قدم 1 اثرات “ناتوانی روانی اجتماعی”

برای فهمیدن ناتوانی روانی اجتماعی، ان دی آی اس به “نقص های  عملکردی” نگاه می کند، یا به مشکلاتی که شما به علت ابتلا به یک وضعیت بهداشت روانی تجربه می کنید. تجربه  هر شخص  از یک وضعیت بهداشت روانی متفاوت است: تاثیر بر روی مشارکت شما در جامعه تان می تواند از بی اثری تا تاثیر جدی تغییر کند.

به عنوان مثال، شخصی که مبتلا به اضطراب است ممکن است که آن را در زندگی روزمره بی اثر بیابد ، و هر چند که دربعضی از شرایط راحت نباشد، ولی او هنوز می تواند در بسیاری از فعالیت ها شرکت کند. در ضمن، شخص دیگری که دچار اضطراب است ممکن است  که  تاثیر آن را خیلی جدی بیابد و ممکن است ارتباط گرفتن با دیگران برای او سخت باشد، و باعث شود که او منزوی شود.

برای استفاده از پشتیبانی با هزینه ان دی آی اس، شما باید نشان دهید:

  • کهشما از ناتوانی روانی اجتماعی ناشی از وضعیت بهداشت روانی تان رنج می برید؛ و
  • تاثیری را که آن از نظر تحرک، تماس، تعامل اجتماعی، یادگیری، مراقبت از خود و مدیریت خویش بر روی زندگی تان می گذارد.

در باره پشتیبانی هایی که برای مدیریت این مشکلات نیاز دارید شروع به فکر کردن کنید. به این کار “برنامه ریزی مقدماتی” می گویند، که یک مرحله اولیه در تولید  برنامه ان دی آی اس شما می باشد.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم