قدم 2 – هماهنگ کننده های منطقه

هماهنگ کننده های منطقه (ال ا سی ها) توسط ان دی آی ا تعیین می شوند تا از هر دو گروهی که مشمول ان دی آی اس می شوند و یا نمی شوند حمایت کنند.

ال ا سی  ها چهره آشکار ان دی آی اس در جامعه هستند. آنها کارکنانمحلی هستند در حالیکهاعتبار سازمان هایشان بوسیله ان دی آی ا تامین می شود تا ان دی آی اس را در جوامع محلی عرضه کنند.

  • بیشترین تماس های شما در مورد ان دی آی اس با این کارکنان می باشد. هنگامی که از یک مرحله ان دی آی اس به مرحله دیگر آن می روید این افراد از شما پشتیبانی می کنند.
  • ال ا سی ها باید مطابق قانون ان دی آی اس و روش های کاری ان دی ای ا کار کنند.

چگونه هماهنگ کننده های منطقه می توانند از شما پشتیبانی کنند؟

هماهنگ کننده های منطقه (ال ا سی ها) سه نقش اصلی دارند:

1) حمایت از شما برای فهمیدن و دسترسی به ان دی آی اس

و، چنانچه شما تحت پوشش ان دی ای اس قرار گرفتید

  • کمک به شما برای تهیه اولین برنامه
  • تشخیص دادن نیاز شما به  کمک اضافی برای تهیه برنامه، مثلا “هماهنگی پشتیبانی”
  • بازبینی برنامه شما و تعیین کردن هدف های جدید

2)  شما را با اطلاعات و پشتیبانی موجود در منطقه تان مرتبط می کنند، چه شما شرکت کننده با حمایت مالی ان دی ای اس بشوید و یا نشوید.

3) برای بهتر کردن  قابلیت دسترسی افراد ناتوان با جامعه محلی همکاری می کنند.

در سرتاسراسترالیا سازمان های محلی شریک ال ا سی وجود دارند. این سازمان ها دارای ساختار تشکیلاتی گوناگونی هستند که بر اساس موافقت نامه های محلی بین دولت فدرال و دولت های ایالتی و اقلیمی تشکیل می شوند. فهرست ادارات ال ا سی را در اینجا می بینید:

لیست ادارات سازمان ملی بیمه ناتوانی

در قدم 2 از کتابچه reimagine.today  شما می توانید اسم اداره  ال ا سی محلخود را یادداشت کنید

هر شخصی منحصر بفرد است و تجربه شما با ان دی آی اس فقط متعلق به شما می باشد. این شامل سازمان شریک ال ا اسی شما و سایر سازمان های جامعه در همراهی با ان دی آی ا می باشد.

در غیر این صورت، با کسی در اداره هماهنگی منطقه تان صحبت کنید. ال ا سی شما در انتقال به شما کمک خواهد کرد. در صورتی که از آنها بخواهید، آن ها با خانواده یا مراقب شما، و هر حمایت کننده دیگرتان همکاری خواهند کرد.

تصمیم گیری در مورد استحقاق شما برای دریافت ان دی آی اس و یا میزان حمایت مالی از شما بر عهده ال ا سی ها نمی باشد. این کار بوسیله گروه دسترسی ملی ان دی آی ا و هماهنگ کننده های برنامه ریزی و پشتیبانی انجام می شود.

لینک مفید

[وبسایت] هماهنگی منطقه ای

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم