قدم 4- چگونه برای یک بسته ان دی ای اس درخواست کنید؟

احتمالا تا حالا شما در باره امیدها، هدف ها و پشتیبانی هایی که برای دستیابی به آنها ممکن است نیاز داشته باشید فکر کرده اید. شما می توانید از این اطلاعات برای آماده کردن درخواست ان دی ای اس خود کمک بگیرید. به این عمل “درخواست دسترسی” می گویند.

بر حسب اینکه شما در حال حاضر خدمات پشتیبانی ناتوانی یا بهداشت روانی را دریافت می کنید یا نه، برای تحویل دادندرخواست دسترسیدو مسیر  وجود دارد.

اگر شما در حال حاضر خدمات پشتیبانی ناتوانی دریافت می کنید که در حال انتقال به ان دی ای اس می باشند، ان دی آی ا می بایست بوسیله تلفن یا نامه با شما تماس گرفته باشد.

همچنین اگر شما در یکی از برنامه های زیر شرکت می کردید/ می کنید ان دی ای ا می بایست با شما تماس گرفته باشد:

  • شریک ها در حال بهبودی (پی ای آر)
  • کمک کننده ها و مربی های فردی (پی اچ ا ام اس)
  • زندگی کردن روز- به- روز (دی تو دی ال)

یادآوری: اگر شما کمک های”مرخصی بهداشت روانی: پشتیبانی از مراقبین (ام اچ ار: سی اس)” را دریافت می کرده اید، عرضه کننده تان باید برای ارتباط گرفتن با ان دی ای اس به شما کمک کند یا شما می توانید شخصا با سازمان ملی بیمه ناتوانی تماس بگیرید.

اگر ان دی آی ا با شما تماس بگیرد ولی شما برای درخواست کردن آماده نباشید، شما می توانید برای تماس تلفنی در یک روز/ساعت دیگر قرار بگذارید. ممکن است شما بخواهید اطلاعات جمع آوری کنید، یک شخص پشتیبان با خود داشته باشید، یا به جای تماس تلفنی ملاقات حضوری داشته باشید. این درخواست ها قابل قبول هستند.

اگر شما در حال حاضر خدماتی دریافت نمی کنید و یا مطمئن نیستید، با سازمان بیمه ملی ناتوانی تماس بگیرید.

برای درخواست دسترسی تان ممکن است لازم باشد که مدارک دیگری را به منظور پشتیبانی از درخواست تان تحویل دهید قسمت های بعدی برخی از این موارد را توضیح می دهند.

مسیر ها: بهتر کردن تجربه  ان دی آی اس

ان دی ای ا در جستجوی راه های جدید برای پشتیبانی کردن از افرادی است که به ان دی ای اس دسترسی دارند و ترویج دادن مشارکت درفرآیند برنامه ریزی. این برنامه”برنامه مسیرهای ان دی ای اس” می باشد. به عنوان بخشی از این برنامه، ان دی ای ا “شاخه خدمات روانی – اجتماعی” را تقویت می کند، که شامل آموزش دادن کارمندان است تا ناتوانی روانی – اجتماعی را بهتر درک کنند و فراهم کردن منابع جدید برای شرکت کنندگان، عرضه کنندگان خدمات و مراکز خدمات دولتی می باشد.

راهنمایی برای کتابچه

در کتابچه reimagine.today خودتان، از قسمت قرار ملاقات های من در قدم 4 استفاده کنید و زمان و محل قرار ملاقات ها را یادداشت کنید، و هر پرسش و یا اطلاعات مهمی را هم بنویسید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم