ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ 4 – ܡܵܢܝܼ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ؟

ܟܲܕ ܢܝܼܫܵܐ ܕ NDIS ܝܼܠܹܗ ܠܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܘܼܒܵܝܵܐ ܘܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܓܵܘ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ، ܚܲܕܟܡܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܟܹܐ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܠܵܗ̇ ܥܲܣܩܵܐ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܒܩܵܠܵܐ ܪܵܡܵܐ ܒܘܼܬ ܠܡܘܿܕܝܼ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܓܵܗܹ̈ܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܣܵܢܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ، ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܚܲܒ݂ܪܵܐ ܝܲܢ ܡ̣ܢ ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܦܪܝܼܥܵܐ ܠܸܣܢܵܕܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܵܝܬܵܐ ܠ NDIS، ܝܲܢ ܕܦܵܠܚܝܼ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܛܐܘܼܒܲܝܗܝ ܘܠܸܢܛܵܪܲܝܗܝ ܘܠܸܣܬܵܪܲܝܗܝ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ. ܐܲܢܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܩܸܪܝܹܐ ‘ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ’ (‘advocate’) ܕܝܼܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ، ܗܲܪ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܵܢܕܵܢܵܐ، ܡܵܨܹܐ ܕܫܲܘܬܸܦ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܓܵܘ ܩܪܵܝܵܬܹ̈ܐ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܘܓ̰ܡܵܥܝܵܬܹ̈ܐ، ܝܲܢ ܕܗܲܡܙܸܡ، ܕܟܵܬܸܒ݂ ܝܲܢ ܕܦܵܠܸܚ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܵܗܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܓܵܪܲܓ ܕ:

 • ܥܵܒܸܕ ܗ̇ܘ ܡܸܢܕܝܼ ܕܬܪܝܼܨܵܐ ܝܠܹܗ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܠܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ
 • ܡܩܲܢܛܪܸܢ ܠܗܘܿܢ ܬܲܚܡܲܢܝܵܬܘܼܗ̈ܝ ܥܲܠ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܗܵܘܹܐ ܡܗܘܼܡܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܲܕ ܗܲܪ ܒܗ̇ܝ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗ̇ܘ ܡܝܲܩܘܼܪܲܝܗܝ ܝܠܹܗ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ
 • ܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܩܵܠܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܦܲܪܡܘܼܝܹܐ ܕ NDIA ܠܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܩܲܝܘܼܡܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ ܕܚܕܵܐ ܩܛܵܥܬܵܐ. ܩܵܢܘܿܢܵܐ ܕ NDIS ܕܫܹܢ݇ܬܵܐ 2013 (NDIS Act (2013)) ܠܹܐ ܝܵܗܸܒ݂ ܦܣܵܣܵܐ ܩܵܐ ܐܵܗܵܐ ܡܸܢܕܝܼ.

ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܒܲܪܵܝܹ̈ܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ

ܬܵܡܵܐ ܐܝܼܬ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܒܲܪܵܝܹ̈ܐ ܪܵܒܹܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ. ܚܲܕܟܡܵܐ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܐܘܼܚܕܵܢܵܝܹ̈ܐ ܘܐܸܩܠܹܝܡܵܝܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܕܝܼܪܹ̈ܐ ܠܵܐܟ݂ܵܐ: www.dss.gov.au

 ܬܵܡܵܐ ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Advocacy Program (NDAP)) ܐܲܝܢܝܼ ܕܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܕܐܵܡܸܪ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܚܘܼܪ̈ܙܹܐ ܦܢܝܼܬܵܝܹ̈ܐ ܝܲܢ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܝܵܢܵܝܹ̈ܐ.

ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕܗܵܘܹܐ ܚܲܕ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܚܲܝܠܵܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܓ̰ܲܪܘܼܒܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠ NDIS. ܐܝܼܢܵܐ، ܠܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܣܵܢܕܵܢܵܐ ܕܡܵܨܹܐ ܕܥܵܒܸܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ. ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܡܵܛܝܼ ܠܣܢܹܐܓ݂ܪܹ̈ܐ ܕܟܹܐ ܡܲܛܐܸܒ݂ܝܼ ܘܢܵܛܪܝܼ ܘܚܲܬܸܬܝܼ ܕܐܵܢܝܼ ܗܵܘܝܼܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܐ݇ܢܵܫܵܝܹ̈ܐ ܒܫܵܘܝܘܼܬܵܐ (ܒܵܪܵܒܵܪܘܼܬܵܐ)، ܕܝܼܠܵܢܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ. ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ NDAP ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܓܵܘ ܐܸܫܬܵܐ ܚܲܩܠܹ̈ܐ ܪܹܫܵܝܹ̈ܐ:

 • ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ: ܟܹܐ ܣܵܢܕܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܓܵܢܲܝܗܝ، ܝܲܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܣܲܗܡܵܐ ܕܚܲܕ ܝܲܗܠܵܐ
 • ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ: ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܩܵܐ ܗܲܕܵܡܹ̈ܐ ܕܒܲܝܬܘܼܬܵܐ ܕܥܵܒ݂ܕܝܼ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܩܲܝܘܼܡܹ̈ܐ ܕܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ
 • ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܝܬܵܐ: ܟܹܐ ܡܫܲܪܸܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܦܠܵܚܬܵܐ ܥܲܠ ܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܘܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܵܐ
 • ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܬܵܐ: ܟܹܐ ܡܫܲܪܸܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܘܗܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܕܦܲܪ̈ܨܘܿܦܹܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ ܒܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܥܲܠ ܢܘܼܩܙܹ̈ܐ ܩܵܢܘܿܢܵܝܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܘܒܥܒ݂ܵܕܹ̈ܐ ܒܝܼܫܹ̈ܐ ܘܒܡܲܗܡܝܵܢܘܼܬܵܐ
 • ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܐ ܕܒܲܪ ܐܵܬܪܵܐ: ܟܹܐ ܡܲܕܒܸܩܵܐ ܠܗܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܲܡ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܨܸܒ݂ܝܵܢܵܝܹ̈ܐ

ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܛܲܟ݂ܣܵܢܵܝܬܵܐ: ܟܹܐ ܚܲܦܛܵܐ ܠܸܫܩܵܠܲܝܗܝ ܡܥܲܪ̈ܩܠܵܢܹܐ ܘܠܸܫܪܵܝܲܝܗܝ ܩܸܛܪܹ̈ܐ ܕܦܵܪܘܿܫܘܼܬܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܲܝܗܝ ܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ. ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܹܗ ܡܲܫܟ݂ܚܵܢܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ (online advocacy finder) ܠܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܬܐܵܣܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ

ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܟܹܐ ܗܵܘܝܵܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܒܢܲܦ̮ܫܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܛܵܒ݂ܘܼܬܵܐ ܕܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܒܘܼܫ ܨܦܵܝܝܼ. ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܲܝܟܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܲܫܩܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܹ̈ܐ ܒܘܼܬ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ

ܚܘܼܪܙܵܐ ܐܘܼܡܬܵܝܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ (National Disability Advocacy Program (NDAP)) ܐܵܦ ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܛܲܘܸܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܓܵܢܵܐ ܒܓܵܢܵܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕ:

 • ܗܲܝܲܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܡܲܬܘܼܒܲܝܗܝ ܘܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܢܝܼܫܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܚܲܬܘܼܬܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܡܸܫܬܲܐܠܵܢܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܚܲܬܘܼܬܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܦܲܪܡܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ ܩܛܵܥܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܥܵܒ݂ܕܝܼ ܡܲܥܒܕܵܢܘܼܬܵܐ ܥܲܠ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܒܡܲܟܡܲܠܬܵܐ ܕܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ. ܩܵܐ ܛܘܼܦ̮ܣܵܐ، ܐܸܢ ܩܛܹܥܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܝܬܵܐ ܥܲܡ NDIA، ܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ. NDAP ܐܵܦ ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܣܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܐܸܢ ܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܚܕܵܐ ܨܲܚܨܵܝܬܵܐ ܒܲܪܵܝܬܵܐ ܕܩܛܵܥܬܵܐ ܕ NDIS ܦܵܝܫܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܬܵܐ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܕܝܼܢܵܐ ܦܘܼܪܢܵܣܵܝܵܐ ܕܩܒ݂ܵܠܝܵܬܹ̈ܐ (Administrative Appeals Tribunal (AAT)).

ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܹܗ ܫܵܘܦܵܐ www.advokit.org.au، ܕܝܼܠܹܗ ܚܲܕ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܡܛܘܼܘܸܪܵܐ ܒܝܲܕ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܐ ܕܫܲܒܟܵܐ ܕܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܕܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ (Disability Advocacy Network Australia Limited (DANA)) ܠܸܣܢܵܕܵܐ ܣܢܹܐܓ݂ܪܘܼܬܵܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܒܝܵܗܒ݂ܫܩܵܠܲܝܗܝ ܥܲܡ NDIS.

ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܒܣܢܵܕܬܵܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ NDIS، ܡܲܨܠܘܼܢ ܠܹܗ ܟܬܵܒ݂ܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ

ܟܲܕ ܨܲܚܨܘܼܝܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܠ NDIS، ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼܬܘܿܢ ܡܗܘܼܕܝܹܐ ܠܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܕܓܵܘ ܟܬܵܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܨܲܠܡܸܢܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܚܲܝܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܓܵܗܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ، ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹ̈ܐ ܘܥܵܒ݂ܘܿܕܘܵܬܹ̈ܐ ܠܸܣܢܵܕܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܣܘܼܟܡܵܐ ܡܫܲܘܬܦܵܐܝܼܬ ܥܲܡ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܲܪ̈ܥܹܐ ܕܗܵܘܢܵܐ ܘܫܲܒܟܲܝܗ̈ܝ ܕܣܢܵܕܬܵܐ.
 • ܡܘܼܘܸܠܵܐ ܒܝܲܕ

ܡܛܵܝܵܐ ܠ ndis ܒ 6 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ