ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܪܫܵܡܬܵܐ ܕ ‘ܕܲܪ̈ܓ݂ܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ’

ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܠ ܟܡܵܐ ܚܲܕ (ܬܸܢܝܵܢܘܼܬܵܐ) ܘܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ (ܡܸܬܚܵܐ) ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ.

ܐܲܝܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܠܚܲܫܒܘܼܢܹܐ. ܐܸܢ ܠܹܐ ܝܵܕܥܝܼܬܘܿܢ ܒܕܸܩܵܐܝܼܬ ܠܟܡܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ، ܗܲܒ݂ܠܘܼܢ ܚܕܵܐ ܡܲܚܫܲܒ݂ܬܵܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ، ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐܝܼܬ).

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ reimagine.today   ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ:

 • ܡܥܲܗܕܵܢܝܼܬ̣ܵܐ ܝܵܘܡܵܝܬܵܐ: ܡܥܲܩܒ݂ܵܢܵܐ ܕܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ـ ܠܸܡܥܲܩܘܼܒܹܐ ܠܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܹܗ ܝܬܘܿܢ ܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܘܠܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ
 • ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 ـ ܟܬܘܿܒ݂ܘܼܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ
 • ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 ـ ܟܬܘܿܒ݂ܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܣܵܒ݂ܖ̈ܵܟ݂ܘܿܢ ܘܕܚܸܠܡܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

ܐܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܕ NDIS، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܡܲܫܩܠܵܐ ܕܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ. ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܠܵܒܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܩܵܐ ܡܲܬܒ݂ܵܢܹ̈ܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIA ܝܲܢ ܩܵܐ ܡܣܲܕܪܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܪܝܼܬܵܐ ܦܢܝܼܬܵܝܬܵܐ (Local Area Coordinators (LAC)) ܕܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܛܲܘܘܼܪܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܪܸ̈ܡܙܹܐ: ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܪܵܫܡܝܼܠܗܘܿܢ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܘܬܸܢܝܵܢܘܼܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ

 • ܐܲܝܢܝܼ ܝܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܣܢܝܼܕܹܐ ܒܝܼܲܝܗܝ؟
 • ܟܠ ܟܡܵܐ ܚܲܕ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܹ̈ܐ؟
 • ܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ (ܝܵܘܡܵܐܝܼܬ، ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐܝܼܬ، ܝܲܪܚܵܐܝܼܬ، ܫܹܢ݇ܬܵܐܝܼܬ) ܘܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ؟
 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܬܲܡܘܼܡܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܒܡܲܢܬܵܝܬܵܐ؟
 • ܡܘܿܕܝ݇ ܦܸܨܠܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ؟ ܡܵܨܹܐ ܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ \ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܝܵܗܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܟܡܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܝܬܘܿܢ؟ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ؟
 • ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ؟ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܟܠ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ؟
 • ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܲܡܵܫܵܐ ܡܵܨܝܵܢܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ؟ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܣܢܵܕܬܲܝܗܝ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܘܼܠܡܵܢܲܗܝ؟ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܓܵܢܲܝܗܝ ܕܒܸܕ ܛܵܠܩܝܼܠܗܘܿܢ ܒܕܲܥܬܝܼܕ؟).
 • ܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܦܫܹܐ ܥܲܡܚܕܵܕܹܐ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܒܢܘܼܩܵܠܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܐܵܦ ܦܵܝܫܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܝܵܗܫܩܵܠܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܝܲܢ ܒܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܫܲܘܲܩܬܵܐ؟)
 • ܡܲܪܝܸܙܘܼܢ ܚܲܕ ܣܘܼܪܓܵܕܵܐ ܫܵܒ݂ܘܿܥܵܝܵܐ ܝܲܢ ܝܲܪܚܵܝܵܐ ܘܪܫܘܿܡܘܼܢ ܐܝܼܡܲܢ ܘܐܲܝܟܵܐ ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܠܣܢܵܕܬܵܐ
 • ܟܹܐ ܫܲܚܠܸܦ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇؟ (ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܒܥܸܠܬܵܐ ܕܟܝܵܢܵܐ ܓܸܕܫܵܢܵܝܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܝܲܢ ܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܣܵܢܕܬܵܐ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܬܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ؟). ܐܸܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܡܚܲܫܒܸܢܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܸܨܥܵܝܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܸܕ ܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܪܚܵܐ، ܕ 6 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝܲܢ ܕܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ