ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܡܲܘܲܠܬܵܐ ܒܝܲܕ NDIS، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܘܡܘܿܕܝ݇ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܵܐ ܐܝܼܬܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܡܲܨܝܸܬܘܼܢ ܠܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܕܚܲܕܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕ NDIS ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܒܸܛܠܵܒܵܐ ܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS:

ܚܲܕ ܨܚܵܚܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: ܨܚܵܚܵܐ- ܡܸܠܟܵܐ: Transcript-Advice

ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ (ܥܲܬܝܼܩܘܼܬܘܿܗ̇ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡ̣ܢ ܚܕܵܐ ܫܹܢ݇ܬܵܐ) ܘܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ، ܡܲܕܩܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܝܲܢ ܐܲܢܦܘܼܪܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܡ̣ܢ ܚܲܒܝܼܪܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ، ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܡܙܲܘܸܕܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.

ܐܸܢ ܠܲܝܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ، ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܡܲܕܩܲܪܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ. ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܲܟܡܲܠܬܵܐ ܕܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ. ܬܚܘܿܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܩܸܪܝܵܐ ‘ܡܛܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ’ (‘Better Access’)، ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܵܘܬܒܹ̈ܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܡܟܘܼܣܝܹܐ ܬܚܘܿܬ ܡܹܕܝܼܟܵܝܪ (ܠܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐܠܲܝܗܝ). ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܒܘܼܫ ܛܵܒ݂ܬܵܐ (Better Access webpage) ܕܡܕܲܒܪܵܢܘܼܬܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܐܵܣܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ.

ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ:

 • ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ \ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܗܵܘܝܼ، ܕܩܲܒܘܼܠܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ
 • ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ \ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܒܸܕ ܡܲܓܪܸܫܝܼ (ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܕܠܸܫܠܵܡܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܡܲܪܥܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܹܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܵܐ)
 • ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܗܵܐ ܡܲܪܥܵܐ ܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܠܹܗ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ (ܟܵܐܪ) ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ.

ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇:

ܐܸܢ ܠܲܝܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܚܲܕܬܬܵܐ، ܝܲܢ ܐܸܢ ܣܲܗܕܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ، ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܕܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ.

ܐܲܝܵܐ ܦܸܬܩܵܐ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܘܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܓܵܪܲܓ ܦܵܐܸܫ ܡܸܠܝܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ. ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܙܲܒܘܼܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܘܼܬ ܠܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ. ܐܸܢ ܡܘܼܟܡܸܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܡܲܕܩܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܹܐ، ܐܲܝܢܝܼ ܕܗܵܘܝܼ، ܩܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܦ ܦܠܵܛܹ̈ܐ ܕܐܲܢܹܐ ܡܲܕܩܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ.

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ
ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ

ܚܙܘܿܢ ܠܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܦܸܬܩܵܐ ܕܣܲܗܕܘܼܬܵܐ ܣܵܢܕܵܢܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (sample Supporting Evidence Form here) ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܵܐ ܒܝܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܘܼܗܲܡܲܕ ܕ reimagine.today.  ܐܵܗܵܐ ܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܚܲܕ ܐܵܣܝܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܵܐ ܝܲܢ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܒܸܕ ܦܲܫܸܩܠܗܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܥܵܒ݂ܘܿܕܵܝܬܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܘܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ.

NDIA ܠܹܐ ܗܲܡܵܫܵܐ ܛܵܠܒܵܐ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܣܵܢܕܵܢܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܢܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܚܲܠܸܢܝܼܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܸܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ (ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܫܒ݂ܵܒ݂ܵܐ) ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ (Carer Statement). ܐܵܗܵܐ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܹܐ ܒܦܸܨܠܵܐ ܕܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ، ܝܲܢ ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܛܵܠܒܝܼ ܚܕܵܐ ܬܦܵܩܬܵܐ (ܡܘܼܩܵܒܵܠܵܐ).

ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܡܲܚܙܹܐ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܡܨܵܝܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܝܵܘܡܵܝܹ̈ܐ.

ܬܵܡܵܐ ܠܲܝܬ ܚܲܕ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܝܲܢ ܩܲܠܒ݂ܵܐ ܪܘܼܫܡܵܝܵܐ ܠܸܒܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܵܒܸܫ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ:

 • ܡܲܪܥܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ
 • ܠܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܘܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܘܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠܲܝܗܝ
 • ܐܸܢ ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܙܠ݇ܝܼ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܒܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܐܘܼܪܚܵܐ ܒܕܲܥܬܝܼܕ
 • ܐܲܝܢܝܼ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܪ̈ܘܼܫܡܵܝܸܐ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ، ܐܲܝܟ݂ ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ
 • ܐܲܝܢܝܼ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ، ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕ NDIA ܝܵܕܥܵܐ ܒܘܼܬ ܕܝܼܵܗ̇ ܐܝܼܡܲܢ ܕܨܲܚܨܘܼܝܹܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܘܼܬ ܠܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ.

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܘܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܘܚܲܕܟܡܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܒܘܼܕܵܩܹ̈ܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Carers Australia) ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ  www.carersaustralia.com.au

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ
ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܒܵܠܵܐ

ܚܙܘܿܢ ܠܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (sample Carer Statement here)، ܡ̣ܢ ܚܵܒܸܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܸܠܝܵܐܢ ܕ reimagine.today. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܩܲܠܒ݂ܵܐ ܠܸܒܪܵܝܵܐ ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܕܡܲܣܸܡܵܢܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܨܝܼ ܕܟܵܬܒ݂ܝܼ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܐܲܢܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܝܼ ܒܲܝܬܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܚܲܒ݂ܪܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܗܵܫܵܝܹ̈ܐ، ܘܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܡܲܚܫܲܚܬܵܐ ܕܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ
ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ

ܚܙܘܿܢ ܠܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (sample letter of support here) ܡܸܢ ܚܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܿܒ ܕ reimagine.today. ܐܲܝܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܦܝܼܫܠܵܗ̇ ܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܡܲܠܚܸܡܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܒܘܿܒ ܡ̣ܢ ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܓܵܘ ܒܣܵܡܬܵܐ. ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܦܲܫܘܼܩܲܝܗܝ ܝܠܵܗ̇: ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܕܒܘܿܒ، ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܕܲܪܡܲܢܬܵܐ ܕܒܘܿܒ، ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܡܘܼܚܫܸܚܹ̈ܐ، ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܢܝܼܫܹ̈ܐ ܕܒܘܿܒ، ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܓܵܘ ܦܸܬܩܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ