مربیان بهبودی و شما

برای بسیاری از افراد، بهبودی بخش مهمی از طی دوره سلامت روان است.

برای حمایت از مشارکت کنندگان روانی اجتماعی با بهبودی، NDIA اکنون “مربیان بهبودی” را به پشتیبانی هائی که افراد دارای معلولیت روانی اجتماعی می توانند در برنامه NDIS خود دریافت کنند از 1 ژوئیه 2020 اضافه کرده است.

مربی بهبودی چیست؟

مربی بهبودی از افراد دارای معلولیت روانی اجتماعی برای داشتن یک زندگی کامل و مشارکت پذیر پشتیبانی می کند. آنها می توانند به شما کمک کنند تا زندگی خود را بیشتر کنترل نموده و برخی چالشهای زندگی روزمره را بهتر مدیریت کنید. آنها مربیگری و ظرفیت سازی، به عنوان مثال در نقاط قوت و انعطاف پذیری را فراهم می نمایند. آنها برای ایجاد و اجرای یک برنامه بهبود بخشی با شما، خانواده، مراقبان و پشتیبانهای شما همکاری می نمایند. به علاوه، آنها به شما کمک می کنند تا NDIS و سایر پشتیبانی ها را بهم پیوند دهید.

هنگامی که به پشتیبانی هایی که با طرح NDIS خود میخواهید داشته باشید فکر میکنید، ارزشش را دارد که ببیند آیا از حمایت مربی بهبودی همراه با طرح خود بهره مند می شوید یا خیر.

اگر به عنوان بخشی از برنامه خود از مربی بهبودی پشتیبانی بگیرید، شما خواهید توانست یکی از موارد ذیل را انتخاب کنید:

  • مربی بهبودی تجربه کرده – کسی که از تجربه شخصی خود در زمینه سلامت روان و بهبودی برای ارائه پشتیبانی به شما استفاده می کند، یا
  • یک مربی بهبودی تجربه آموخته شده – کسی که مهارتهای لازم برای حمایت از شما را با برنامه ریزی بهبودی شما، از طریق تجربه حرفه ای و/ یا مطالعه آموخته است.

مربیان بهبودی تنها یک مورد از پشتیبانی های موجود در NDIS هستند که ممکن است برای شما مناسب یا نامناسب باشد.

برای اطلاعات بیشتر:

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم