قدم 3 – آیا من واجد شرایط هستم؟

برای آنکه شما یک شرکت کننده ان دی آی اس بشوید لازم است که  “شرایط لازم دسترسی” را داشته باشید. اگر شما مبتلا به یکی از وضعیت های بهداشت روانی باشید یکی از آن شرایط لازم این است که سطح ناتوانی روانی اجتماعی شما بالا باشد.

اگر شما مبتلا به یک ناتوانی روانی اجتماعی باشید ممکن است هنوز واجد شرایط دریافت پشتیبانی هایی با حمایت مالی ان دی آی اس نباشید، بخصوص اگر:

  • تاثیر اندکی بر روی فعالیت های روزمره تان داشته باشد یا
  • شواهدی که به همراه تقاضانامه تان تحویل داده اید تاثیر مهمی را نشان ندهند.

سازمان ملی بیمه ناتوانی دارای یک چک لیست ان دی آی اس می باشد که می تواند در ارزیابی داشتن شرایط لازم دسترسی به شما کمک کند. اما، تنها راه برای کسب اطمینان از داشتن شرایط لازم برای دریافت پشتیبانی ان دی آی اس پر کردن فرم تقاضای دسترسی و تحویل شواهد کمکی است.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم