ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܛܠܵܒܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܐ݇ܡܵܪܵܐ ܝܠܵܗ̇ ‘ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ’

ܩܵܐ ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ، ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܥܲܣܩܵܐ ܡ̣ܢ ܡܲܚܙܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܦܲܓ݂ܪܵܢܵܝܬܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܠܵܛܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ ܗܵܘܹܐ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ “ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ”.

ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܠܵܐ ܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܣܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ (ܗܹܒ݂ܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ)! ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܕ NDIA ܚܸܠܛܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ (internal review of a decision).

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ ܒܝܲܕ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (external review by the Administrative Appeals Tribunal (AAT))، ܐܵܢܝܼ ܕܦܪܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡ̣ܢ NDIA.

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܡ̣ܢ ܓܵܘ ܚܲܕ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕ NDIA، ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܥܲܠ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܕ NDIA، ܝܲܢ ܕܡܲܩܸܪܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܟܬܝܼܒ݂ܬܵܐ. ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 3 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܐܸܓܲܪܬܲܝܗܝ ܕܩܛܵܥܬܵܐ (ܦܠܵܛܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ).

ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕܡܛܵܝܬܵܐ، ܝܲܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS. ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ، ܚܲܕ ܡܙܲܘܸܕܵܢܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬ ܝܲܢ ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܒܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܐܲܝܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܨܘܼܚܨܝܼܬܵܐ.

ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܛܠܝܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ، NDIA ܝܲܢ ܒܸܕ:

  • ܚܲܡܝܵܐ ܠܵܗ̇ ܩܛܵܥܬܘܿܗ̇ ܩܲܕ݇ܡܵܝܬܵܐ،
  • ܡܒܲܛܠܵܐ ܠܵܗ̇ ܩܛܵܥܬܵܐ، ܝܲܢ
  • ܫܲܚܠܸܦܵܐ ܠܵܗ̇ ܝܲܢ ܥܵܒ݂ܕܵܐ ܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ.

ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܓ̰ܲܠܕܹܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܸܬܡܵܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇، ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܗܲܓܵܝܬܵܐ ܘܚܲܫܒܲܢܬܵܐ ܕܟܠܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐ ܡܲܟܡܲܠܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ.

ܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܕ NDIS

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܐ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܘܒܘܼܬ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ، ܪܚܘܿܫܘܼܢ ܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ NDIS (NDIS website).

ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ

ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (Administrative Appeals Tribunal (AAT)) ܟܹܐ ܥܵܒܸܕ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ (ܪܵܒܹܐ) ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܐܘܿܣܬܪܵܠܵܝܵܐ. ܡ̣ܢ ܩܲܕ݇ܡ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܝܲܕ AAT، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܟܡܸܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܥܲܡ NDIA. ܡ̣ܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܩܘܼܒܠܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܛܵܥܬܵܐ ܕ NDIA، ܐܸܢ ܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܦܠܵܛܵܐ، ܒܗ̇ܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡ̣ܢ AAT  ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܠܵܗ̇ ܨܲܚܨܵܝܬܲܝܗܝ –  ܢܘܼܗܵܪܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ AAT ܒܡܸܬܚܵܐ ܕ 28 ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܗܵܐ ܡ̣ܢ ܩܲܒܲܠܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܕ NDIA (ܐܵܦܸܢ ܕܐܵܢܝܼ ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܪܝܸܟ݂ܝܼܠܵܗ̇ ܥܸܕܵܢܵܐ).

ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (Administrative Appeals Tribunal)

www.aat.gov.au

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ:333 228 1800

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܓܵܘ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܡܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ (Commonwealth Ombudsman’s Office) ܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܚܸܕܝܹܐ ܒܘܼܬ ܛܠܵܒܬܲܝܗܝ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܥܲܡ NDIA (ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ 072 362 1300). ܐܵܦ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ  ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Advocacy Program) ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪ.

ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕ NDIS

ܐܸܢ ܟܹܐ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡ̣ܢ NDIS، ܒܲܠܟܵܐ ܕܗܲܡܵܫܵܐ ܠܵܐ ܣܲܙܓܸܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ  ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ NDIA ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013 (NDIS Act (2013))، ܣܲܗܡܵܐ ܙܵܘܕܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ NDIA   ‘ܡܸܬܨܲܚܨܸܝܵܢܹ̈ܐ’ ܝܢܵܐ (‘reviewable’). ܩܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ NDIA ܝܲܢ AAT.

ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ:

  • ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܡ̣ܢ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Insurance Agency) ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ
  • ܐܸܢ ܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܘܼܬ ܩܛܵܥܬܵܐ، ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܒܝܲܕ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (Administrative Appeals Tribunal (AAT)).
  • ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ((National Disability Advocacy Program).

ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܡܲܟܬܒ݂ܵܐ ܕܡܨܲܚܨܸܝܵܢܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ ܕܟܘܿܡܘܿܢܒ݂ܵܝܠܬ̣ ܠܲܝܬ ܠܗܘܿܢ ܚܲܕ ܓܲܪܵܐ ܓܵܘ ܥܒ݂ܵܕܬܵܐ ܕܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܫܒ݂ܘܿܩ ܡ̣ܢ ܡܛܵܝܬܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܚܙܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠܡܕܲܒܪܵܢܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܟܹܐ ܥܵܒ݂ܕܝܼܠܹܗ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ

ܐܝܼܡܲܢ ܕܦܪܵܥܝܵܐ ܝܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܒܸܙܒ݂ܵܢܹܗ ܝܬܘܿܢ ܝܲܢ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܐܲܝܟ݂ ܡܫܲܘܬܦܵܢܵܐ ܕ NDIS، ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܩܘܼܬܵܐ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܸܠܡܲܬ ܛܵܒ݂ܬܵܐ ܬܚܘܿܬ ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ (Australian Consumer Law). ܐܸܢ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܘܼܬ ܚܸܠܡܲܬ ܕܩܲܒܘܼܠܘܿܗ̇ ܝܬܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܝܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܡ̣ܢ ܣܝܼܥܬܵܐ ܕܡܘܼܪܵܝܵܐ ܘܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Australian Competition and Consumer Commission (ACCC)) ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܙܵܒ݂ܘܿܢܵܐ:

ACCC

ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ:  502 302 1300

www.accc.gov.au

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ