قدم 3 – پیدا کردن سایرمراکز خدمات برای پشتیبانی از من

حتی اگر شما واجد شرایط نباشید چیزهای زیادی هست که برای زیستن یک زندگی معنادار و مشارکتیمی توانید انجام دهید و گزینه های پشتیبانی دیگری هم در منطقه تان وجود دارد.

شما می توانید اطلاعاتی در باره سایر پشتیبانی ها را از راه های زیر پیدا کنید:

 • پزشک خانواده محلی تان
 • لیستعرضه کنندگان رسمی ان دی ای اس سازمان ملی بیمه ناتوانی (خیلی از این سازمان ها با کسانی که شرکت کننده های تامین مالی شده ان دی آی اسنیستند، هم کار می کنند)
 • سرویس ملی آنلاین دروازه بهداشت روانی حرکت بسوی تندرستی ( اطلاعات بیشتر را در پایین ببینید)
 • مراکز خدمات بهداشت روانی اصلی در منطقه تان – هر دوی  مراکز دولتی/عمومی  و غیر دولتی/ منطقه ای – که در کنار ان دی ای اس به کار خود ادامه می دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه شما می توانید با مراکز بهداشت روانی عمومی در ایالت یا اقلیم خود و/یا  سازمان های نمایندگی بهداشت روانی تماس بگیرید (مثلا، مصرف کننده، قسمت مراقب و جامعه). همچنین لیستی از این ها در پایین وجود دارد.

دروازه بهداشت روانی

هیچ منبع دولتی برای دسترسی به تمام برنامه های بهداشت روانی وجود ندارد. ولی، به عنوان قسمتی از اصلاحات بهداشت روانی دولت استرالیا، یک سرویس جدید بهداشت روانی آنلاین وجود دارد که حرکت بسوی تندرستی خوانده می شود https://headtohealth.gov.au/.

این دروازه مردم را بسوی کمکی که نیاز دارند هدایت می کند و اولین نقطه ورود به خدمات بهداشت روانی می باشد. هدف از این دروازه این است که با فراهم کردن دسترسی آنلاین و پشتیبانی تلفنی به افراد مبتلا به یک وضعیت بهداشت روانی کمک کند تا با سهولت بیشتری این خدمات را پیدا کنند و در موارد زیر به آنها یاری دهد:

 • بکار بردن فناوری های دیجیتال، شامل درمان های اینترنتی و منابع خودیاری
 • دسترسی به ابزارها و اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیم های آگاهانه در باره مراقبت از خویشتن
 • دسترسی به اطلاعات معتبر، توصیه ها ومتصل کردن مردم به خدماتی که نیاز دارند.

سازمان های ایالتی و اقلیمی

لینک های بهداشت روانی ایالتی و اقلیمی زیر می توانند اطلاعات مفیدی را در اختیار کسانی که کمک مالی ان دی آی اس را دریافت می کنند و کسانی که آن رادریافت نمی کنند قرار دهد.

ACT Health Mental Health Services – Mental Health Triage Ph: 1800 629 354 (رایگان بجز شماره های موبایل) Ph: (02) 62051065:  http://health.act.gov.au/our-services/mental-health/act-wide-mental-health-services

ACT Mental Health Consumer Network: http://www.actmhcn.org.au

شبکه مصرف کننده بهداشت روانی ای سی تی یک سازمان نمایندگی است که مصرف کنندگان آن را هدایت می کنند و مدافع حقوق مصرف کنندگان بهداشت روانی در  اقلیم ای سی تی در گردهمایی های تصمیم گیری و سیاست گذاری می باشد. این شبکه متعهد به عدالت اجتماعی و مشارکت دادن افرادی که بیماری های روانی را تجربه کرده اند می باشد.

Mental Health Carers Voice: http://www.carersvoice.com.au

صدای مراقبین بهداشت روانی برنامه ای است برای مراقبین بهداشت روانی جهت اطلاع رسانی ارائه خدمات و سیاست گذاریدر اقلیم ای سی تی.

Mental Health Community Coalition of ACT: http://www.mhccact.org.au/about

ائتلاف مناطق بهداشت روانی اقلیم ای سی تی (ام اچ سی سی ای سی تی)، که در سال 2004 به عنوان یک سازمان نمایندگی تاسیس گردید،انجام وظایف جانبداری حیاتی، نمایندگی  و ظرفیت سازی را  برای بخش بهداشت روانی با مدیریت منطقه ای در اقلیم ای سی تی بر عهده دارد. این بخش شامل طیفی از سازمان های غیر دولتی است که خدمات بهبودی، مداخله زودهنگام، پیشگیری، تبلیغات بهداشتی و خدمات پشتیبانی منطقه ای را برای کسانی که مبتلا به بیماری روانی هستند عرضه می کند.

NSW Ministry of Health (Mental Health Branch) Mental Health Line Ph. 1800 011 511

 http://www.health.nsw.gov.au/mentalhealth/Pages/contact-service.aspx

Way Ahead Mental Health Association NSW: https://wayahead.org.au

راه پیشِ روطیف وسیعی از خدمات را عرضه می کند از جمله فراهم آوردن اطلاعات خدمات بهداشت روانی که درفهرستراهنمایراه پیش روی  آنها وجود دارد.

Being: http://being.org.au

بودن یک سازمان نمایندگی مستقل در سراسر ایالت است برای خدمت به افرادی که تجربه زیستن با بیماری روانی دارند.

Mental Health Carers NSW: https://www.mentalhealthcarersnsw.org

مراقبین بهداشت روانی ان اس دبلیو یک سازمان غیر دولتی است که خدمات جانبداری و پشتیبانی را برای خانواده ها، خویشان و دوستان افراد ی که دچار بیماری روانی هستند عرضه می کند، برای ساکنان ایالت ان اس دبلیو.

Mental Health Coordinating Council: http://www.mhcc.org.au

شورای هماهنگ کننده بهداشت روانی (ام اچ سی سی) سازمان نمایندگی برای سازمان های بهداشت روانی منطقه ای در ایالت نیوساوث ویلز می باشد.

Northern Territory Mental Health Line (Mental Health Access Team) Ph. 1800 682 288

 https://nt.gov.au/wellbeing/mental-health/24-hour-mental-health-hotlines

Carers NThttps://carersnt.asn.au

مراقبین ان تیهمان سازمان کلیدی است که نمایندگی در حدود 30000 مراقبین خانواده را در نورترن تریتوری بر عهده دارد.

Northern Territory Mental Health Coalition: https://www.ntmhc.org.au

ائتلاف بهداشت روانی نورترن تریتوری(ان تی ام اچ سی) سازمان نمایندگی برای بخش بهداشت روانی با مدیریت منظقه ای(ان جی او) در نورترن تریتوری می باشد.

Queensland Health Ph.  13 HEALTH (13 43 25 84)

 Find a Mental Health Service: https://www.qld.gov.au/health/mental-health/help-lines/services/index.html

Mental Health Carers Arafmi QLD: http://www.arafmiqld.org

مراقبین بهداشت روانی ارافمی کویینزلند یک سازمان منحصر بفرد مراقب- بنیان است که بوسیله خانواده هایی تاسیس شده  کهازعزیزان خویش که دچار بیماری شدید روانی هستند مراقبت می کنند و از دست دادن، تنهایی،ننگو انزوا را تجربه کرده اند.

Queensland Alliance for Mental Health: http://qldalliance.org.au

اتحادیه کویینزلند برای بهداشت روانی سازمان نمایندگی بخش بهداشت روانی منطقه ای می باشد. اتحادیه کویینزلند برای بهداشت روانی ارزش و حرفه ای بودن بخش بهداشت روانی منطقه ای را ترویج، تقویت و توسعه می دهد، تا خدمات جامعه- بنیانبهبودی بخش  را به کسانی که مبتلا به ناراحتی های روانی هستند عرضه کند.

SA Health Mental Health Triage Service / Assessment and Crisis Intervention Service,

Ph. 13 14 65

 https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/services/mental+health+and+drug+and+alcohol+services/mental+health+services/acute+mental+health+services

Health Consumers Alliance of South Australia: http://www.hcasa.asn.au

اچ سی ا در سال 2002 یه عنوان سازمان نمایندگی مصرف کنندگان بهداشت تاسیس شد.

Carers South Australia: http://carers-sa.asn.au

Carers SA “صدای مراقبین خانواده” در سراسر ایالت است. این سازماننمایندگی از مراقبین خانوادهدر سراسر ایالت را بر عهده داشته و خدمات و پشتیبانی های با ارزشی به آنها عرضه می کند.

Mental Health Coalition of South Australia: http://www.mhcsa.org.au

سازمان نمایندگی برای بخش غیر دولتی بهداشت روانی در استرالیای جنوبی می باشد

Department of Health and Human Services – Statewide Mental Health Services

Ph. 1300 135 513

 http://www.dhhs.tas.gov.au/mentalhealth/mhs_tas

Flourish Mental Health Action In Our Hands: http://flourishtas.org.au

فلوریش با مصرف کنندگان بهداشت روانی کار می کند تا مطمئن شود که سیاست گذاران، عرضه کنندگان خدمات و جامعه تاسمانیایی به حقوق، مسئولیت ها و نظرات آنها احترام می گذارد.

Mental Health Carers Tasmaniahttp://www.mentalhealthcarerstas.org.au/

یک سازمان پیشرو در عرضه پشتیبانی به مراقبین بهداشت روانی در سراسر ایالت می باشد.

Mental Health Council of Tasmaniahttps://www.mhct.org

 یک سازمان نمایندگی است که منافع بخش بهداشت روانی منطقه ای را در تاسمانیا نمایندگی می کند که شامل مصرف کننده، مراقب و سازمان های عرضه کننده خدمات می باشد.

Health Victoria Mental Health Services General Enquiries: 1300 767 299 (9.00 am to 5.00 pm) or 03 9096 8287

 http://www.health.vic.gov.au/mentalhealthservices/

Victorian Mental Illness Awareness Council (VMIAC):  http://www.vmiac.org.au

VMIAC یک سازمان نمایندگی غیردولتی ویکتوریایی است برای کسانی که دچار مشکلات بهداشت روانی یا عاطفی بوده اند.وی ام ای ای سی فعالیت های گوناگونی انجام می دهد، از جمله عرضه کردن اطلاعات، پشتیبانی متقابل و خود یاری، انفرادی، گروهی و طرفداری سازمان یافته، پژوهش و ارزیابی، و آموزش دادن  و تربیت کردن.

Tandem (formerly Victorian Mental Health Carers Network): http://tandemcarers.org.au

یکسازمان نمایندگی است برای خانواده ها و مراقبین افرادی که در ویکتوریا  دچار بیماری های روانی و فشارهای عاطفی هستند

Psychiatric Disability Services of Victoria (VICSERV): http://www.vicserv.org.au/

یک سازمان نمایندگی خدمات بهداشت روانی با مدیریت منطقه ای در ویکتوریا می باشد.

WA Department of Health mental health emergency 24/7 Ph. 1300 555 788 or

1800 522 002 (toll free)

Consumers of Mental Health WAhttp://www.comhwa.org.au

یک سازمان غیر انتفاعی، جامعه – بنیان می باشد که تعهد دارد از اصلاحات بهداشت روانی و بهبودی کسانی که دچار بیماری روانی بوده اند حمایت کند.سی او ام اچ دبلیو ا توسط مصرف کنندگان رهبری می شود، و برای مصرف کنندگان می باشد.

Helping Mindshttp://helpingminds.org.au

Helping Mindsخدمات و پشتیبانی ممتاز و محرمانه به کودکان، جوانان، بزرگسالان و خانواده هایی که از شخص مبتلا به بیماری روانی مراقبت می کنند یا افرادی که دچار بیماری روانی هستند، عرضه می کند.

Western Australian Association for Mental Healthhttps://waamh.org.au

 سازمان نمایندگیبخش بهداشت روانی با مدیریت منطقه ای در استرالیای غربی است، با بیش از 100 عضو سازمانی و شخصی.

لینک ها بر اساس مراحل زندگی

 • برای جوانان مبتلا به یک ناتوانی – Children and Young People with a Disability Australia: http://www.cyda.org.au
 •   برای مراقبین جوان – Young Carers: http://www.cyda.org.au
 • برای کودکان و افراد جوانی که پدر یا مادر شان دچار بیماری روانی می باشد (سی او پی ام آی) و خانواده و عرضه کنندگان خدماتی که از آن کودکان پشتیبانی می کنند – COPMI: http://www.copmi.net.au
 • برای افراد سالمند – Aged and Disability Advocates Australia: http://adaaustralia.com.au

 

لینک ها بر اساس گروههای دارای اولویت

 • برای ابورجینال ها و مردم جزایر تنگه تورس –First People’s Disability Network: http://fpdn.org.au
 • برای افرادی با فرهنگ ها و زبان های متنوع (سی ای ال دی) National Ethnic Disability Alliance: http://www.neda.org.au
 • برای افراد لزبین، گی، دو جنسی، تراجنسی، بیناجنسی و نامتعارف (ال جی بی تی آی کیو +) – National LGBTI Health Alliance: http://lgbtihealth.org.au

کمک اورژانس دریافت کنید

اگر شما درمانده و تحت فشار هستید، خدمات بحران زیر ممکن است مفید باشند

خطوط تلفنی پشتیبانی بحران 7/24

برای عضوهای فعلی و پیشین نیروهای دفاعی استرالیا (ای دی اف) و خانواده های ایشان

شما می توانید از منابع زیر هم کمک بگیرید:

 • یک پزشک خانواده محلی یا متخصص بهداشت (در مواقع اورژانس ممکن است این منبع در دسترس نباشد)

کمک اورژانس 000

اگر به کمک اورژانس نیاز دارید به شماره 000 برای پلیس، آمبولانس یا آتش نشانی تلفن کنید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
 • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم