قدم 4 – درخواست کردن تجدید نظر یک تصمیم

تجدید نظریک تصمیم  “نداشتن شرایط لازم”

برای برخی از افراد، نشان دادن ناتوانی روانی اجتماعی می تواند پیچیده تر از نشان دادن ناتوانی جسمانی باشد. ممکن است دریابید که اولین درخواست شما یک پاسخ “نداشتن شرایط لازم” دریافت کرده است.

شما هنوزمجبور نیستید که منصرف شوید. اگر فکر می کنید که ان دی ای ا یک تصمیم اشتباه گرفته است، شما می توانید درخواست کنید که  یک تجدید نظر داخلی یک تصمیم  انجام شود.

اگر پس از تجدید نظر داخلی هنوز ناراضی هستید، شما می توانید درخواست کنید که تجدید نظر خارجی بوسیله دادگاه اداری استیناف(ا ا تی) انجام شود، سازمانی که مستقل از ان دی ای ا می باشد.

تجدید نظر داخلی

شما می توانید در هر اداره ان دی ای ا برای یک تجدید نظر داخلی درخواست کنید، از طریق خط تلفنی پشتیبانی ان دی ای ا، یا بوسیله درخواستنامه کتبی. این کار باید ظرف 3 ماه از دریافت نامه تصمیم آنها باشد (در پاسخ به درخواستنامه شما).

به یاد داشته باشید، شما حق دارید که در باره یک تصمیم دسترسی، یا هر تصمیم دیگری در مورد برنامه ان دی آی اس تان درخواست تجدید نظر کنید. شما همچنین می توانید از یک عضو خانواده، دوست، عرضه کننده خدمات یا مدافع خود بخواهید که در پاسخ دادن به این تصمیم از شما پشتیبانی کند.

وقتی کهشما برای تجدید نظر یک تصمیم درخواست کردید، ان دی ای ا یکی از اقدام های زیر را انجام می دهد:

  •  تصمیم قبلی را تایید کند،
  • تصمیم قبلی را برگرداند، یا
  • آن را تغییر دهد یا جایگرین کند.

با در نظر گرفتن همه چیزهایی که برای تجدید نظر آن تصمیم لازم است،آنها این کار را در اولین فرصت ممکن انجام خواهند داد.

تحویل دادن درخواستتجدیدنظر ان دی ای اس

برای کسب اطلاعات در باره تحویل دادندرخواست برایتجدید نظر و اطلاعات تماس به وبسایت ان دی ای اس مراجعه کنید.

تجدید نظر خارجی

دادگاه اداری استیناف (ا ا تی) تصمیمات (متعدد) گرفته شده توسط دولت استرالیا را مرور می کند. پیش از درخواست کردنتجدید نظر توسط ا ا تی، شما باید تجدید نظر داخلی توسط ان دی آی ا را انجام داده باشید. زمانی که شما پاسخ ان دی ای ا را دریافت کردید، اگر هنوز از آن ناراضی باشید می توانید از ا ا تی درخواستتجدید نظر بکنید – توجه کنید، شما باید ظرف 28 روز از زمان دریافت تصمیماندی آی ا با ا ا تی تماس بگیرید ( گاهی آنها این مدت را تمدید می کنند).

دادگاه اداری استیناف

www.aat.gov.au

تلفن: 1800228333

کارمندان دفتر بازرس دولت فدرال هم از کسانی که در مورددرخواست دسترسی خود از ان دی ای ا شکایتی دارند پشتیبانی می کند (تلفن 1300362072).  برنامه ملی دفاع ازناتوانان هم می تواند کمک کند. 

تصمیمات دیگر در باره برنامه ان دی ای اس شما

اگر شما به ان دی ای اس دسترسی پیدا کردید، ممکن است همیشه با سایر تصمیماتی که توسط ان دی آی ا در باره برنامه تان گرفته شده موافق نباشید. بر اساس قانون ان دی آی اس (2013)، اکثر تصمیماتی که توسط ان دی آی ا گرفته می شوند “قابل تجدید نظر” می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با ان دی آی ا یا ا ا تی تماس بگیرید.

برای درخواست کردن یک تجدید نظر در مورد سایر تصمیمات در باره برنامه تان:

کارمندان دفتر بازرس دولت فدرال به غیر از دسترسی، نقشی در تصمیم گیری در باره برنامه شما ندارند. آنها می توانند شما را به سایر دستگاه های دولتی که نقشی در تصمیم گیری دارند هدایت کنند.

حقوق شما

وقتی که شما به عنوان یک شرکت کننده ان دی آی اس مبلغی برای یک محصول یا سرویس می پردازید بر اساس قانون مصرف کننده استرالیایی شما مستحق دریافت یک سرویس مطلوب هستید. اگر شما از خدماتی که دریافت می کنید ناراضی باشید کمیسیونرقابت ومصرف کننده استرالیا (ا سی سی سی) مکان دیگری برای کمک گرفتن یا اطلاعات در باره حقوق شما به عنوان مصرف کننده  می باشد:

ACCC ا سی سی سی

تلفن : 1300302502

www.accc.gov.au

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم