ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܩܵܐ ܡܵܢܝܼ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܗܲܝܲܪܬܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ NDIA ܒܪܵܒܵܐ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ NDIS –

ܩܪܵܝܬܵܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܬܵܐ

ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110 ܡ̣ܢ ܣܵܥܲܬ 8 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 11 ܒܠܲܝܠܹܐ ܒܥܸܕܵܢܵܬܹ̈ܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ، ܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ – ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

www.ndis.gov.au

ܣܲܚܒܘܼܪܹܐ ܠܚܲܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܚܸܠܡܲܬ ܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܪܵܒܵܐ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܟܠܹܗ ܐܲܬܪܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ. ܩܸܢܛܪ̈ܘܿܢܹܐ ܦܬܝܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5 ܒܪܲܡܫܵܐ. ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (local office on the NDIS website).

ܒܲܪܝܼܕܵܐ

National Disability Insurance Agency
GPO Box 700
Canberra ACT 2601

ܠܸܐܣܵܪܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܝܘܼܕܵܥܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ

  • ܬܒܘܿܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ Twitter
  • ܡܲܚܒܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ Facebook
  • ܬܒܘܿܥܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ LinkedIn
  • ܦܲܪܓ̰ܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܥܲܠ YouTube

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ:

  • ܚܲܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܦܬܝܼܚܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ 24 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܝܵܘܡܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 450 131 ܘܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110
  • ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܕܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ TTY)): ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800555677 ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110
  • ܚܸܠܡܲܬ ܕܗܲܡܙܸܡ ܘܡܲܨܝܸܬ (ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܕܗܲܡܙܲܡܬܵܐ ܠܗܲܡܙܲܡܬܵܐ): ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800555727 ܘܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110
  • ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܡܲܡܛܵܝܬܵܐ (National Relay Service website) ܘܛܠܘܿܒܘܼܢ ܠܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800800110

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܚܒܘܼܪܹܐ ܩܵܐ NDIA، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܫܲܘܦܲܝܗܝ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ www.ndis.gov.au

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ