ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 5 – ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ

ܟܲܕ ܬܲܚܡܘܼܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ، ܕܟ݂ܘܿܪܘܼܢ ܕܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕ NDIS ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼ:

‘ܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܹ̈ܐ’ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܒܸܚܵܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܡ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܸܚܵܝܵܐ ‘ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ’ (ܐܲܚܢܲܢ ܒܘܼܫ ܡܲܚܘܼܒܹܐ ܝܘܲܚ ܕܡܲܦܠܸܚܲܚ ܦܸܬܓ݂ܵܡܵܐ ‘ܚܲܝܹ̈ܐ ܡܵܪܹܐ ܢܝܼܫܵܐ ܘܡܲܥܢܵܝܵܐ’ ܡܵܢܝܼ ܒܵܥܹܐ ܕܚܵܝܹܗ ܚܲܝܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹ̈ܐ!)

ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܗܵܘܢܵܢܵܐ ܝܼܠܹܗ ܟܹܐܢܵܐ. ܡܲܥܢܵܝܵܐ ܕܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܝܼܠܹܗ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܫܲܪܝܼܪܵܐܝܼܬ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܹܗ. NDIS ܒܸܕ ܝܵܗܒ݂ܝܼ ܙܘܼܙܹ̈ܐ ܩܵܐ ܡܸܢܕܝܼܵܢܹ̈ܐ ܕܗܵܘܢܵܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܓ݂ܵܠܒܵܢܹܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܚܵܝܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ.

ܠܸܩܛܵܥܵܐ ܐܸܢ ܚܕܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ‘ܗܵܘܢܵܢܬܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ’ ܝܠܵܗ̇، ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܓܲܫܩܝܼ ܠ:

  • ܡܘܿܕܝ݇ ܢܸܣܒܲܬܘܼܬܵܐ ܗ̇ܝ ܐܝܼܬܠܵܗ ܠܫܲܦܠܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܢܲܦ̮ܫܵܢܵܝܬܵܐ ܘܫܲܘܬܵܦܵܝܬܵܐ
  • ܡܘܿܕܝ݇ ܐܸܣܘܼܪܵܐ ܢܲܦܩܵܬܹ̈ܐ (ܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ) ܕܡ̣ܢ ܝܵܘܡܵܐ ܠܝܵܘܡܵܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܣܢܵܕܬܵܐ
  • ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܒܚܲܕ ܛܝܼܡܵܐ ܕܵܩܪܵܢܵܐ
  • ܟܡܵܐ ܠܚܝܼܡܵܐܝܼܬ ܦܠܵܚܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܟܡܵܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ ܝܠܵܗ̇
  • ܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܗܵܫܵܐܝܼܬ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ – ܡ̣ܢ ܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܘܡܲܣܸܡܵܢܹ̈ܐ ܕܒܵܠܵܐ، ܘܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܘܟܢܘܼܫܬܵܐ
  • ܫܲܝܢܵܐ.

ܠܵܐ ܡܲܢܫܝܼܬܘܿܢ، ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܦܪܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܘܗܲܪ ܗܵܕܵܟ݂ ܦܪܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ. ܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܕܗܵܘܢܵܢܵܐ ܝܠܹܗ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܲܠܟܵܐ ܕܠܵܐ ܠܵܚܸܡ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ. ܐܸܢ ܘܲܟܝܼܠܘܼܬܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܥܲܪܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܩܵܛܥܵܐ ܕܚܲܕ ܡܸܢܕܝܼ ܠܵܐ ܝܠܹܗ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܒܸܚܫܵܒ݂ܵܐ ܝܬܘܿܢ ܕܝܼܠܹܗ ܗܵܘܢܵܢܵܐ ܘܐܵܢܲܢܩܵܝܵܐ، ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܕܓ̰ܲܪܒܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܬܲܚܡܲܢܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܓ̰ܲܘܲܒܬܵܐ ܕܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܕܒܥܸܠܸܠ. ܐܸܢ ܠܗܵܠܵܐ ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܚܸܕܝܹܐ ܒܩܛܵܥܬܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܒ݂ܠܝܼܬܘܿܢ. ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܒ݂ܵܠܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ( information on making an appeal here) ܕܐܲܚܢܲܢ ܐܝܼܬܠܲܢ.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
  • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ