قدم 1 – بهداشت روانی، ننگ و تبعیض

در جوامع ما بسیاری از افراد تحت تاثیر ننگ و تبعیض قرار می گیرند. ممکن است افراد به علت پرهیز از ننگ و تبعیض تجارب خود از بیماری روانی را پنهان کنند و در جستجوی پشتیبانی نباشند.

در اینجا، ما  سخنان کسانی را از تجارب ننگ و تبعیض  شان می شنویم:


متن مکالمات ویدیو را در اینجا ببینید:Transcript – Stigma and Discrimination

ننگ و تبعیض چیستند؟

ننگ در بهداشت روانی به معنای آن است که افراد به خاطر عوارض بهداشت روانی شان به طریقی منفی دیده شوند.

ننگ ممکن است باعث شود که افراد چنین احساس هایی را داشته باشند:

  • شرم
  • تقصیر
  • نا امیدی
  • اندوه

ننگ می تواند موجب بدتر شدن بهداشت روانی افراد شود و احتمال دریافت کمک در زمان نیازشان را کمتر کند.

تبعیض یعنی اینکه به دلایلی مثل هویت جنسیتی، جنسیت، قومیت یا وضعیت بهداشت روانی با افراد بد رفتاری شود.

تبعیض می تواند موجب بدتر شدن بهداشت روانی افراد شود و احتمال دریافت کمک در زمان نیازشان را کمتر کند.

اگر شما در مورد درخواست  پشتیبانی به علت ننگ یا تبعیض نگران هستید، می توانید برای کسب راهنمایی  به صورت ناشناس با تلفن کمک 24ساعته در 7 روز هفته تماس بگیرید، مثلا:

Lifeline 13 11 14لایف لاین

Suicide Call Back Service 1300 659 467سرویس پاسخ به تماس خودکشی

Kids Helpline 1800 55 1800خط تلفن کودکان

MensLine Australia 1300 78 99 78منزلاین استرالیا

شما می توانید برای استفاده از مترجم از طریق تلفن TIS با شماره 131450 با این مراکز خدماتی 24 ساعته در7 روز هفته تماس بگیرید.

برای در هم شکستن ننگ و تبعیض چکار می توانید بکنید؟

وقتی که افرادی در کنار شما در مورد بهداشت روانی مطالبی غلط یا منفی می گویند برای مقابله با ننگ و تبعیض،  در برابر شان بایستید.

در جوامع مان شما می توانید اطلاعاتی در باره بهداشت روانی و تجاربی از ننگ و تبعیض را با افراد به اشتراک بگذارید.

برای مشاهده پیامی در باره ننگ این ویدیو را ببینید:

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ننگ و تبعیض، بعضی از منابع زیر را جستجو کنید.

منابع بیشتر

https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ServicesAndSupport/stigma-discrimination-and-mental-illness 

https://healthywa.wa.gov.au/Articles/S_T/Stigma 

https://www.beyondblue.org.au/about-us/position-statements-and-policy-submissions/stigma-discrimination 

https://www.beyondblue.org.au/docs/default-source/policy-submissions/stigma-and-discrimination-associated-with-depression-and-anxiety.pdf 

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم