ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 – ܐ݇ܣܵܪܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܐܵܗܵܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܢܵܝܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ. ܬܵܡܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܓ̰ܘܼܘܵܒܵܐ ܦܫܝܼܛܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܐ݇ܣܵܪܲܝܗܝ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܒܐܸܚܕܵܕܹܐ. ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܐܬܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܠܐܵܢܝܼ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ reimagine.today ܟܹܐ ܬܵܦܩܝܼ ܒܝܼܲܝܗܝ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܠܲܝܬܠܗܘܿܢ؟

ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܕܝܠܵܦܬܵܐ

ܡ̣ܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܒܘܼܬ ܣܵܒ݂ܪܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܚܒ݂ܝܼܫܹܐ ܓܵܘ ܐܲܝܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ.

ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܟܘܼܬܵܫܲܢ̈

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ