قدم 5 – پشتیبانی های منطقی و ضروری

در زمانی که در باره پشتیبانی ها فکر می کنید، بیاد داشته باشید کهپشتیبانی های ان دی آی اس باید:

منطقی و ضروریباشند تا شخص مبتلا به ناتوانی بتواند یک زندگی عادیداشته باشد

(ما اصطلاح با معنا را ترجیح می دهیم چه کسی می خواهد که زندگی او عادی باشد!)

منطقی به معنای عادلانه است. ضروری یعنی شما واقعا به آن نیاز دارید. ان دی آی اس برای چیزهایی که عادلانه باشند و چیزهایی که برای زندگی کردن باید بر آنها غلبه کنید، پول می پردازد.

برای تصمیم گرفتن در مورد آنکه یک پشتیبانی منطقی و ضروریهست یا نه، سازمان ملی بیمه ناتوانی به نکات زیر توجه می کند:

  • چگونه این پشتیبانی به ناتوانی روانی اجتماعی شما مربوط می شود
  • چگونه هزینه های روز به روز به نیازهای پشتیبانی شما مربوط می شوند
  • ارزش در مقایسه با قیمت
  • چقدر این پشتیبانی موثر و مفید است
  • چه پشتیبانی های دیگری هم اکنون دارید – از خانواده، مراقب ها، مراکز خدماتی اصلی و منطقه ای
  • ایمنی.

فراموش نکنید، افراد با هم فرق دارند و پشتیبانی های مورد نیازشان هم متفاوت می باشند. آنچه برای شما منطقی و ضروری است ممکن است برای فرد دیگری چنین نباشد. اگر سازمان ملی بیمه ناتوانی تصمیم بگیرد که یک پشتیبانی منطقی و ضروری نیست ولی شما فکر می کنید که هست، بایدسعی کنید که با جواب دادن به پرسش های بالا این موضوع را توضیح دهید.اگر هنوز از این تصمیم ناراضی هستید می توانید تقاضای تجدید نظر کنید. در اینجا اطلاعات ما در باره تقاضای تجدید نظر را ببینید.

برای کمک به تحکیم درخواست تان از ان دی آی اس "کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید" را دانلود کنید

هنگامی که برای دسترسی به ان دی آی اس 6 قدم را جستجو می کنید، شما به سمت تمرین های “کتابچه زندگی تان را دوباره تجسم کنید” هدایت می شوید، به جایی که می توانید برای پشتیبانی از درخواست تان پرسش ها و تمرین ها را کامل کنید.

با همکاری افراد مبتلا به وضعیت های بهداشت روانی و شبکه های پشتیبان آن ها طراحی شده است.
  • ا تامین مالی

دسترسی به ndis در 6 قدم