ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 1 – ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܘܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ

ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܘܿܗ̇ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ، ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܚܵܙܲܚ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܣܘܼܟܵܠܵܐ (ܡܲܥܢܵܝܵܐ) ܕ ‘ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ’. ܐܵܗܵܐ ܒ݂ܝܼܕܝܘܿ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܦܘܼܫܵܩܵܐ ܟܸܪܝܵܐ ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܬܚܘܿܬ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities).

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ؟

ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܘܼܪܚܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܝܼܠܹܗ ܦܲܓ݂ܪܲܝܗܝ ܝܲܢ ܗܵܘܢܲܝܗܝ، ܘܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܡܵܨܝܵܢܘܼܬܲܝܗܝ ܠܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܚܕܘܼܪܲܝܗܝ. ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܚܕܵܐ:

 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܪܸܓ݂ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܪܫܘܼܬܵܐ (ܟܲܪܘܼܬܵܐ)
 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܕܲܪܒܵܐ ܓܵܘ ܫܸܫܸܠܬܵܐ ܕܚܲܨܵܐ
 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܗܵܘܢܵܢܵܝܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܥܲܣܩܘܼܬܵܐ ܕܝܠܵܦܬܵܐ، ܝܲܢ
 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ (ܐܲܝܢܝܼ ܕܪܵܒܵܐ ܥܲܣܩܵܐ ܝܠܵܗ̇ ‘ܚܙܵܝܬܹܗ’ ܝܲܢ ܦܲܪܡܵܝܬܹܗ).

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܦܪ̈ܝܼܫܹܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܡܘܼܕܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܦܪܝܼܫܵܐܝܼܬ ܗ̇ܘ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܘܗ̇ܘ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ.

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ‘ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ’ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܪܝܼܬܵܐ ܒܝܲܕ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܝܼܚܝܼܕܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܒܸܬܦܵܩܵܐ ܝܠܹܗ ܒܝܼܲܝܗܝ. ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܟܹܐ ܚܵܙܹܐ ܠܵܗ̇ ‘ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ’ ܐܲܝܟ݂ ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܒܹܝܠ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܙܲܒܘܼܢܘܼܬܵܐ ܘܚܲܕ ܡܲܚܕܘܼܪܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܡ̣ܢ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ، ܐܲܝܟ݂ ܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ ܗܘܼܠܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܟܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ. ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܟܹܐ ܣܵܢܸܕܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܹ̈ܐ (ܗܲܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ) ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼ ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ ܒܫܲܘܝܘܼܬܵܐ (ܒܒܵܪܵܒܵܪܘܼܬܵܐ) ܥܲܡ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܓܵܘ ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ‘ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ’ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ. ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܚܙܝܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܩܸܛܪܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܚܘܼܕܵܝܵܐ، ܘܠܵܐ ܕܡܲܚܕܘܼܪܵܐ. ܐܵܗܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܟܹܐ ܡܩܲܢܛܪܸܢ ܥܲܠ ܡܘܿܕܝܼ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܹܐ ܡܵܨܹܐ ܕܥܵܒܸܕ ܠܹܗ.

ܡܲܚܙܵܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܲܚܙܵܝܵܬܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܐܵܗܵܐ ܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܕܡܲܚܙܘܼܝܹܐ ܝܠܹܗ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܢܹܐ ܬܪܹܝܢ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܟܹܐ ܚܵܙܝܼܠܹܗ ܗܲܪ ܗ̇ܘ ܟܘܼܬܵܫܵܐ.

ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ܕܠܵܐ ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ:

 • ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܐܵܡܸܪ ܕܥܸܠܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܕܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܠܲܝܬ ܠܹܗ ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ
 • ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܐܵܡܸܪ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܲܝܬܠܗܘܿܢ ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ ܠܹܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܵܛܝܼ ܠܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܟܢܘܼܫܬܵܐ ܒܗ̇ܝ ܕܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ، ܘܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ ܘܥܵܠܘܿܠܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܬܘܼܪܨܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܪܸ̈ܓ݂ܠܹܐ. ܦܠܵܛܵܐ ܕܡܥܲܪ̈ܩܸܠܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܲܚܕܘܼܪܵܐ ܝܼܠܹܗ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ. ܒܫܲܚܠܲܦܬܵܐ ܕܡܲܚܕܘܼܪܵܐ، ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܦܝܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܒܨܸܪܬܵܐ، ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܬܲܪܲܨܬܵܐ ܕܡܲܥܒܪܹ̈ܐ ܩܵܐ ܟܘܼܪ̈ܣܝܹܐ ܡܙܝܼܥܵܢܹ̈ܐ (ܒ݂ܝܼܠܟ̰ܵܝܪ)، ܘܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܲܣܩܵܢܝܵܬܹ̈ܐ ܓܵܘ ܒܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܲܬܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܫܲܠܛܢܵܢܹ̈ܐ ܕܐܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܪܵܕܝܼܵܬܹ̈ܐ.

ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܗܲܝܸܪܵܢܬܵܐ ܐܸܢ ܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܬܸܪܘܲܝܗܝ ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܵܦ ܥܲܡ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܵܗ̇.

ܕܲܟ݂ܪܝܼܬܘܿܢ، ܕܒܣܵܡܬܵܐ ܠܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܲܚܟ̰ܝܼ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ. ܒܣܵܡܬܵܐ ܐܵܦ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܲܚܕܘܼܪܵܐ – ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܲܢ – ܫܲܚܠܘܼܦܹܐ ܝܠܹܗ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܠܹܗ. ܐܵܗܵܐ ܐܵܦ ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܝܠܹܗ ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܵܙܲܚ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܦܪ̈ܝܼܫܘܼܝܵܬܹܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܼ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܕܚܲܝܠܵܢܘܼܬܵܐ!

ܐܝܼܡܲܢ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܦܪ̈ܝܼܫܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܥܒ݂ܵܕܵܐ ܝܢܵܐ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܹܗ، ܐܲܚܢܲܢ ܓܵܪܲܓ ܕܚܘܼܦܵܛܲܢ ܗܵܘܹܐ ܥܲܠ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܡܨܲܚܠܹܗ ܗ̇ܘ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦ ܓܵܘ ܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ (ܒܒܵܪܵܒܵܪܘܼܬܵܐ)̣ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ.

ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ…

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܲܚܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܪܓ݂ܵܫܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܫܲܘܬܲܦܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܬܲܪܨܵܐ ܚܲܕ ܡܥܲܪܩܸܠܵܢܵܐ ܩܵܐ ܫܲܘܬܲܦܬܵܐ ܓܡܝܼܪܬܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ.

ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܒܪܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ، ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܬܲܪܬܹܝܢ ܐܘܼܪ̈ܚܵܬܹܐ ܠܦܲܪܡܘܼܝܘܿܗ̇ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ:

 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ (ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ) ܘ
 • ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ (ܒܢܝܼܬܵܐ ܥܲܠ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܝܵܐ).

ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ ‘ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ’ ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ.

ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ ‘ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ’ ܐܸܬܝܵܐ ܝܠܹܗ ܡ̣ܢ ܬܪܹܝܢ ܡܸܢܕܝܼܵܢܸ̈ܐ:

 • ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܢܲܦ̮ܫܵܐ – ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܥܵܠܡܵܐ ܘܪܸ̈ܓ݂ܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܪ̈ܓ݂ܵܫܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ؛ ܘ
 • ܫܲܘܬܵܦܵܝܵܐ – ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܚܸܙܝܹܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܡܸܢܕܝܼ ܕܫܲܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܦܲܫܩܵܐ ܠܹܗ ܐܲܝܟ݂ ‘ܥܝܵܕܵܝܵܐ’.

ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܡܲܥܒܕܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܼܠܹܗ ܥܲܠ ܚܲܝܘܼܬܵܐ، ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܢܵܝܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܘܙܒ݂ܵܢܬܵܐ ܕܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ، ܝܲܢ ܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܚܲܒ݂ܪܵܢܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ. ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܦܲܫܩܵܐܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܟܘܼܬܵܫܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܟܹܐ ܡܢܲܣܹܐܠܗܘܿܢ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܪܥܹܗ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܟܵܐܪ ܥܲܠ ܡܲܨܝܵܢܘܼܬܹܗ ܠܫܲܘܬܘܼܦܹܐ ܓܵܘ ܚܲܝܘܼܬܵܐ.

ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܟܹܐ ܡܩܲܢܛܪܸܢܵܐ ܥܲܠ ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܘܕܲܪ̈ܡܲܢܝܵܬܹܐ ܕܢܝܼܫܲܢܩܹ̈ܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܐܵܣܝܘܼܬܵܢܵܐܝܼܬ، ܘܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܬܲܚܲܡܬܵܐ ܕܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܡܲܚܙܵܝܵܬܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܕܲܠܩܘܼܒ݂ܠ ܡܲܚܙܵܝܵܬܹ̈ܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܹ̈ܐ

reimagine.today ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܠܹܗ ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ ‘ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ’ ܐܝܼܡܲܢ ܕܡܩܲܢܛܪܘܼܢܹܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܫܲܘܬܵܦܵܝܹ̈ܐ ܘܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܕܚܝܵܝܬܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ.

ܟܲܕ ܠܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܡܲܪܥܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܒܸܕ ܡܢܲܣܹܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ، ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܡܢܲܣܝܼ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂:

 • ܒܲܛܝܼܠܘܼܬܵܐ
 • ܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܡܚܝܼܠܵܐ
 • ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܒܚܲܡܵܝܬܵܐ ܕܐܸܣܘܼܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ
 • ܡܲܫܟܲܢܬܵܐ ܠܵܐ ܡܵܠܝܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܕܠܵܐ ܚܲܕ ܕܘܼܝܵܪܵܐ (ܒܲܝܬܵܐ).

ܣܢܵܕܬܵܐ ܬܪܝܼܨܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܡܲܒܨܸܪܵܐ ܠܹܗ، ܒܚܲܕ ܕܲܪܓ݂ܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ، ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ.

ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ

ܐܵܘܝܘܼܬܵܐ ܕܐܸܡܘܵܬܹ̈ܐ ܡܚܲܝܕܹ̈ܐ ܥܲܠ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ

ܫܪܵܝܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ: ܚܲܕ ܒܘܼܕܵܩܵܐ ܪܸܥܝܵܢܵܝܵܐ ܒܝܲܕܠܘܼܡܵܕܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܚܘܼܠܡܵܢܵܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܕܬܵܟ݂ܘܿܠܹ̈ܐ ܘܕܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ ܥܲܠܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ