܚܵܒܸܫ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܠܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܬܵܐ (ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ)، ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܪܹ̈ܫܵܝܹܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܘܸܠܹ̈ܐ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠܦܲܐܬܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܐܸܫ ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܝܲܢ ܠܵܐ ܡܘܼܘܸܠܵܐ؟ (What may or may not be funded?).

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ:

  • ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ
  • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܡܛܝܼܬܵܐ
  • ܟܡܵܐ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܗܵܘܹܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܡܕܲܒܲܪܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ ܡܫܘܼܪܸܪܵܐ ܟܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ. ܐܝܼܢܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ (ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܟܹܐ ܦܵܐܸܫ ܩܸܪܝܵܐ ‘ܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ’ ܝܲܢ ‘ܡܣܲܕܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ’.

ܐܵܣܘܿܪܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܡܘܿܕܝܼ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܩܲܒܠܸܢ؟

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ