قدم 1 معنای ناتوانی روانی اجتماعی برای شما برای شما چیست؟

متن این ویدیو را در اینجا ببینید: متن – ناتوانی روانی اچتماعی

تجربه ها شخصی هستند و ممکن است  واکنش شما  در مورد ابتلا به یک ” ناتوانی روانی اجتماعی” با فرد دیگری متفاوت باشد.

بخاطر داشته باشید، “ناتوانی روانی اجتماعی” تنها یک اصطلاحی است که توسط سازمان ملی بیمه ناتوانی (ان دی آی ا) بکار برده می شود تا راه هایی را که یک وضعیت بهداشت روانی ممکن است برزندگی شما تاثیر بگذارد تشریح کند. این فقط یک راه برای بیان کردن این تجربیات است و ممکن است با روشی که شما آن را توضیح می دهید بسیار متفاوت باشد. بنابراین، در باره این فکر کنید که –  “ناتوانی روانی اجتماعی” چه معنایی برای شما دارد ؟

فعالیت آموزشی

فعالیت بعدی از طریق پرسش هایی شما را هدایت می کند که در مورد معنای ناتوانی روانی اجتماعی برای خودتان کاوش کنید.

  کند و کاو در مورد ناتوانی روانی اجتماعی EXPLORING PSYCHOSOCIAL DISABILITY

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم